Naboinformasjon Bingsa, Ålesund

LNG (Liquefied Natural Gas) er naturgass i flytende form som lagres nedkjølt ved ca. -160 C. LNG/naturgass er en energibærer på lik linje med olje eller elektrisitet, og brukes som energi i industriens produksjonsprosesser eller som drivstoff på skip. LNG erstatter i hovedsak bruk av mer forurensende hydrokarboner som bensin, fyringsolje og propan.

Kontakt Bingsa LNG-terminal i Ålesund

For oss er det viktig å ha tett og god kontakt med naboer og lokalmiljøet for øvrig i Ålesund-området. Dersom du har spørsmål om LNG-terminalen, se www.gasum.com eller ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

Viktige telefonnummer i en beredskapssituasjon: 110, 112, 113

Informasjon til nedlasting

Informasjon til våre naboer kan også lastes ned i brosjyreformat.

Virksomheten ved LNG-terminalen

Fra produksjonsanlegg i inn- og utland fraktes LNG til mellomlagring på LNG-terminalen på Bingsa. Terminalen er bygd i henhold til gjeldende standarder for å ivareta krav til sikkerhet, og består av to lagringstanker med en netto lagringskapasitet på totalt ca. 1300 m3 LNG.

Fra terminalen forsynes Veidekke Ålesund med naturgass gjennom gassrør. LNG fraktes ut av terminalen med tankbiler til ulik industri i Møre og Romsdal og Trøndelag. Noe leveres også som drivstoff til fartøy og kjøretøy. Terminalen er således et viktig knutepunkt for å kunne tilby mer miljøvennlig energi til regional industri.

LNG transporteres til Bingsa-terminalen med skip. Skipene ankommer ca. 2-3 ganger pr. måned. Skipene er spesialbygd for denne type last, bygd etter internasjonale regler og normer, og har en kapasitet på ca. 7 000–15 000 m3 LNG.

Transport fra Bingsa med tankbiler er regulert av strenge internasjonale forskrifter. Det er høye krav til både utstyr og sjåfører. Normalt henter 2-3 semitrailere LNG ved terminalen hvert døgn.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter (herunder Storulykkeforskriften) setter blant annet krav til sikkerhetsnivået i virksomhet som håndterer farlig stoff og særskilt informasjonsplikt for virksomheter med storulykkepotensial. En sikkerhetsrapport er i henhold til Storulykkeforskriften §9 innsendt myndighetene. Myndighetene gjennomfører jevnlige tilsyn ved anlegget. Informasjon om gjennomførte Storulykketilsyn og resultatene av disse kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

Lagrede kjemikalier ved anlegget

De farlige kjemikaliene som lagres ved anlegget er i all hovedsak LNG (netto lagringskapasitet ca. 1 230 m3). LNG er flytende gass som er fargeløs og luktfri. I flytende form er ikke gassen brennbar, men dersom LNG slippes ut vil væsken raskt fordampe og gå over til naturgass i gassform.

I gassform er naturgass svært brannfarlig. Naturgass kan også fortrenge oksygen og forårsake kvelning. Den direkte risiko ved LNG er i første rekke knyttet til den lave temperaturen (ca. -160 oC), som kan forårsake frostskader ved kontakt.

Utover naturgass er det lagret mindre mengder THT (tetrahydrotiofen) som benyttes som lukttilsetning i naturgass før den leveres Veidekke Ålesund via gassrør i bakken.

Sikkerhet og risiko

Det er utført en rekke sikkerhetsvurderinger knyttet til etablering og drift av anlegget. Analysene konkluderer med svært lav risiko for de som arbeider eller bor i nærområdet til anlegget.

Anlegget har en rekke automatiske sikkerhetsbarrierer basert på krav i internasjonale- og nasjonale standarder for å redusere risiko. I tillegg finnes operasjonelle barrierer og beredskap dersom de automatiske barrierene skulle svikte.

Automatiske detektorer og andre systemer på anlegget overvåker og oppdager lekkasjer eller søl, og det gis alarmer til Gasum sin alarmsentral om disse forholdene. Dersom det foreligger et varsel om en hendelse vil de offentlige nødetatene varsles.

Sikkerhetsarbeidet pågår kontinuerlig slik at anlegget kan driftes og vedlikeholdes på en god måte. Vi har et høyt fokus på å kunne håndtere risiko ved anlegget. Sentrale deler av vår virksomhet er knyttet til opplæring og øvelser i viktige driftsoppgaver som HMS, prosessteknikk, brannvern og førstehjelp.

Mulige hendelser som kan gi opphav til en storulykke

I henhold til kravene i Storulykkeforskriften er det identifisert i alt seks mulige hendelser som kan føre til en storulykke. Disse er:

  • Utslipp ved lossing av skip
  • Utslipp i fyllelinje til/fra kai
  • Utslipp fra lagertank
  • Utslipp ved lasting av biler
  • Lekkasje fra fordampingssystem
  • Eksplosjon og deflagrasjon i områder hvor gass kan samles

Sannsynligheten for at de ulike hendelsene skal kunne inntreffe er svært lav, og de fleste vil ha begrensede konsekvenser utover nærområdene ved anlegget. De mest omfattende scenarier er knyttet til store utslipp ved lossing av skip eller store utslipp i fyllelinje til/fra kai.

Beredskapsplan

Gasum har en egen beredskapsplan som spesifiserer ansvar og oppgaver ved ulike mulige hendelser ved anlegget. De viktigste oppgavene vil være å:

  • Skaffe oversikt over situasjonen
  • Varsle i henhold til varslingsliste
  • Iverksette eventuelle beredskapstiltak
  • Veilede nødetatene.

Ålesund kommune har utarbeidet beredskapsplaner som gjelder for området utenfor anlegget og Ålesund Brannvesen har egne innsatsplaner for anlegget.

Hva skjer ved en hendelse

Når nødetatene ankommer, vil politiet være innsatsleder for den videre aksjonen. Basert på informasjon fra Gasum, er det de offentlige nødetatene som vil ta de konkrete beslutninger om hvordan situasjonen utenfor anlegget videre skal håndteres. Alle henstilles til å etterkomme anmodninger fra offentlig innsatsleder på stedet.

Tommy Borgaas

Terminal Manager

tel. +47 475 09 209

tommy.borgaas@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com