Företagsansvar och hållbar utveckling

För oss innebär vårt företagsansvar att vi lever som vi lär. Vi erbjuder energilösningar med gas för industrin, för el- och värmeproduktion samt för land- och sjötrafik.

 

Läs mer

31.12.2018

Ansvarsfullhet är kärnan i Gasums strategi

Energibolaget Gasum främjar målmedvetet en hållbar utveckling enligt principerna för en cirkulär ekonomi och genom att erbjuda renare energilösningar i de nordiska länderna. Bolaget har på relativt kort tid gått från att vara ett finskt till ett nordiskt bolag och samtidigt utökat sin verksamhet från att vara en traditionell leverantör av naturgas till att även leverera biogas och LNG. Ansvarsfullhet är en betydande del av Gasums strategi och dess centrala betydelse som en del av all verksamhet betonas ständigt i allt högre grad.

Gasum har genomfört en omfattande ansvarsfullhetsenkät i syfte att ta reda på hur ansvarsfulla Gasum anses vara och vilka som är de viktigaste aspekterna av ansvarsfullhet. Enkäten besvarades av företagets viktigaste intressegrupper och det kom in över 1 500 svar.

I enkäten lyfte intressegrupperna fram bland annat säkerhet, begränsning av klimatförändringen, främjande av en cirkulär ekonomi, tillgången till och leveranssäkerheten för gas samt en hållbar verksamhet som viktiga teman inom ansvarsfullhet. Enkäten genomfördes i två omgångar: efter intressegrupperna utvärderade bolagets nyckelpersoner temanas långsiktiga betydelse för den affärsmässiga framgången. De teman som kom fram i analysen kommer nu att lyftas fram i synnerhet i företagsansvarsrapporten 2019.

”Jag ser att företag i allmänhet har ett ökande behov av att i högre grad redogöra för klimatpåverkan av och möjligheterna för verksamheten. Människor letar efter sätt att minska utsläppen och öka resurseffektiviteten, och därför är det viktigt att aktivt kommunicera om bränslelösningar med låga utsläpp”, säger miljöexpert Elina Saarivuori, ansvarig för utvecklingen av Gasums företagsansvar. 

För närvarande erbjuder Gasum konsumenter och företag möjligheten att minska utsläppen genom att använda exempelvis flytande naturgas (LNG) och biogas. Produktion av förnybar biogas med låga utsläpp är cirkulär ekonomi när den är som bäst, för biogasen produceras bland annat av avfall från hushållen, handeln och industrin. Biogas kan användas exempelvis i värme- och elproduktion samt som trafikbränsle.

Ansvarsfullhet är indelat i tre delområden

Många tänker främst på miljövänlighet när man talar om ansvarsfullhet. I verkligheten är ansvarsfullhet ett vidare begrepp och miljöaspekterna är endast en dimension av det. Ett vanligt sätt att definiera ansvarsfullhet är att dela in det i tre delområden, i vilka det förutom miljöansvar även ingår socialt och ekonomiskt ansvar.

”Även om ansvarsfullhet betraktas som en heltäckande verksamhet inom vårt bolag är varje delområde inom ansvarsfullhet speciellt och kräver ett eget perspektiv. Under de senaste åren har även ekonomiskt och socialt ansvar generellt blivit mer framträdande vid sidan av miljön. Ansvarsfullhet handlar förutom om miljöfrågor i lika hög grad om socialt ansvar, det vill säga om att värna om säkerheten och personalens välbefinnande, att utveckla kompetensen och ledningen samt om att engagera sig i samhällsprojekt.Verksamheten ska vara etisk, iaktta god förvaltningssed och vara ekonomiskt lönsam. Man har börjat fundera över verksamhetens samhälleliga dimensioner och effekter och rapportera noggrannare om dem”, säger Saarivuori.

Gasum påverkar förutom genom sin egen verksamhet det omgivande samhället via leveranskedjorna, varför ansvarsfullheten i hela kedjan är viktig för företaget. Gasum kräver också ansvarsfullhet från sina samarbetspartnerns sida och beaktar hela leveranskedjan i utvärderingen av företagets egen påverkan.

”Jag ser att det är viktigt att öka livscykeltänkandet, där man tittar på tillverkningen och användningen av en produkt utifrån dess totala påverkan. På det sättet ökar man förståelsen för de verkliga effekterna av verksamheten. Utöver det traditionella koldioxidavtrycket är det även viktigt att utveckla handavtryckstänkandet, för med hjälp av det kan man betona en produkts positiva effekter och lyfta fram exempelvis fördelarna för klimatet med bränslen med lägre utsläpp”, konstaterar Saarivuori.

Ansvarsfullheten utvecklas både på lokal och nordisk nivå

Under hösten 2018 ökade Gasum sin ägarandel i Skangas till 100 procent, vilket är en del av Gasums strategi att utveckla den nordiska gasmarknaden och LNG-infrastrukturen. I och med utvecklingen av den nordiska gasmarknaden utvecklas även ansvarsfullheten. Att ta ansvar har blivit en konkurrensfördel och rapporteringen om ansvarsfullhet är en del av att forma den offentliga bilden av företaget. Enligt Saarivuori är det även viktigt att utveckla ansvarsfullheten lokalt:

”I vår egen verksamhet har säkerhet en viktig roll. Vårt mål är såväl noll olyckor för människor som noll skador på miljön. Vi utvecklar intensivt vår säkerhetskultur och har tagit många steg framåt. Även företagsledningen har förankrat säkerhetsronder på anläggningarna. Inom vår LNG-verksamhet har vi redan över 3 000 dagar utan olycksfall bakom oss, vilket har varit ett bra exempel för hela företaget. Bra arbetarskydd uppstår inte av en slump.”

Gasum främjar med sin verksamhet utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs, varför alla anställda på företaget varje dag gör sitt bästa för att skapa en renare framtid för kommande generationer. Företaget kommunicerar aktivt om ansvarsfrågor på sin webbplats, i sociala medier samt i sin företagsansvarsrapport. På det sättet kan alla som är intresserade av dessa frågor följa hur ansvarsfullheten uppfylls.

”Jag tror att vi har lyckats kommunicera om ansvarsfullhet och vara ansvarsfulla i verksamheten. I enkäten som genomfördes i höstas fick vi fyra i ansvarsbetyg på en femgradig skala. Det är ett högre betyg än företag inom energiindustrin i genomsnitt. Vi främjar också en hållbar utveckling genom att ständigt erbjuda renare energilösningar samt främja en cirkulär ekonomi. Det är viktigt för medarbetarna, då det är motiverande att arbeta på ett företag som i sin verksamhet så tydligt omsätter dessa värderingar i praktiken”, sammanfattar Saarivuori.

Mer information:

Elina Saarivuori, miljöexpert, Gasum
tfn +358 50 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com