Rena transporter med LNG och LBG

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är rena och prisstabila bränslen för lastbilar som används vid tunga vägtransporter.


Läs mer

16.01.2019

Gas erbjuder lösningar för att minska utsläppen från transporter i Sverige

Varje dag genereras utsläpp på de svenska vägarna, och det finns betydande potentiella miljövinster i att minska dessa. Vi får allt skarpare utsläppsregler så det är hög tid att tackla det här problemet – där gas behöver betraktas som en nödvändig del av lösningen. Eftersom en tredjedel av utsläppen från svensk vägstrafik kommer från tunga fordon kan godstransporter spela en väsentlig roll för att åstadkomma positiv förändring.

Enligt Energimyndigheten förbrukade bensin-, diesel- och biodieseldriven trafik cirka 86,9 TWh energi under 2016. I Sverige produceras för närvarande cirka 2 TWh biogas varje år. Om det råmaterial som används för att tillverka biogas utnyttjades fullt ut till just gasproduktion skulle denna kunna vara 7 TWh. Genom ny teknik, som till exempel förgasning av biprodukter från skogsbruk, skulle produktionen av biogas kunna nå upp till 15 TWh. Det innebär att cirka 17 procent av trafiken i Sverige skulle kunna övergå till biogas.

Tunga fordon har en viktig roll i att minska utsläppen, eftersom en lastbil i genomsnitt förbrukar lika mycket bränsle som 40 till 50 personbilar. Idag är en övergång från fossilbaserade till förnybara bränslen i segmentet tunga fordon redan möjlig, genom att använda biogas, flytande naturgas (LNG) eller flytande biogas (LBG).

LNG-drivna tunga fordon innebär en möjlighet att minska utsläppen av såväl koldioxid som andra ämnen, till exempel partiklar. Med flytande naturgas blir utsläppen cirka 20 procent lägre än med fossila bränslealternativ. Ännu större fördelar kan ses när flytande biogas används, som minskar koldioxidutsläppen med upp till 85 procent. LBG fungerar i samma motorer som LNG, så företag som har övergått till LNG kan sedan gå direkt över till LBG.

"Efterfrågan på dessa fordon kommer att öka snabbt i och med att EU förbereder sitt tredje mobilitetspaket och RED II-direktivet, där ännu mer ambitiösa miljömål sätts för företag i EU. Det innebär att vi måste minska utsläppen från tunga fordon, som idag utgör en tredjedel av alla utsläpp från trafik i Sverige", förklarar Markus Olsson, Commercial Director på Gasum.

Gasdrivna tunga fordon centrala för lösningen

Gasum planerar att öppna 50 tankstationer för tunga fordon i Norden under de närmaste åren. Cirka 25 av dessa planerade stationer kommer att finnas i Sverige. Stationerna kommer att byggas på platser som har högst trafikflöden från tunga fordon som körs långa sträckor. På så vis kommer stationerna att bäst bidra till att uppnå de ambitiösa mål som har satts för att minska trafikutsläppen.

"Efterfrågan på renare transportlösningar växer snabbt och vi siktar på att tillgodose denna genom att bygga ett ändamålsenligt och utbrett nätverk med tankstationer för sådana fordon", säger Olsson.

Sveriges regering har satt som mål att det svenska energisystemet ska vara klimatneutralt på nettobasis till år 2045. Det är fortfarande långt kvar till det här riktmärket, men det finns mål på vägen att nå: utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Ett annat nationellt mål är att minska koldioxidutsläppen från inhemska vägtransporter med 70 procent till år 2030, vilket gör det till det mest ambitiösa målet i världen.

Ett exempel på en konkret åtgärd som har vidtagits för att minska utsläppen, och för att leda in Sverige på en mer hållbar väg, är det faktum att två stora fordonstillverkare, Scania och Volvo, nu har lanserat egna LNG/LBG-fordon på marknaden.

Ökad produktion av både komprimerad och flytande biogas

Vilket råmaterial som används för att tillverka biogas varierar mellan olika länder. Idag producerar Gasum merparten av sin biogas av sidoflöden från jordbruk, som skal och strån från spannmål. På grund av den ökande efterfrågan och behovet av att hitta nya cirkulära lösningar finns det dock planer på att bygga om Gasums biogasanläggningar, så att mängden material som kan användas i biogasproduktionen kan öka och breddas. I Finland används redan en större mängd olika råmaterial och Gasum har således de kunskaper som krävs för den här förändringen sedan tidigare.

När det gäller produktionen av biogas är Gasum redan den största producenten i Sverige och har för avsikt att utöka sin produktion ytterligare. Gasum och Stora Enso har slutit ett avtal om att bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla. Anläggningen, som ska byggas och drivas av Gasum, kommer att omvandla brukets spillvatten till förnybar energi.

"Sveriges regering kommer under 2019 att göra en statlig utredning som ska beskriva de långsiktiga reglerna för biogas i Sverige. Det kommer förhoppningsvis att innebära ett skifte för biogasmarknaden och skapa en miljö där vi kan utöka vår verksamhet", förklarar Olsson.

Idag finns det cirka 55 000 gasdrivna fordon på vägarna i Sverige. De allra flesta är personbilar, men det finns även regioner där gasdrivna bussar används.
Det finns idag 155 stationer där dessa fordon kan tanka. De flesta av stationerna är öppna för kunder. Andra drivs i privat regi och riktar sig till bussar i privat regi.

Eftersom samhällets efterfrågan på hållbar energi ökar för varje dag som går, så måste lösningar hittas för att bekämpa fordonsutsläppen. Biogas, LNG och LBG erbjuder utmärkta lösningar, i egenskap av rena bränslen med låga utsläpp. Med en växande infrastruktur för biogas kommer den positiva effekten på vägtrafiken i Sverige att märkas under kommande år, när både privatpersoner och företag i allt större omfattning övergår till biogas och sedan till LNG och LBG. Resultatet kommer att vara en avsevärd minskning av mängden utsläpp från godstransporter i Sverige.