22.02.2018

Gasum tilldelas investeringsstöd för att etablera tankstationer för flytande gas

Energibolaget Gasum följer sin vision att bygga ett nordiskt gasekosystem. Detta görs bl.a. genom att investera i tankstationer för flytande gas till tunga fordon. Målsättningen för Gasum är att etablera en tankinfrastruktur som uppfyller det tunga transportsegmentets behov av rationell logistik och tillgänglighet. Dessa etableringar har tilldelats ett investeringsbidrag av Naturvårdsverket inom programmet Klimatklivet. Investeringsstödet avser etablering av 16 tankstationer i landet och motsvarar en summa på 92,6 miljoner kronor.

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att kraftigt minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. I framtiden kommer gas att spela en viktig roll vid övergången till ett fossilfritt samhälle. Under de kommande åren ämnar Gasum att etablera ett stationsnät för flytande gas i Sverige, Norge och Finland. Stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs de stora trafikstråken för att på så vis knyta samman den nordiska marknaden.

Investeringsstödet som Gasum beviljats möjliggör att företaget kan gå in i en mer detaljerad fas för att slutföra detaljplanen för de enskilda etableringarna. De regioner som Gasum beviljats stöd för är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

 ”Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall genomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda. Därmed kommer omställningstakten till fossilfria transporter öka. Detta investeringsstöd kommer att stödja oss i vidareutvecklingen av den nordiska gas- och transportmarknaden, säger Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy.  

Ytterligare information:

Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy
Telefon: +358 40 5633 756, jukka.metsala@gasum.com

Markus Olsson, VD, Gasum AB
Telefon: +46 (0)76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetsparter bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle till lands och sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjö-transporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstat-ioner som betjänar tungt materiel. Dotterbolaget Skangas är den ledande aktören på den nordiska mark-naden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. Gasumkoncernen har cirka 400 anställda. Bolagets intäkter år 2017 uppgick till 925 miljoner euro. www.gasum.com