Biokaasua on runsaasti ja sitä voidaan tuottaa vielä paljon enemmän

Euroopan komission tavoitteena on nostaa biometaanin vuotuinen tuotantokapasiteetti Euroopassa lähes 350 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite voidaan saavuttaa, sillä biokaasua voidaan tuottaa vielä paljon nykyistä tuotantomäärää enemmän. Tämä johtuu siitä, että jokaisessa Euroopan maassa on paljon biohajoavaa jätettä, jota ei vielä hyödynnetä kunnolla. Tulevaisuudessa uusiutuvia kaasuja, kuten synteettistä metaania, voidaan valmistaa myös power-to-gas- eli P2G-tekniikkalla.

Biokaasun kysyntä ei ole koskaan ollut näin korkealla. Yhä useammat toimijat haluavat vähentää tieliikenteen ja logistiikan päästöjä siirtymällä nesteytettyyn biokaasuun (LBG), joka on puhtain saatavilla oleva raskaiden ajoneuvojen polttoaine. Myös kaasukäyttöisissä henkilöautoissa ja pakettiautoissa käytetty metaani on nykyään pääasiassa biokaasua.

Kysyntä ja biokaasun saatavuus jatkavat kasvuaan myös tulevaisuudessa. Euroopan komission tavoitteena on irtautua Venäjältä tuodusta fossiilisesta energiasta ja nostaa biometaanin tuotanto lähes 350 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä.

”Euroopan biokaasutuotannon on kymmenkertaistuttava kahdeksassa vuodessa. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta täysin mahdollinen. Euroopassa voidaan tuottaa paljon nykyistä enemmän biokaasua. On arvioitu, että esimerkiksi Suomessa biokaasun tuotantopotentiaali on kymmenen TWh vuodessa, kun nykyinen kapasiteetti on vain hieman yli yksi TWh”, Gasumin yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Ala-Huikku sanoo.

Gasum on asettanut tavoitteekseen tuoda markkinoille 7 TWh uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä. Saavutamme tavoitteen sekä lisäämällä investointeja omaan biokaasun tuotantoomme, että hankkimalla sertifioitua biokaasua luotettavilta yhteistyökumppaneilta. 

Lannasta tuotettava biokaasu voi tuottaa negatiivisia päästöjä

Biokaasua tuotetaan biohajoavasta jätteestä, kuten kotitalouksien ja yritysten biojätteistä, elintarviketeollisuuden sivuvirroista, jätevesilietteestä sekä maatalouden lannasta ja peltojen biomassasta. Tällaisen jätteen hyvä puoli on, että se ei lopu. Biokaasun tuotannon kasvattamiseksi käytettävissä olevan raaka-aine tarvitsee vain hyödyntää täysimääräisesti.

Lanta ja maatalouden sivuvirrat ovat yksi merkittävimmistä hyödyntämättömistä biokaasun raaka-aineista. EU etsii parhaillaan tapoja varmistaa lannan ja muiden maatalouden sivuvirtojen parempi ohjautuminen biokaasun tuotantoon. Tässä voisi ottaa mallia esimerkiksi Ruotsia, missä valtio tukee lannan käyttöä biokaasun tuotannon raaka-aineena.

”Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen kasvattamalla biokaasun tuotantoa olisi helppoa. Teknologia biokaasun tuotantoon on jo olemassa, eikä uusia innovaatioita tarvita. Tarvitaan vain uusia tehtaita ja sen varmistamista, että niille ohjautuu raaka-ainetta”, Ala-Huikku toteaa.

Biokaasun käyttö vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 %. Lisäksi kun biokaasua valmistetaan lannasta, vältetään perinteisessä lannankäsittelyssä syntyvät kasvihuonekaasupäästöiltä. Siten biokaasun elinkaaripäästöt voivat vähentyä kokonaisuudessaan jopa yli 100 prosenttia. Kun lanta käsitellään biokaasulaitoksessa, sen sijaan, että se levitettäisiin pelloille, sen vapauttama metaani ei päädy ilmakehään, vaan siitä tehdään biokaasua.

Prosessi on täydellinen esimerkki kiertotaloudesta.

Kaasuinfrastuktuuria voidaan hyödyntää tulevaisuuden ratkaisuissa

Tulevaisuudessa uusiutuvia kaasuja, kuten synteettistä metaania, voidaan tuottaa niin sanotulla power-to-gas (P2G) -tekniikalla. Päästötöntä synteettistä metaania voidaan käyttää samalla infrastruktuurilla kuin biokaasua ja maakaasua.
Siitä, millä aikajänteellä tällaisten laajamittaisten ratkaisujen käyttöönotto tapahtuu, on erilaisia mielipiteitä. Ala-Huikun mukaan tulevaisuus saattaa olla lähempänä kuin uskommekaan.

”Energiateollisuus on tällä hetkellä perustavanlaatuisessa käännekohdassa, mikä todennäköisesti nopeuttaa uusien energialähteiden ja teknologioiden kehitystä. On todella mielenkiintoista nähdä, millaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa. Olen varma, että sekä biokaasun kysyntä että saatavuus moninkertaistuvat lähivuosina ja Gasum tekee tietysti oman osansa kapasiteetin lisäämiseksi”, Ala-Huikku sanoo.