Birdview on Helsinki Finland during summer

Euroopassa pyritään vauhdittamaan biometaanin tuotantoa ja käyttöä

Biokaasu jäi pitkään melko vähälle huomiolle EU:n energiapolitiikassa. Vaikka useat EU-maat tukivat biokaasun tuotantoa erilaisilla tukijärjestelmillä, biokaasu ei ollut EU-politiikan keskiössä. Kiinnostus biometaania kohtaan on kuitenkin kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana.

Euroopan komissio esitteli toukokuussa 2022 REPowerEU-suunnitelman vastauksena Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aiheuttamiin ongelmiin ja maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden häiriöihin. Suunnitelmaan kuuluu myös biometaania koskeva toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvien kaasujen arvoketjua ja kasvattaa biometaanin tuotanto 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaisi biometaanin tuotannon kymmenkertaistumista nykyiseen verrattuna. Käytännössä tämä vähentää kustannustehokkaasti Euroopan riippuvuutta venäläisestä maakaasusta ja samalla edistää siirtymistä integroituun hiilineutraaliin energiajärjestelmään, maanviljelijöiden tulonlähteiden monipuolistumista sekä kiertotaloutta. Se myös lisää biolannoitteiden tuotantoa eri puolilla Eurooppaa ja vähentää siten EU:n riippuvuutta tuontilannoitteista.

Euroopan biometaanin tuotannon kymmenkertaistaminen vain seitsemässä vuodessa vaatii sidosryhmien välistä yhteistyötä läpi koko biometaanin arvoketjun. Euroopan komissio, EU:n jäsenmaat ja toimialan johtavat yritykset (Gasum mukaan lukien) perustivat lokakuussa 2022 Biomethane Industrial Partnership (BIP) verkoston tukemaan EU:n vuodelle 2030 asettamaa biometaanituotantotavoitetta sekä luomaan edellytykset tuotannon kasvattamiseksi vielä tuostakin tavoitteesta vuoteen 2050 mennessä. BIP-verkosto tarjoaa foorumin koko arvoketjun keskeisten sidosryhmien keskinäisille strategisille keskusteluille siitä, miten biokaasun ja biometaanin tuotantoa ja käyttöä voidaan parhaiten edistää.

REPowerEU-suunnitelma viitoittaa biometaanin tuotannon kasvattamisen yleisen suunnan, mutta sääntelyn puitteet asettaa EU-lainsäädäntö. Esimerkiksi päivitetty uusiutuvan energian direktiivi, meriliikenteen FuelEU Maritime aloite, uusi kaasumarkkinapaketti, tie- ja meriliikenteen liittäminen päästökauppaan sekä energiaverodirektiivin uudistaminen tukevat kaikki vahvasti sääntelyn kautta biometaanin tuotannon ja käytön kasvua.

Meille Gasumilla tämä on osoitus siitä, että strategiamme ja uskomme biometaaniin ovat hyvin perusteltuja. Erilaiset EU-aloitteet ja EU-sääntely tukevat kokonaisuutena voimakkaasti biometaanin roolia ja merkitystä. Euroopan biometaanimarkkinat kasvavat vuoteen 2030 mennessä huomattavasti niin kysynnän kuin tarjonnankin osalta.

Gasumin uusi strategia keskittyy varmistamaan, että yhtiö tekee oman osansa tämän kehityksen edistämiseksi. Tavoitteemme on tuoda vuoteen 2027 mennessä markkinoille 7 TWh biometaania. Tähän pääsemme toteuttamalla kunnianhimoisen investointisuunnitelman koskien omaa biometaanituotantoamme. Ensimmäistä uutta laitosta rakennetaan jo Ruotsin Götenessä ja neljä muuta laitosta on suunnitteilla. Lisäämme myös biometaanin tuontia Euroopan kasvavilta markkinoilta varmistaaksemme asiakkaidemme mahdollisuuden osallistua fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

Näemme yhtenä Pohjoismaiden suurimmista biometaanin tuottajista, että tuuli todellakin puhaltaa biometaanin kannalta oikeaan suuntaan. Olemme jo osa tuota muutosta ja valmiina tarjoamaan puhtaampia ratkaisuja niin merenkulun, teollisuuden kuin tieliikenteenkin toimijoille.


Kirjoittaja on Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö.