Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


07.10.2018

EU föreslår att Gasum beviljas 2,9 miljoner euro för byggande av nya gastankstationer i Finland

Europeiska unionen föreslår att Gasum beviljas 2,9 miljoner euro i stöd för en utvidgning av nätverket av gastankstationer i Finland. Stödet är ett viktigt steg då bolaget bygger ett nordiskt gasekosystem bl.a. för en utvidgad användning av flytande naturgas (LNG) inom den tunga trafiken. Stödförslaget möjliggör att upp till 14 nya gastankstationer byggs i Finland och utvecklar en marknad för alternativa drivkrafter i landsvägstrafiken.

EU:s farleds- och vägtrafikprojekt Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility) föreslår att Gasum beviljas 2,9 miljoner euro för att bygga nya gastankstationer. Tack vare stödet fortsätter bolaget målmedvetet att genomföra nya gastankstationer och att utvidga det nordiska stationsnätet. Stödförslaget räcker till för att bygga upp till 14 gastankstationer inom området för det internationella kärnnätet TEN-T i Finland.

Bland de stationer som ska byggas finns såväl nya tankstationer för flytande natur- och biogas för tung trafik som tryckreglerade tankstationer för natur- och biogas för person-, distributions- och sopbilar. Gasum har i enlighet med sin stödansökan byggt tankstationer i Salo och Vanda. De båda byggda tankstationerna utgör en central del av projekthelheten och det föreslagna stödpaketet.

De tankstationer för tung trafik som uppförs i Finland utgör en del av Gasums mer omfattande nät av gastankstationer för tung trafik. I bolagets planer ingår att under de närmaste åren bygga totalt cirka 50 stationer i Finland, Sverige och Norge. De nya tankstationerna placeras med tanke på logistikfunktioner vid centrala knutpunkter, och de möjliggör en betydligt ökad användning av flytande natur- och biogas inom den tunga trafiken.

Utvidgningen av tankstationsnätet svarar på ökad efterfrågan

Gasum har byggt ut den nordiska gasmarknaden med genomtänkta åtgärder. I Finland har byggts två LNG-importterminaler och samtidigt har bolaget betydligt stärkt sin LNG-leveranskedja i Norden. Gasums första LNG-tankstationer finns i Helsingfors, Jyväskylä, Åbo och Vanda.

Efterfrågan på lösningar för en renare trafik ökar i snabb takt också bland personbilsägare samt exempelvis inom kommunernas distributions- och transporttrafik. Nya gasbilsmodeller inom olika fordonsklasser och ett utvidgat nät av gastankstationer skapar goda förutsättningar för en växande trafikgasmarknad. Under de senaste två åren har antalet registrerade gasbilar i Finland mer än fördubblats: före 2017 var knappt 2 000 gasbilar i drift, men nu är antalet över 5 500.

Mer information:
Jussi Vainikka, utvecklingschef för affärsrörelsen, biogas, Gasum
tfn 040 553 3033, fornamn.efternamn(a)gasum.com