Gasumin asiakaspalvelu

Arkisin klo: 8-17
p. 0800 122 722
asiakaspalvelu@gasum.com

Gasumin biokaasulaitokset

Jaa:

Gasum omistaa valtakunnallisen biokaasulaitosten verkoston. Paikalliset biokaasulaitoksemme palvelevat biohajovien jätteen käsittelyssä, biokaasun tuotannossa ja kierrätyslannoitteiden valmistamisessa ja jakelussa. 

Tutustu tarkemmin:

Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja

Tavoitteenamme on kehittää aktiivisesti pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Joulukuussa 2016 Gasum osti ruotsalaisen biokaasuntuottajan Swedish Biogas Internationalin osakekannan. Yrityskaupan myötä Gasumista tuli pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja.Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
05.12.2017

Ruotsin valtiolta investointitukea Gasumille biokaasun tuotantoon

Energiayhtiö Gasum selvittää biokaasun tuotantoa Stora Enson Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan jätevesistä. Gasumin tavoitteena on tuottaa biokaasua pääasiassa Ruotsin kuljetussektorin käyttöön. Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumin Nymölla-hankkeelle 12,4 miljoonan euron investointituen ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan. Gasumin visio on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä, jossa kiertotalous on vahvasti mukana.

Gasum viimeistelee parhaillaan selvitystä koskien biokaasun tuotantoa Stora Enson Etelä-Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan sellu- ja paperitehtaan jätevesistä. Tavoitteena on tuottaa biokaasua, joka jalostetaan ja nesteytetään pääasiassa Ruotsin kuljetussektorin käyttöön. Gasum uskoo nesteytetyn biokaasun kysynnän nopeaan kasvuun Ruotsissa niin raskaassa maantieliikenteessä kuin meriliikenteessäkin.

Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumin Nymölla-hankkeelle 12,4 miljoonan euron (121,5 miljoonan kruunun) investointituen ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan, jolla tuetaan paikallisia ilmastoon ja ympäristöön liittyviä investointeja. 

Gasumin Nymölla hankkeen kokonaisinvestointi on noin 27 miljoonaa euroa. Gasum valmistelee hanketta investointipäätöstä varten.

”Haluamme kiittää Ruotsin ympäristöviranomaista myönteisestä investointitukipäätöksestä. Tukipäätös auttaa kiertotalous hankkeen toteutumisessa yhteistyössä Stora Enson Nymöllan sellu- ja paperitehtaan kanssa. Biokaasulaitos tarjoaa kestävän kehityksen mukaisen ratkaisun jätevesien käsittelyyn,” sanoo Gasum AB:n toimitusjohtaja Markus Olsson.

Gasum käsittelee jätteitä ja tuottaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja. Biokaasu on täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen polttoaine ja monikäyttöinen energianlähde.

Lisätietoja:
Markus Olsson, toimitusjohtaja, Gasum AB
puh. +46 76 146 98 79, etunimi.sukunimi@gasum.com

Lue tiedote ruotsiksi Gasum AB:n sivuilta

Lue lisää
21.11.2017

Uudistuva energiayhtiö Gasum kehittää pohjoismaista kaasumarkkinaa

Uudistuminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Yhtiö on kasvanut viime vuosina suomalaisesta maakaasuyhtiöstä pohjoismaiseksi energiayhtiöksi, joka rakentaa LNG- ja biokaasumarkkinoita pohjoismaissa samalla huolehtien maakaasun kilpailukyvystä kotimaassa. Yhtiölle on tärkeää hyvä johtaminen, henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus. Yhtiö kehittää jatkuvasti näitä asioita yhdessä henkilöstön kanssa. Nämä teemat ovat nostettu henkilöstöjohtamisen painopistealueiksi yhtiössä.

Gasumin henkilöstöryhmien luottamusmiehet ovat 9.11.2017 lähettäneet kirjeen Gasum Oy:n omistajille ja hallitukselle. Luottamusmiehet ovat tässä toimineet itsenäisesti, eivätkä ole olleet yhteydessä kirjeen lähettämisestä tai sen sisällöstä omiin henkilöstöryhmiinsä. Vastauksena kirjeessä esitettyihin näkökohtiin, yhtiö on toimittanut omistajalle tiedoksi selvityksen tähänastisista toimista hyvän johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Gasum-konsernissa toteutetaan kattava työyhteisöselvitys. Selvityksen tekee konsulttiyhtiö MPS loppuvuoden aikana ja selvityksen tuloksista tullaan tiedottamaan. Yhtiön johto ottaa kirjeessä esitetyt huolet yhtiön työ- ja yhteistyöilmapiiristä vakavasti ja pitää erittäin tärkeää selvittää asia koko konsernissa.

Lisätietoja:
Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy, puh. 040 554 0578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Gasum tuo Suomeen maakaasua, tuottaa ja jalostaa biokaasua Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtää ja toimittaa niitä energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) johtava pohjoismainen osaaja, joka jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 843 milj. euroa.

 

Lue lisää
20.11.2017

Gasum käyttää jatkossakin puhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa

Gasum käyttää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietettä (puhdistamoliete) jatkossakin biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen. Yhtiö investoi biomassan käsittelyratkaisuihin ja mädätysjäännöksen lisäkäsittelyyn ravinteiden jatkojalostamiseksi. Tavoitteena on jalostaa biokaasun tuotannossa syntyvää ravinnejäännöstä mm. teollisuuden prosessien tarpeisiin, esimerkiksi typpipitoisina ravinneliuoksina sekä palvelemaan entistä paremmin maanparannuksen ja maatalouden tarpeita. Biokaasun tuotanto on tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta, jolla sivuvirtojen ja biojätteiden arvo voidaan maksimoida energiana ja orgaanisena ravinteena. Biokaasua käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon, teollisuudessa, kotitalouksissa ja liikenteessä.

Gasumin biokaasun tuotannossa käyttämä raaka-ainepohja on jo nykyisellään laaja. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä merkittävän osan, arviolta hieman alta neljänneksen. Puhdistamolietteet ovat merkittävä biokaasutuotannon raaka-aine nyt ja jatkossakin. Gasumin usean laitoksen verkosto mahdollistaa erityyppisten biomassajakeiden käsittelyn keskittämisen tietyille biokaasulaitoksille. Kysyntä orgaanisille ravinteille on kehittymässä vauhdilla eri teollisuuden aloilla. Yhtiö laajentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksia tuotantoverkostossaan.

Yhtiö käyttää jatkossakin yhdyskuntienpuhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. Puhdistamolietteet hygienisoidaan teollisessa biokaasuprosessissa, jolloin niissä mahdolliset taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Biokaasulaitoksille, joissa käytetään puhdistamolietteitä, on otettu uusia käsittelytekniikoita käyttöön, jotta lietteistä syntyvistä mädätysjäännöksistä voidaan jalostaa kehittyneempiä kierrätysravinnetuotteita. Puhdistamoprosesseilla on myös keskeinen vaikutus tulevaisuudessa puhdistamolietteen laatuun.

”Nopeasti muuttuneen kierrätyslannoitteiden markkinatilanteen ja sateiden takia vaikeutuneen levityksen vuoksi tilanne on haastava ja ratkaisuiden eteen tehdään hartiavoimin töitä. Kierrätyslannoitteiden laadun varmistamiseksi esimerkiksi Ruotsissa on Revaq -sertifiointijärjestelmä puhdistamolietteille, jonka myötä niistä tuotettujen ravinteiden lannoitekäytön hyväksyttävyys ja laatu on parantunut. Vastaavantyyppisen laatujärjestelmän kehitystyö on käynnistetty alan toimijoiden kesken myös Suomessa, jonka avulla voidaan biokaasun tuotannossa syntyneiden kierrätyslannoite ja -ravinnetuotteiden laatu varmistaa. Investoimme lietteiden käsittelyratkaisuihin ja ravinnejäännöksen käsittelyiden tehostamiseen Suomessa”, sanoo Gasumin biokaasun tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Biohajoavat jätejakeet, elintarvike- ja muun teollisuuden sivuvirrat sekä erilaiset lietteet ovat tällä hetkellä merkittävimpiä raaka-aineita Suomen biokaasun tuotannossa. Tulevaisuudessa esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden biomassojen sivuvirrat ovat keskeisessä asemassa biokaasutuotannon laajentamisessa. EU kiertotaloustavoitteet ohjaavat yhä enenevässä määrin lietteitä ja biojätteitä käsittelymuotoihin, jossa sivuvirroista saadaan suurin hyöty irti. Biojätteissä ja puhdistamolietteissä olevan energian arvo maksimoituu biokaasun liikennekäytössä.

 

Faktalaatikko:

  • Gasum on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee kahdessatoista biokaasulaitoksessaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa biokaasua noin 650 GWh/vuosi.

  • Gasum tuottaa lannoitevalmisteita valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.

  • Biokaasun tuotannossa syntyy lannoitevalmisteita maatalouteen ja mullantuotantoon sekä ravinnekonsentraatteja (esim. orgaanista hiiltä sisältävät typpi-fosfori -konsentraatteja), joita käytetään maataloudessa ja teollisuudessa.

  • Muita orgaanisia ravinnetuotteita, kuten ammoniumtyppeä ja vettä sisältävää typpiravinnetta sekä ammoniumsulfaattia käytetään teollisuuden eri kohteissa kuten esim. voimalaitoksissa savukaasujen puhdistuksessa.

  • EU:n kiertotaloustavoitteiden mukaan yhdyskuntien jätteistä 65 % tulee kierrättää vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin vastaava taso on Suomessa keskimäärin 30–35 %.
  • Gasumin biokaasulaitokset Suomessa sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Lisäksi Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Ruotsissa Gasumilla on biokaasulaitokset Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa sekä yhtiöllä on enemmistöosuus Västeråsissa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa.

  • Lue lisää orgaanisista lannoitevalmisteista

 

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, tuotanto ja hankinta, biokaasu, Gasum
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää

Biokaasulaitosten yhteystiedot

Huittisten biokaasulaitos

Vähäjoentie 182
32610 Vampula

Laitospäällikkö
Joonas Juura
p. 040 162 2226
joonas.juura@gasum.com

Päivystysnumero 040 160 9745


Honkajoen biokaasulaitos

Lakkikeitaantie 3
38950 Honkajoki

Laitospäällikkö
Mikael Siltaoja
p. 040 169 2313
mikael.siltaoja@gasum.com

Päivystysnumero 040 169 2311


Kuopion biokaasulaitos

Kaatopaikantie 316
70800 Kuopio

Laitospäällikkö
Harri Manu
p. 040 160 5801
harri.manu@gasum.com

Päivystysnumero 040 146 3461


Oulun biokaasulaitos

Ruskonniityntie 10
90630 Oulu

Laitospäällikkö
Steve Malinen
p. 0400 933 821
steve.malinen@gasum.com

Päivystysnumero 040 125 3946


Riihimäen biokaasulaitos

Kuulojantie 1
11120 Riihimäki

Laitospäällikkö
Risto Alatalo
p. 040 574 6243
risto.alatalo@gasum.com

Päivystysnumero 040 125 7046


Turun biokaasulaitos

Pitkäsaarenkuja 7
20380 Turku

Laitospäällikkö
Ossi Lehtonen
p. 040 411 9717
ossi.lehtonen@gasum.com

Päivystysnumero 0406612066 


Vehmaan biokaasulaitos

Kalannintie 191 
23200 Vinkkilä

Laitospäällikkö
Jani Haapanala
p. 040 558 4243
jani.haapanala@gasum.com

Päivystysnumero 040 822 0911


Jordberga

Lilla Jordbergavägen 349-0
23199 Klagstorp
Ruotsi

Laitospäällikkö
Örjan Brönmark
p. +46 (0)703 85 89 61
orjan.bronmark@gasum.com


Katrineholm

Valla Gård
64193 Katrineholm
Ruotsi

Laitospäällikkö
Pia Ekelund
p.+46 (0)703 55 91 93
 pia.ekelund@gasum.com


Lidköping

Tippvägen 5
53140 Lidköping
Ruotsi

Laitospäällikkö
Mathias Sundberg
p. +46 (0)727 43 10 61
mathias.sundberg@gasum.com


Örebro

Tippvägen 1
70594 Örebro
Ruotsi

Laitospäällikkö
Gunnar Eriksson
p.+46 (0)706 82 58 85
gunnar.eriksson@gasum.com


Västerås

Returvägen 30
72246 Västerås
Ruotsi

Laitospäällikkö
Emma Landén
p.+46 (0)720 62 06 21
emma.landen@gasum.com


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje