Gasum har et mål om å redusere karbonutslippene med en million tonn ved å øke tilgjengeligheten av biogass

Gasum fortsetter arbeidet mot karbonnøytralitet ved å sette nye miljømålsettinger for å motvirke klimaendringene. Selskapet ønsker å øke tilgjengeligheten av biogass for å nå en samlet reduksjon i karbonutslippene på en million tonn. Innen 2025 regner Gasum med å tilgjengeliggjøre 4 TWh biogass på markedet, fra selskapets egen produksjon og fra sertifiserte europeiske samarbeidspartnere. Selskapet vil redusere utslippene i egne produksjonskjeder for flytende naturgass (LNG) og biogass og vil intensivere energieffektivitetstiltakene i egen virksomhet.

«Ansvar er et viktig element i Gasums strategi. Sammen med samarbeidspartnere og kunder jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye metoder for å redusere utslippene. I løpet av de siste årene har vi klart å øke tilgjengeligheten av gass innen veitransport, sjøfart og industri, noe som har hjulpet kundene våre med å redusere deres egne karbonutslipp. Gass tilbyr noen svært kostnadseffektive alternativer for å nå utslippsmålene», sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

Et viktig virkemiddel for å nå nullutslippsmålet, er å øke bruken av fornybar biogass til renere vei- og sjøtransport, og i økende grad også i industrien. Gasum har som mål å øke tilgjengeligheten av biogass ved å øke produksjonen og innkjøpet til 4 TWh innen 2025. Dette vil muliggjøre en samlet utslippsreduksjon på en million tonn. I tillegg har selskapet som mål å redusere utslippene i sine egne produksjonskjeder for flytende naturgass (LNG) og biogass med én prosent per år, samtidig som de planlegger å ta i bruk nye energieffektivitetstiltak innen 2025.

Sterk vekst i produksjonskapasiteten for biogass og økt tilgjengelighet

Gasum øker produksjonskapasiteten og tilgjengeligheten av biogass ved å bygge nye anlegg og øke innkjøpene av biogass fra andre operatørers produksjonsanlegg. Gasum har nå 9 biogassanlegg i Finland og 6 i Sverige. I fjor kjøpte Gasum opp et biogassanlegg (40 GWh/år) i den svenske byen Skövde. Biogassanlegget i Loja i Finland (40 GWh/år) startet kommersiell produksjon i januar 2021, og Nymölla-anlegget (75 GWh/år) i Sverige vil gjøre det samme i løpet av året. Gasum er også i gang med å bygge et industrielt anlegg for produksjon av biogass fra husdyrgjødsel (120 GWh/år) i Götene i Sverige. Dette anlegget er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2023. I tillegg planlegger selskapet å bygge biogassanlegg i Borlänge og Kalmar i Sverige samt i Uleåborg i Finland.

Biogass er en fornybar energikilde som kan produseres av mange typer biologisk nedbrytbart avfall. Biogassproduksjonen er et godt eksempel på å utnytte råvarene maksimalt og fremme den sirkulære økonomien. Den sirkulære effekten forsterkes av at næringsstoffene som oppstår som et biprodukt av biogassproduksjonen, kan føres tilbake til næringskjeden som gjødsel eller foredles til industriformål. Disse kan erstatte mineral- og fossile næringsstoffer og gjødsler. Bruk av biogass som drivstoff i veitransport kan bidra til å redusere CO2-utslippene med opptil 90 % sammenlignet med diesel. Gasum er en av de største produsentene av biogass i Norden.

«Gasum investerer også tungt for å utvikle den nordiske produksjonen av andre fornybare gasser, blant annet syntetisk metan og grønn hydrogen. For eksempel samarbeider vi for øyeblikket med andre energioperatører for å utrede mulighetene til å bygge et pilotanlegg for produksjon av syntetisk metan», sier Lamminen.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Johanna Lamminen, CEO, Gasum
(Nathalie Vaittinen, Executive Assistant, Gasum)
Telefon +358 40 352 5281, nathalie.vaittinen@gasum.com

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Telefon +358 50 911 2668, elina.saarivuori@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.