Gasum siktar på att minska utsläppen av koldioxid med en miljon ton genom att öka tillgängligheten för biogas

Gasum strävar mot att bli koldioxidneutrala genom att införa nya miljömålsättningar för att hämma klimatförändringarna. Företaget har för avsikt att öka tillgängligheten av biogas för att nå en kumulativ minskning av koldioxidutsläppen på en miljon ton. År 2025 avser Gasum att göra 4 TWh biogas tillgänglig på marknaden från företagets egen produktion och från certifierade europeiska partners. Utsläppen ska minska i produktionskedjorna för förvätskad naturgas (LNG) och biogas inom sin egen verksamhet och att införa energieffektivitetsåtgärder inom sin egen verksamhet.

"Ansvar är centralt i Gasums strategi. Tillsammans med våra partners och kunder utvecklar vi ständigt nya sätt att minska utsläppen. Under de senaste åren har vi ökat tillgängligheten för gas inom väg- och sjötransporter och till industrin, samt att vi har hjälpt våra kunder att minska sina egna koldioxidutsläpp. Gas är ett kostnadseffektivt alternativ för att uppnå utsläppsminskningar,”säger Gasums VD Johanna Lamminen.

Ett viktigt sätt att nå nollutsläpp är att öka användningen av förnybar biogas inom väg- och sjötransporter och längre fram även i större utsträckning inom industrin. Gasum siktar på att förbättra tillgängligheten av biogas genom att öka biogasproduktionen och anskaffningen till 4 TWh före 2025. Detta kommer att göra det möjligt att uppnå en kumulativ utsläppsminskning på en miljon ton. Utöver detta sätter Gasum upp målsättningen att minska utsläppen inom produktionskedjorna för flytande naturgas (LNG) och biogas med en procent per år inom sin egen verksamhet och har för avsikt att implementera energieffektivitetsåtgärder före 2025.

Biogasproduktionskapacitet och tillgänglighet är under stark tillväxt

Gasum ökar produktionskapaciteten och tillgängligheten för biogas genom att bygga nya anläggningar och öka anskaffningen av biogas från partneroperatörers produktionsanläggningar. Gasum har nu 9 biogasanläggningar i Finland och 6 i Sverige. Förra året förvärvade Gasum en biogasanläggning (40 GWh/år) i Skövde. Biogasanläggningen i Lojo (40 GWh/per år) i Finland påbörjade kommersiell produktion i januari 2021 och biogasanläggningen i Nymölla (75 GWh/per år) i Sverige kommer att påbörja kommersiell produktion under 2021. Gasum håller även på att bygga en gödselbaserad biogasanläggning i industriell skala (120 GWh/per år) i Götene. Denna anläggning planeras att färdigställas i början av 2023. Dessutom planerar företaget att bygga biogasanläggningar i Borlänge och Kalmar Län i Sverige och i Uleåborg i Finland.

Biogas är en förnybar energikälla och kan produceras från många olika slags biologiskt nedbrytbart avfall. Biogasproduktion är ett bra exempel på hur man får ut så mycket som möjligt från råmaterial och främjar den cirkulära ekonomin. Cirkulariteten förstärks ytterligare av faktumet att näringsämnen som uppstår som en biprodukt inom biogasproduktion kan återanvändas inom livsmedelskedjan som gödningsmedel eller bearbetas för industriella behov för att ersätta mineraliska eller fossila näringsämnen och gödningsmedel. Användning av biogas som bränsle för vägtransporter kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 % jämfört med fossila bränslen. Gasum är en av de största producenterna av biogas i Norden.

"Gasum gör även stora investeringar inom produktionsutveckling av andra förnybara gaser som exempelvis syntetisk metangas och grön vätgas i Norden. Vi arbetar exempelvis för närvarande med andra energioperatörer för att utforska möjligheten att bygga en pilotanläggning för produktion av syntetisk metangas.", säger Lamminen.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johanna Lamminen, VD, Gasum
(Nathalie Vaittinen, verkställande assistent, Gasum)
Telefon +358 40 352 5281, nathalie.vaittinen@gasum.com

Elina Saarivuori, sustainability manager, Gasum
Telefon +358 50 911 2668, elina.saarivuori@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.