Biogas finns det gott om och dess produktionskapacitet har ännu inte nått sin fulla potential

Europeiska kommissionens mål är att öka den årliga produktionskapaciteten av biometan i Europa till nästan 350TWh till 2030. Målet är ambitiöst, men det är också den outnyttjade biogaspotentialen då det finns mycket biologiskt nedbrytbart avfall som ännu inte utnyttjas helt och hållet i de europeiska länderna. I framtiden kan även förnybara gaser som syntetisk metan produceras med power-to-gas (P2G)-teknik.

Efterfrågan på biogas som bränsle är rekordhög. I takt med att allt fler vill minska utsläppen från vägtransporter och logistik vänder sig allt fler till flytande biogas (LBG), som ju är det renaste tillgängliga bränslet för tunga fordon. Även den metan som används i gasdrivna personbilar och skåpbilar är numera huvudsakligen biogas.

Efterfrågan och utbudet av biogas kommer att fortsätta att öka den närmaste tiden. EU-kommissionens mål är öka produktionen av biometan till nästan 350 TWh till 2030. Målet sattes i REPower EU-plan för att göra Europa oberoende av Rysslands fossila energikällor.

“Biogasproduktionen i Europa behöver tiodubblas på åtta år. Detta är ambitiöst men möjligt. Det finns en enorm outnyttjad potential inom biogasproduktion i Europa. I Finland har man exempelvis uppskattat att biogasproduktionspotentialen är 10 TWh per år jämfört med den nuvarande kapaciteten på strax över en TWh,” säger Juha Ala-Huikku, Head of Public Affairs på Gasum.

Gasum har satt som mål att senast 2027 tillgängliggöra 7 TWh förnybar gas på marknaden genom sin egen och sina certifierade europeiska samarbetspartners produktion.

Biogas från gödsel kan innebära negativa utsläpp

Biogas framställs av biologiskt nedbrytbart avfall från hushåll och företag, sidoströmmar från livsmedelsindustrin, avloppsslam, gödsel och biomassa från jordbruk. Det som är bra med sådant avfall är att vi inte kommer få slut på det. Att öka produktionen av biogas innebär bara att den tillgängliga råvaran utnyttjas till fullo.

En av de största outnyttjade råvarupotentialen ligger i gödsel och sidoströmmar inom jordbruket. EU försöker för närvarande skissera sätt att säkerställa att sådana jordbruksbiströmmar lättare kan styras mot biogasproduktion. Detta skulle kunna göras genom att följa det svenska exemplet att subventionera användningen av gödsel som råvara i biogasproduktion.

“Att producera mer biogas för att ersätta användningen av fossila bränslen är en lågt hängande frukt. Tekniken för att producera biogas finns redan. Det behövs inga nya innovationer, bara nya biogasanläggningar och att se till att råvaran riktas till dessa anläggningar,” säger Ala-Huikku.

Biogas minskar bränslets utsläpp under sin livscykel med upp till 90 %. När biogas produceras av gödsel undviks de växthusgasutsläpp som genereras av den traditionella gödselbehandlingen och därmed kan de totala livscykelutsläppsminskningarna av biogas till och med överstiga 100 %. När gödseln inte sprids på åkrar, där den annars skulle släppa ut metan rakt ut i atmosfären, kan metanet istälet förädlas till biogas i en anläggning.

Processen visar fördelarna med en cirkulär ekonomi.

Gasinfrasturktur kan användas i framtida lösningar

I framtiden kommer förnybara gaser som syntetisk metan att produceras med hjälp av power-to-gas (P2G)-teknik. Det innebär att den kolfria syntetiska metanen kan användas med samma infrastruktur som biogas och naturgas idag använder.

Även om åsikterna går isär om tidsramen för att implementera de omnämnda storskaliga lösningarna, menar Ala-Huikku att framtiden kan vara närmare än vi tror.

“För tillfället befinner sig energibranschen vid en grundläggande vändpunkt som sannolikt kommer påskynda utvecklingen av nya energikällor och teknologier. Det är verkligen intressant att se vilka möjligheter detta kommer att erbjuda. Men jag är säker på att både efterfrågan och utbudet av biogas kommer att mångdubblas under de kommande åren och Gasum kommer givetvis att göra sitt för att öka kapaciteten,” säger Ala-Huikku.