Till press och mediekontakt

Behöver du tryckbara bilder eller mer information?


28.09.2018

Gasum har beviljats investeringsstöd av Klimatklivet för etablering av gastankstationer för tung trafik

Den nordiska infrastrukturen och marknaden för naturgas och biogas spelar en viktig roll för att skapa ett hållbart ekosystem för energi. Gasum har beviljats investeringsstöd av Klimatklivet för gastankstationer för tung trafik. De åtta gastanksstationerna som inkluderas i investeringsstödet kommer att placeras i följande områden: Stockholm, Borlänge, Östersund, Kalmar och Kungsbacka. Totalt investerar Gasum i uppbyggnaden av totalt 50 gastankstationer för tung trafik i Finland, Sverige och Norge i början av 2020.

Flytande biogas kommer att ha en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle. Tidigare i år beslutade Naturvårdsverket att, genom Klimatklivet, bifalla Gasum ABs ansökan om investeringsstöd för 16 gastankstationer i Sverige. De regioner som Gasum AB då beviljades stöd för är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län. Med de nya etableringarna ökas möjligheten att använda gaslastbilar i Norden genom tillgängligheten av gastankstationer på strategiska platser.

”Att Naturvårdsverket, inom ramen av Klimatklivet, ger oss fortsatt förtroende genom investeringsstöd för åtta nya tankstationer för flytande gas visar att vi är på rätt väg, säger Markus Olsson, Managing Director på Gasum AB. Att etablera infrastrukturen som möjliggör den nordiska utvecklingen mot renare transporter är ett stort steg framåt. Efterfrågan på renare transportlösningar ökar snabbt, man vill få fram lösningar för att bekämpa klimatförändringarna som också är kostnadseffektiva.”

”Gasum AB producerar biogas på 5 anläggningar i Sverige. Vi ser en stor ökning i efterfrågan av flytande biogas inom tung transport, fortsätter Markus Olsson, vi behöver därför utöka den produktionen kraftigt och utöka tillgängligheten. I den framtida expansionen kommer vi att även inkludera industriapplikationer” avslutar  Olsson.

Minskningen av utsläpp kan uppgå till så mycket som 85% vid användning av LBG
Genom att använda flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. Vid användning av flytande biogas (LBG) kan minskningen av CO2 uppgå till så mycket som 85%, jämfört med fossila bränslen. Tillsammans med nya gasdrivna lastbilsmodeller ger nätverket av tankningsstationer placerade på strategiskt viktiga platser goda förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva transporter.

För mer information, vänligen kontakta:
Markus Olsson, Managing Director, Gasum AB
Telefon: +46 76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com


Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge.