LNG i industriprosesser – det mer fleksible alternativet

Konvensjonelle brennstoff som flytende petroleumsgass (LPG) og olje har blitt brukt i stort omfang i mange tiår. Nå som utslippsgrensene senkes overalt, gir imidlertid flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) en viktig bærekraftsfordel de neste tiårene.

Energisystemet står overfor enorme endringer i forbindelse med samfunnets overgang til karbonnøytralitet. Når industrien nå begynner å bevege seg bort fra fossile brennstoff, må de finne kostnadseffektive og pålitelige metoder for å drive prosessene sine med renere og mer bærekraftig energi. Et bytte til naturgass kan redusere utslippene i mange sammenhenger, blant annet i ulike bruksområder i industri, varme- og dampproduksjon samt en rekke andre prosesser. I tillegg kan biogass redusere nettoutslippene til null.

LNG gjør fordelene med naturgass tilgjengelige også utenfor gassnettet i de nordiske landene. Men hvordan presterer LNG og LBG i sammenligning med de mer konvensjonelle brennstoffene i industrien, som olje og LPG? Vi sammenlignet ulike egenskaper for å se hvordan brennstoffene fungerer målt mot hverandre.

Comparison of LNG to other energy sources in industrial processes

De klare fordelene med LNG er fleksibiliteten og muligheten til å bruke den samme infrastrukturen til enten LBG eller blandinger av de to. Blanding med LBG reduserer utslippene ytterligere, slik at det blir enklere for bedriftene å nå utslippsmålene.

Et bytte fra olje til naturgass eller LNG vil eliminere SOx- og partikkelutslippene, og redusere NOx-utslippene med opptil 85 prosent. I tillegg vil LNG redusere CO2-utslippene med minst 20 prosent sammenlignet med konvensjonelle brennstoff, mens LBG reduserer CO2-utslippene med 90 prosent i et livssyklusperspektiv. Forbrenningen av biogass produserer karbondioksid, men det er ingen nettoøkning i CO2-nivået i atmosfæren. Dette skyldes at mengden CO2 som er fast i det biologisk nedbrytbare råstoffet, er lik mengden som slippes ut gjennom forbrenningen av biogassen.

Erfaringer viser også at det er mulig å blande inn LBG eller fullstendig erstatte LNG med LBG, uten ytterligere investeringer for kunden. Dette gjør det enda enklere å konvertere fra LPG og olje til naturgass.

Fleksibilitet med blanding

Brennstoffene vi har valgt å sammenligne med, er de mest brukte i industrien. De andre alternativene på markedet er bio-LPG og bioolje. Disse alternativene har imidlertid svært små volumer sammenlignet med LNG.

Konvensjonelle brennstoff til industriprosesser, som flytende petroleumsgass (LPG) og olje, har vært distribuert og brukt i stor utstrekning gjennom flere tiår, mens fordelen med LNG og LNG-infrastrukturen kommer av muligheten til å blande inn LBG.

«Hvis du bytter til LNG, kan du begynne å blande inn LBG fra dag én, og du kan velge hvilken prosentandel du vil blande inn. Molekylene i de to er helt like», beskriver Trond Jerve, salgssjef for industri i Norge.

Det er ingen kompatibilitetsproblemer ved blanding av disse to gassene. Men fordelene slutter ikke der. Infrastrukturen for metangass er fremtidssikker, ettersom syntetisk gass, power-to-gas (P2G) og andre løsninger er på vei inn på markedet. Metangass kan dermed fungere som en overgangsløsning til fremtidige løsninger som fornybar biogass.

Alle brennstoffene i sammenligningen er lett tilgjengelige, og LBG-tilbudet vokser for hvert år. Gasum vil innen 2027 tilby 7 TWh biogass på det nordiske markedet gjennom sin egen og samarbeidspartnernes produksjon. Biogasstilgjengeligheten i EU er doblet i løpet av de siste fem årene, og ligger for øyeblikket på 24 TWh (2021). På grunnlag av den nåværende tilgangen til råstoffer er det et realistisk potensial for 30 TWh biogass i Norden.

Den nordiske infrastrukturen har svært god dekning på LNG og LBG. Gassene kan leveres hvor som helst i flytende form. I likhet med olje blir LNG hovedsakelig transportert med lastebiler.

Alle de sammenlignede energikildene opplever stor volatilitet på energimarkedet, men LNG er en fremtidssikker energikilde på lang sikt. De strenge utslippsmålene som er satt av EU vil i tillegg bidra til å øke prisene på fossil energi, slik at LBG blir et alternativ som også er konkurransedyktig på pris.

Tryggere på mange måter

Som med alle typer brennstoff, er det noen risikoer som må tas høyde for ved håndtering. Risikoene kan deles inn i to kategorier, lokale og globale. Brenning av olje eller LPG vil frigi mer CO2 enn brenning av naturgass.

Med tanke på lokal risiko er det viktig å være oppmerksom på at naturgass er lettere enn luft. Hvis det oppstår en LNG-lekkasje, vil LNG-en forsvinne raskt. LNG kan antennes, men ettersom den er lettere enn luft, er risikoen svært mye lavere enn med for eksempel LPG. Hvis det oppstår en oljelekkasje, fører dette til mulig forurensning av jordsmonnet. Ettersom LPG er tyngre enn luft, vil den synke ned til det laveste punktet og bli der til noe antenner den.

«LNG er metan, som er en kraftig klimagass. Det er derfor viktig å unngå lekkasjer. Den lokale risikoen med LNG er imidlertid svært lav», sier Jerve.

«I tillegg til at den er trygg å håndtere, vil et bytte til LNG redusere vedlikeholdskostnadene. Det er noe både vi og kundene har sett», fortsetter han.

«Erfaringene fra kundene viser at verken vedlikehold, drift eller produktkvalitet påvirkes negativt hvis man erstatter den gamle energiløsningen med LNG eller LBG», konkluderer Jerve.

Webinaropptak: Natur- og biogassens rolle i fremtiden

Se vårt webinaropptak der vi diskuterer rollen til natur- og biogass i fremtiden. Utsiktene for disse energikildene diskuteres med fokus på industriell virksomhet og gods og tungtransport.

Les mer