Tiesitkö, että biokaasu on ympäristöystävällisin ratkaisu raskaisiin kuljetuksiin?

Biokaasu on uusiutuva ja vastuullinen vaihtoehto raskaan liikenteen käyttövoimaksi. Valitsemalla biokaasun kuljetustensa käyttövoimaksi yritykset voivat pienentää kasvihuonekaasupäästöjään tehokkaasti. Biokaasulla kulkeva raskaan liikenteen ajoneuvo voi tuottaa jopa negatiivisia kasvihuonekaasupäästöjä.

Liikenne tuottaa noin viidenneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöt kiihdyttävät ilmaston lämpenemistä, joten niitä täytyy pyrkiä vähentämään nopeasti ja tehokkaasti.

Euroopan unionin jäsenmaissa kasvihuonekaasupäästöjä pyritään rajoittamaan kiristämällä yritysten päästövähennystavoitteita ja asettamalla yrityksille entistä kattavampia päästöraportointivaatimuksia. Yritystoiminnasta aiheutuvat päästöt tulee ilmoittaa koko arvoketjun varrelta, suunnittelusta aina tuotantoon ja logistiikkaan. Päästöjen raportoinnissa tulee tarkastella myös alihankkija- ja asiakassuhteita. Näin varmistetaan, että koko arvoketjun kestävyysvaatimukset täyttyvät. 

Helposti toteutettava keino kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on siirtyä vähäpäästöisiin kuljetuksiin. Suurimmat päästövähennykset saavutetaan, kun kuljetusten käyttövoimana toimii uusiutuva biokaasu. 

Kuljetusten päästövähennyksiä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: 

 • Polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää keskimäärin jopa 90 prosenttia, kun fossiilinen diesel vaihdetaan biokaasuun. Raaka-aineesta riippuen liikennebiokaasun koko elinkaaren aikaiset päästöt voivat olla laskennallisesti jopa negatiiviset. 
 • Raskaan liikenteen ajoneuvon elinkaaripäästöissä huomioidaan edellisen lisäksi myös ajoneuvon valmistuksen ja kierrättämisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Biokaasulla kulkevan raskaan ajoneuvon elinkaaripäästöt voivat olla jopa negatiiviset, kun liikennebiokaasu valmistetaan lannasta.

Laske Gasumin laskurilla, kuinka paljon biokaasu pienentäisi yrityksenne päästöjä ja kuluja.

Biokaasu on osa kiertotaloutta 

Biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan. Sen valmistusprosessissa jäteraaka-aineiden energiasisältö saadaan hyötykäyttöön. Lisäksi biokaasun tuotannosta jäljelle jäävät orgaaniset ravinteet voidaan hyödyntää edelleen esimerkiksi pelloilla lannoitteena.  

Biokaasua tuotetaan useasta eri raaka-aineesta, kuten: 

 • yritysten ja teollisuuden prosesseista syntyvästä biojätteestä 
 • kuluttajien biojätteistä 
 • kaupan pilaantuneista elintarvikkeista 
 • maatalouden lannasta 
 • jätevedenpuhdistamoiden lietteestä. 

Gasum hyödyntää biokaasutuotantolaitoksillaan kotimaisia raaka-aineita.

Lue lisää: Miten biokaasua tuotetaan?

Biokaasu on saamassa rinnalleen ympäristöystävällisen uusiutuvan e-metaanin, jota voidaan tankata perinteisiin kaasuajoneuvoihin. E-metaania valmistetaan Power-to-Gas-prosessin avulla, jossa vedestä tuotetaan uusiutuvan sähkön avulla vetyä, joka jalostetaan metaaniksi yhdistämällä se biohiilidioksidin kanssa. Biohiilidioksidi on kierrätettyä hiilidioksidia, jota saadaan esimeriksi jätehuollon tai metsäteollisuuden prosesseista. 

Vetytalouden investoinnit ovat tärkeä askel kohti kasvihuonekaasujen vähentämistä niin liikenteessä kuin esimerkiksi hiilivapaassa terästeollisuudessa. Myös Gasum tekee yhteistyötä e-metaanimarkkinan kehittämiseksi Suomessa.

Rekat ajamassa sillalla.

Kuva: Biokaasun valinta kuljetusten käyttövoimaksi kannattaa, sillä Euroopan unionin säädökset vaativat yrityksiä raportoimaan myös logistiikasta aiheutuvista päästöistä. 

Laskuri: biokaasulla kulkeva rekka tuottaa elinkaarensa aikana jopa hiilinegatiivisia ympäristövaikutuksia

Raskaiden ajoneuvojen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voi vertailla Ranskan öljyinstituutin IFPENin ja Euroopan öljy-yhtiöiden tutkimuslaitoksen Concawen vuonna 2023 julkistamasta laskurista. Sen käyttö on ilmaista eikä vaadi kirjautumista. Laskurissa käyttäjä voi muuttaa laskenta-arvoja vastaamaan omaa tilannettaan ja valita vertailuun haluamansa käyttövoimat. 

Kun laskurissa vertaillaan eri käyttövoimilla toimivien rekkojen ympäristövaikutuksia, biokaasu osoittautuu kirkkaasti ympäristöystävällisimmäksi vaihtoehdoksi (katso kuva alla). Biodieselillä, uusiutuvalla dieselillä, vihreällä vedyllä ja sähköllä kulkevat rekat aiheuttavat elinkaaritarkastelussa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä. 

Biokaasukäyttöiset raskaat ajoneuvot pärjäävät kokonaiselinkaaritarkastelussa muun muassa siksi, että kaasurekkojen valmistukseen ei liity erityisiä ympäristöä kuormittavia tekijöitä kuten esimerkiksi sähkörekkojen akkujen valmistukseen. 

Kun biokaasu valmistetaan lannasta, päästään jopa hiilinegatiivisiin elinkaarenaikaisiin päästöihin. Tämä johtuu siitä, että lannasta erittyvä metaani on vahva kasvihuonekaasu, ja jos sitä ei hyödynnettäisi ja jatkojalostettaisi, metaani päätyisi sellaisenaan ilmakehään. Myös useista eri raaka-aineista valmistettu biokaasu on ympäristöystävällisempää kuin muut vertailun käyttövoimat. 

Kaavio käyttövoimien päästöistä
Kuva: Raskaan ajoneuvon koko elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt eri käyttövoimilla. Biokaasulla kulkevan raskaan ajoneuvon kasvihuonekaasupäästöt ovat kirkkaasti pienimmät – jopa negatiiviset, kun biokaasu tuotetaan lannasta. Vertailussa on käytetty sähkölle mahdollisimman pientä päästökerrointa, joka on tässä tapauksessa Ruotsin vuoden 2019 sähköntuotannon päästökerroin. Kuva perustuu Concawen ja IFPENin tutkimustyökalun dataan.   

Lue lisää biokaasun tuotannon elinkaaren aikaisista päästöistä.

Biokaasu kuljetuksissa on hyväksi yritykselle – 5 syytä  

 1. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen: Puhtaan biokaasun käyttö kuljetuksissa auttaa yritystä pääsemään päästövähennystavoitteisiinsa. 
 2. Päästövähennykset kustannustehokkaasti: Uusiutuva biokaasu on kustannustehokkain saatavilla oleva polttoaine kuljetusten päästöjen vähentämiseksi. 
 3. Asiakkaat kiittävät: Yhä useammat yritykset toivovat kumppaniyrityksiltään puhtaita logistiikkaratkaisuja. 
 4. Helppo vaihtoehto: Biokaasun tankkausasemaverkosto kattaa lähes koko Suomen. Tankkaus on yksinkertaista. Lue lisää nesteytetyn ja paineistetun biokaasun tankkauksesta. 
 5. Luotettava teknologia: Kaasurekkoja on ollut markkinoilla jo pidempään, ja ne on todettu toimiviksi ja luotettaviksi. Niitä valmistavat tunnetut ja tutut autovalmistajat. 

Biokaasulla helposti perille – tutustu tankkausasemaverkostoon 

Gasumin tankkausasemaverkosto kattaa jo lähes koko Suomen ja laajenee jatkuvasti. Tankkausasemilla voi tankata paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimaksi sopivaa paineistettua biokaasua (CBG) ja raskaimman liikenteen kuten runkoliikenteen ajoneuvojen käyttövoimaksi sopivaa nesteytettyä biokaasua (LBG). Tuotevaihtoehdot vaihtelevat tankkausasemittain. 

Tutustu kaasutankkausasemaverkostoon ja tuotevaihtoehtoihin.

Onko sinunkin yritykselläsi haussa reitti kohti puhtaampaa tulevaisuutta? 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää kaasulogistiikan mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä