Derfor velger Keolis biogass til kollektivtrafikken

Keolis er en av Sveriges største aktører innen busstransport, og bussene deres bruker biogass fra Gasum. Selskapet sluttet å bruke fossile drivstoff allerede i 2015. Det har vært biogassbusser på svenske veier siden 2004, og i dag brukes de først og fremst i den regionale trafikken.

Det er nå en økende grad av elektrifisering av busstrafikken i bykjernene rundt om i Sverige. Til tross for dette har biogassen i senere tid fått et oppsving i forbindelse med utfasingen av HVO, men først og fremst på lengre strekninger. Biogass har utviklet seg til et kostnadseffektivt drivstoffalternativ til regionaltrafikk.

– I dag ser vi på biogass og strøm som ulike energikilder som utfyller hverandre. Det er ikke sannsynlig at noen drivstofftyper får monopol hos bestillerne i overskuelig fremtid. Vi bruker biogass på lengre ruter med regionale busser, og strøm til bytrafikken, forteller Keolis’ innkjøpssjef Lars Erik Behrns.

Dette er mulig fordi motorene er mer effektive og tankene større enn tidligere. Det er også vesentlig at selve gasshåndteringen er enkel. Gasum er Keolis’ største gassleverandør utenfor Stockholm. Keolis setter pris på at Gasum er en aktiv samarbeidspartner når det gjelder å finne effektive løsninger som virkelig bidrar til å oppfylle nåværende og fremtidige bærekraftsmål.

– Biogass er en velprøvd løsning som finnes her og nå. Fordelene med biogassen er god kjent, og det finnes god veiledning for innkjøp av biogass via bransjeorganisasjoner. Det gjør det enkelt å kjøpe, sier John Wihlborg, Senior Manager, Gasum. 

Keolis og biogass
Bilde: Keolis er en av Sveriges største aktører innen busstransport, og bussene deres bruker biogass

Et drivstoff til kollektivtrafikken

Biogassteknologien er godt utprøvd til kollektivtrafikk, med tydelige retningslinjer for hvordan anbudsprosessen foregår. Biogass oppfyller flere nasjonale og lokale bærekraftsmål og er en del av den viktige sirkulære økonomien. Dermed bidrar den også positivt i brukernes bærekraftsrapporter.

Biogassens lange historie i kollektivtrafikken

Siden 90-tallet er det gjort flere satsinger på biogass som drivstoff til kollektivtrafikk. I dag hersker det ingen tvil om biogassens samfunnsnytte, noe som også er slått fast av den svenske statens utredning av biogassmarkedet. Biogassen har hjulpet kommunene med å utvikle sin sirkulære økonomi, ettersom lokale biologiske restprodukter som gjødsel, spillvann og matavfall brukes som råvarer til biogassproduksjon.

En viktig pedagogisk komponent for å få det svenske folket til å være delaktige i den sirkulære økonomien, er koblingen mellom eget matavfall og drivstoffet til lokalbussen.

Keolis satser på regional trafikk

I dag er biogass Keolis’ primærdrivstoff til kollektivtrafikken i Sverige, og den tilsvarer ca. halvparten av selskapets totale volum av biologiske drivstoff.

– I lastebiltransporten er tendensen at elkjøretøy brukes i byene og biogasskjøretøy på lengre strekninger, og den samme utviklingen ser vi i kollektivtransporten. Biogassen gir i dag tilstrekkelig rekkevidde, sier Lars Erik Behrns. 

Gasum skaper kostnadseffektivitet for kollektivtrafikken

Gasum er aktive i hele verdikjeden for biogass, fra produksjon til fyllestasjon. Dette innebærer at selskapet kan tilpasse tilbudet til hver enkelt kunde. Med tanke på utslippsreduksjonene man oppnår, er biogass en svært effektiv løsning, kanskje den mest kostnadseffektive løsningen på markedet.

Antallet biogassbusser vokser raskt i Europa. For eksempel ble det registrert 3189 gassbusser i 2020. Det finnes et stort antall bussmodeller som går på biogass, og mange av dem er kjente merker fra anerkjente produsenter. Teknologien i biogassbusser har nesten samme utslippseffekt som elbusser, men sistnevnte krever større investeringer med tanke på både kjøretøy og verksteder.


Tekst: Johanna Parikka Altenstedt