LNG i industriprocesser – det mer flexibla alternativet

Konventionella bränslen i industriella processer, exempelvis gasol (LPG) och olja, har använts i stor utsträckning i årtionden. Men i och med att utsläppsgränserna skärps erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) stora fördelar när det gäller hållbarhet för de kommande årtiondena.

Energisystemet står inför en massiv omvandling när samhället går mot koldioxidneutralitet. När industrin börjar gå ifrån fossila bränslen måste man hitta kostnadseffektiva och tillförlitliga sätt att driva sina processer med renare och mer hållbar energi. Om man övergår till naturgas kan man minska utsläppen i många processer, från olika industriella tillämpningar och produktion av värme och ånga till en rad olika processer. Dessutom kan biogas få ner nettoutsläppen till noll.

LNG tar naturgasens fördelar till områden utanför gasledningsnätet i hela Norden. Men hur klarar sig LNG och LBG i förhållande till de mer konventionella bränslena i industriprocesser, som olja eller gasol? Vi jämförde olika egenskaper för att se hur bränslena kan konkurrera med varandra.

 

Comparison of fuels for industrial processes

Fördelarna med LNG är dess flexibilitet och möjligheten att använda samma infrastruktur för antingen LBG eller en blandning av LNG och LBG. Att blanda med LBG minskar utsläppen ytterligare och hjälper därmed företagen att nå sina mål för utsläppsminskningar på ett smidigare sätt.

En övergång till naturgas eller LNG från olja innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Dessutom minskar LNG koldioxidutsläppen med minst 20 procent jämfört med konventionella bränslen, medan LBG kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent under hela livscykeln. Biogasförbränning genererar koldioxid, men det sker ingen ökning av koldioxid i atmosfären eftersom den fasta mängden koldioxid i det biologiskt nedbrytbara råmaterialet motsvarar den mängd som släpps ut via biogasförbränningen.

Erfarenhet från kunder visar också att det är möjligt att blanda eller ersätta LNG med LBG utan ytterligare investeringar för kunden. Det gör det lättare att övergå från LPG och olja till LNG.

Flexibilitet genom att blanda

De bränslen som valts ut för jämförelsen är de vanligaste bränslena i industriella processer. De andra befintliga alternativen är bio-LPG och biooljor. Dessa alternativ finns dock i mycket små volymer jämfört med LNG.

Konventionella bränslen i industriella processer, som flytande gasol och olja, har distribuerats och använts i stor utsträckning under många årtionden, medan fördelarna med LNG och dess infrastruktur är möjligheten att blanda in flytande biogas (LBG).

”Om du övergår till LNG kan du börja blanda in LBG från dag ett och du kan välja vilken procentandel du vill blanda in. Molekylen i båda är exakt densamma”, beskriver Trond Jerve, Senior Sales Manager, Industry, Norge.

När dessa gaser blandas har man inga problem med kompatibiliteten. Men fördelarna upphör inte där. Infrastrukturen för metangas är framtidssäkrad eftersom syntetisk gas, Power-to-gas och andra lösningar är på väg in på marknaden. Det fungerar således som ett överbryggande bränsle för flera framtida lösningar, som förnybar biogas.

Alla bränslen som jämförs finns tillgängliga redan nu och utbudet av LBG ökar för varje år. Gasum kommer 2025 att erbjuda 4 TWh biogas på den nordiska marknaden genom sin egen och sina samarbetspartners produktion. Tillgången till biogas har fördubblats i EU under de senaste fem åren och uppgår för närvarande till 24 TWh. Det finns en realistisk potential för 30 TWh biogas i Norden om man utgår från den nuvarande råvarutillgången.

Det finns en omfattande infrastruktur för LNG och LBG i Norden idag. Gasen kan levereras var som helst i flytande form. Liksom för olja sker logistiken för LNG huvudsakligen med lastbilar.

Alla jämförda energikällor upplever en hög volatilitet på energimarknaden. LNG är dock en framtidssäker energikälla på lång sikt. EU:s skarpa mål för utsläppsminskningar leder också till att priset på alternativ fossil energi ökar, vilket gör LBG till ett prismässigt konkurrenskraftigt alternativ.

Säkrare på många olika sätt

Som med alla bränslen finns det vissa operativa faror och risker som måste beaktas när man hanterar dem. Riskerna kan delas in i två kategorier, lokala och globala. Förbränning av olja eller gasol orsakar större koldioxidutsläpp än förbränning av naturgas.

När det gäller lokala risker är det viktigt att notera att naturgas är lättare än luft. Om LNG läcker ut avdunstar det mycket snabbt. LNG kan antändas, men eftersom det är lättare än luft är risken mycket mindre än för exempelvis gasol. Eftersom gasol är tyngre än luft läcker det också nedåt till en lägsta punkt och blir kvar där tills något antänder det. Om det sker ett oljeläckage leder det till oljeutsläpp som kan förorena marken.

”LNG innehåller metan, som är en kraftig växthusgas, och det är viktigt att undvika läckage. De lokala riskerna med LNG är dock mycket små. Att byta till LNG ger inte bara säker hantering, utan sänker också underhållskostnaderna. Det är något som både vi och våra kunder har sett. Erfarenheten från kunderna visar att underhåll, drift och tillverkning av produkter inte blir lidande när man ersätter gamla energilösningar med LNG eller LBG”, avslutar Jerve.