Swedish Biogas International Örebro AB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Information till närboende gällande förändring av biogasanläggning vid Attersta

Swedish Biogas International Örebro AB (SBI) har en anläggning för produktion av biogas på fastigheten Attersta 7:10 i Örebro kommun. Bolaget ser över verksamheten för att anpassa den till möjlig framtida regelförändring (ILUC) som i sådana fall träder i kraft 2020, som gör det svårare att ta emot odlad råvara som substrat.Syftet är att utveckla anläggningen för att möjliggöra fortsatt produktion baserat på en bredare substratmix. Bolaget vill gärna ha en fortsatt lokal förankring, och vill därför möjliggöra att ta om hand lokala substratalternativ.

För att alla närboende skall få möjlighet att få information om hur ärendet kommer att handläggas, vill SBI bjuda in er till att ta del av informationen.

Bakgrund

I Örebro kommuns biogasstrategi från 2013 konstateras att en förutsättning för att öka biogasproduktionen i kommunen eller närregionen är att det finns tillräckligt med substrat samt att det finns en anläggning som kan förädla substraten till produkter som biogas och biogödsel. Förutom de råvaror som idag rötas av SBI Örebro finns andra substrat med stor potential för produktion av biogas, som t.ex. gödsel, matavfall och avfall från livsmedelsindustrin.

Befintlig anläggning

En översiktlig bild av den befintliga anläggningen, se första sidan på bolagets hemsida och välj sedan ”våra anläggningar” och klicka dig fram till Örebro på kartan. I den blå rutan som dyker upp kan du även välja att trycka ”läs mer”. Råvaran idag utgörs av grönmassa, spannmål och industriella biprodukter. Mellanlagring av de vegetabiliska råvarorna sker i silos, tankar eller på en hårdgjord lagringsyta.

Inför rötningen blandas råvarorna i en beredningstank. Beroende på behov värms eller kyls blandningen sedan i en värmeväxlare. Eventuellt passerar råvarublandningen ytterligare ett förbehandlingssteg för att underlätta nedbrytningen. I rötkammaren rötas det organiska materialet under syrefria förhållanden och det bildas biogas. Det bildas även biogödsel som innehåller växtnäringsämnen som recirkuleras till jordbruket.

För att den producerade biogasen skall kunna nyttjas som fordonsbränsle måste den uppgraderas. Efter uppgraderingen har andelen metan i gasen ökat från ca 50 % till ca 97 %. Metan är energikällan i fordonsgas och uppgraderingen utförs för att gasfordon skall få med sig så mycket energi i tanken som möjligt. De komponenter som avskiljs är främst koldioxid, vattenånga och svavelväten.

Den uppgraderade gasen är mättad på vatten och måste därför torkas. Sedan trycksätts den och skickas vidare till tankstationer. Om biogasen av någon anledning inte kan skickas vidare bränns den i en gasfackla för att metangasen inte skall bidra till växthuseffekten.

Planerade förändringar

För att även kunna ta emot t.ex. gödsel, matavfall eller avfall från livsmedelsindustrin behöver anläggningen kompletteras med ett hygieniseringssteg. Det innebär att materialet värmebehandlas i minst 70 grader under minst 60 minuter innan det går vidare till biogasproduktionen.

Det kommer även att krävas en ny mottagningshall och behållare för mellanlagring av flytande råvara samt teknik för att hantera utgående ventilationsluft från dessa anläggningsdelar för att minimera luktstörningar.

För att minska anläggningens miljöpåverkan utreder bolaget även möjligheten att bygga planlager under tak för lagring av vissa fasta råvaror och en ny värmepanna för biobränsle (flis). Tillståndet ska även omfatta möjligheten fylla fordonsgasen på s.k. gasflak för vidare transport med lastbil.

Tillståndets omfattning

Trots att verksamhetens miljöpåverkan främst är relaterad till transport, lagring och hantering av råvara är befintligt tillstånd formulerat som en begränsning avseende producerad mängd biogas (idag är det produktion av högst 6 000 000 Nm3 fordonsgas). Bolagets förslag är att tillståndet omformuleras så att begränsningen istället avser tillförd mängd råvara per år. Det ger en tydligare koppling till verksamhetens faktiska miljöpåverkan och möjliggör samtidigt en utökad produktion av biogas av samma mängd råvara genom framtida effektiviseringar, processoptimering och utnyttjande av bästa tillgängliga teknik. Bolagets avsikt är därför att söka om tillstånd för biologisk behandling (rötning) av högst 130 000 ton organiskt lättnedbrytbart substrat per år för produktion av biogas.

Miljöpåverkan

Anläggningen är lokaliserad inom Atleområdet på fastigheten Attersta 7:10. Atleområdet är ett industriområde för avfallshanterande verksamheter. I detaljplanen från 2008 anges att syftet är att skapa industrimark för biogasproduktion. Markanvändningen för berörd del av fastigheten är angiven som industri.

Verksamhetens direkta miljöpåverkan är främst kopplad till utsläpp till vatten och luft (inklusive luktstörningar). Detta beaktas vid utformning av mottagningsstationen och nya behållare för mellanlagring av råvara samt vid val av teknik för hantering av ventilationsluften för att bl.a. minimera störningar för närboende.

Transporterna till och från anläggningen påverkas t.ex. av vilken substratmix som används i produktionen och vilka avsättningsmöjligheter som finns för biogödseln. Detta kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Samrådet

Samråd har tidigare genomförts med Länsstyrelsen och Miljökontoret. Enligt 6 kap. miljöbalken ska samråd även ske med särskilt berörda, t.ex. närboende. Vid upprättandet av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning är det som kommer fram under samrådet ett viktigt underlag.