Saavuta ympäristötavoitteenne – 5 vinkkiä

Monilla yrityksillä on korkeat päästövähennystavoitteet ja päämääränä hiilineutraalius jopa alle vuosikymmenessä. Kuinka saavuttaa tavoitteet, kun omien päästöjen lisäksi pitäisi hallita koko toimitusketjua?

Yritysten ympäristövastuutavoitteet kattavat monipuolisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön, jätteiden vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja biodiversiteettiin liittyviä asioita, mutta hiilijalanjälki ja kasvihuonekaasut ovat niistä nyt ajankohtaisimpia. Ilmastoasiat ovat usein kokonaisvaltaisia ja linkittyvät moneen muuhun ympäristövastuuteemaan. Lue vinkkimme tavallisimpiin haasteisiin, joita kohtaatte kehittäessänne liiketoiminnasta kestävämpää ja pyrkiessänne saavuttamaan kunnianhimoiset ja tärkeät tavoitteet!

Toimitusketjun ilmastovaikutukset haltuun

Kuluttajat ovat ympäristöasioissa entistä tietoisempia. He tekevät valintoja ilmaston hyväksi, karttavat viherpesua ja kaipaavat todennettuja vähennyksiä.

Kuluttajia toki kiinnostaa, lämmitetäänkö toimitilat uusiutuvalla energialla ja miten jätteen määrää vähennetään. Katse on kuitenkin kohdistunut yhä enemmän myös toimitusketjuihin ja tuotteiden hiilijalanjälkeen. Silloin ei enää riitä, että yritys vähentää vain välittömästä omasta toiminnasta syntyvät suorat päästöt.

Toimitusketjun hallitseminen ja tiedon kerääminen ei ole aina helppo tehtävä. Hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuraaminen ei onnistu, jos arvoketjun päästöjen nykytasoa ei tunneta.

Vinkki 1: Aloita aina elinkaarianalyysistä.

Jos yrityksesi ei vielä ole tehnyt elinkaarianalyysiä, se on liki välttämätön askel. Elinkaarianalyysin avulla voidaan tunnistaa toimintaan tai tuotteeseen liittyviä prosesseja, joilla on suurin ympäristövaikutus. Analyysissä tarkastellaan kaikki vaiheet aina raaka-aineen hankinnasta ja valmistusprosessista jakelulogistiikkaan, tuotteen käyttöön ja kierrätykseen asti.

Elinkaariarviointi on usein melko työläs ja voi vaatia ammattilaisen apua. Analyysiin tarvitaan tietoja koko tuotejärjestelmästä, ja tuotesysteemin mallinnus voi olla haastavaa. Jos tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, voidaan elinkaarianalyysissä keskittyä vain elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen arviointiin tai vain kaikkein keskeisimpiin elinkaaren vaiheisiin.

Satsaus tähän vaiheeseen kannattaa, sillä kun ymmärrys lisääntyy ja kehityskohdat on tunnistettu, selkeiden ja realististen tavoitteiden asettaminenkin on mahdollista.

Toteutuvatko ja näkyvätkö kunnianhimoiset tavoitteet?

Yrityksenne on laatinut vastuullisuusstrategian ja asettanut tavoitteet päästövähennyksille välitavoitteineen. Kuinka strategia jalkautuu käytäntöön? Kuinka se näkyy jokaisen työntekijän arjessa? Entä kuluttajien?

Vinkki 2: Viesti strategiasta ja tavoitteista.

Tavoitteista ja etenemisestänne täytyy kertoa maailmalle. Ympäristöteot kannattaa ottaa osaksi viestintää yrityksen sisä- ja ulkopuolella, sosiaalisesta mediasta ja koulutuksista sidosryhmien välisiin neuvotteluihin.

Vastuullisuusasiantuntijan tehtävä on olla yrityksen sisällä tulkki ja viestinviejä, joka kasvattaa tietoisuutta organisaatiossa. Välitä tietoa erityisesti myyntiorganisaatioon, sillä vastuullisuus on tärkeä keskusteluvaltti asiakastapaamisissa. Ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista ja vastuuullisuuden edistysaskeleista auttaa motivoimaan ja sitouttamaan myös koko henkilöstöä – parhaimmillaan saadaan aikaan tunne, että vastuullisuus on jotain, mitä rakennamme yhdessä.

Tavoitteista viestiminen onnistuu, kun vastuullisuusstrategia on selkeä ja keskittyy yrityksen kannalta olennaisiin asioihin. Strategiasta laaditut tiivistelmät auttavat myös henkilöstöä poimimaan siitä tärkeimmät kohdat.

Kuinka löytää oikeat vähennyskeinot ja -kohteet

On tärkeää löytää sekä vaikuttavat että kustannustehokkaat tavat vähentää päästöjä. Hiilijalanjälkeä ei vähennetä sormia napsauttamalla, eivätkä kaikki keinot sovi kaikille yrityksille.

Mistä siis löytää juuri sinun yrityksellesi sopivat ja tehokkaat tavat asettaa ja toteuttaa ympäristötavoitteet?

Vinkki 3: Benchmarkkaa kilpailijoita.

Toimialaa seuraamalla voit saada ideoita siihen, millaisin keinoin tavoiteasetantaa ja päästövähennystoimia toteutetaan muualla. Toimintaympäristön tuntemus antaa tukea vastuullisuustyöhön, ja oman yrityksen vertaaminen muihin toimii ajurina kehitykselle. Jos vähennyskohteita ei löydy operaatioiden ytimestä, voi etsiä uusia näkökulmia muualta.

Vaikka ette olisikaan logistiikkayritys, logistiikan hiilijalanjälki voi olla teille juuri mainio seuraava vähennyskohde. Monelle yritykselle kuljetukset muodostavat merkittävän osan päästöistä, ja uusiutuvien polttoaineiden käyttö on nopein keino vähentää logistiikan päästöjä. Kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen siirtymisellä uusiutuvan biokaasun käyttöön voidaan vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % fossiiliseen polttoaineen käyttöön verrattuna.

Yhteistyö on tärkeämpää kuin ennen

Vastuullisuus on kilpailuetu, mutta vastuullisuudessa ei voi pelkästään kilpailla. On tehtävä myös yhteistyötä.

Vinkki 4: Panosta kumppanuuksiin ja yhteistyöhön.

Kumppanuudet ovat arvokkaita esimerkiksi resurssitehokkuutta parannettaessa. Erilaisilla kiertotalousmalleilla voidaan vähentää omia ympäristövaikutuksia ja rakentaa tehokkaita ekosysteemejä, joissa eri toimijat hyötyvät toisistaan, materiaalit, energia ja jätteet kiertävät ja sivuvirrat otetaan hyötykäyttöön.

Yhteistyö on arvokasta myös siksi, että molemminpuolinen sitoutuminen päästövähennyksiin voi alentaa kynnystä tehdä välttämättömiä investointeja. Esimerkiksi logistiikkaa tilaava yritys todennäköisemmin sitoutuu kuljetusyrityksen kanssa pidempiin sopimuksiin, jos kuljetusyritys puolestaan sitoutuu investoimaan puhtaampaan, esimerkiksi kaasukäyttöiseen kuljetuskalustoon.

Yhteistyön kautta luodaan uutta ja muutetaan maailmaa. Olkaa avoimia ja läpinäkyviä ympäristötavoitteidenne suhteen ja pyytäkää samaa kumppaneiltanne.

Joskus pitää hypätä tuntemattomaan

Ympäristöteot ja etenkin hiilineutraalius vaativat isoja muutoksia ja tekoja. Prosessi voi olla pitkäkin, ja se vaatii systemaattista sitoutumista sekä vaihtoehtoisia tapoja toimia.

Vinkki 5: Uskalla kokeilla uutta.

Muutos edellyttää muuntumista. Ilman rohkeutta ja jopa jonkinlaista riskinottoa ei suuriin päästövähennyksiin päästä. Johdon sitoutuminen ja tiivis yhteistyö organisaatiossa on tärkeää. Kun strategia on selkeä, se hahmottuu paremmin. Suunnitelman siirtäminen käytäntöön voi aiheuttaa aluksi hämmennystä, mutta muutoksen vauhti on nyt kova, samoin kilpailu.

Muistakaa ennen kaikkea, että kaiken ei tarvitse olla heti valmista!

Vinkit on koostanut Gasumin Sustainability Manager Elina Saarivuori.