Content image

Jacob Granqvist

Sales Director, LNG, marine
p. +358 40 483 9129
jacob.granqvist@gasum.com

10.10.2019

Svaveldirektivet begränsar svavelhalten i sjöfartens utsläpp – så minskar vi svavelutsläppen från transporter till havs

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO godkände 2016 ett beslut om att begränsa svavelhalten i fartygsutsläpp: från och med 2020 får fartygsutsläpp innehålla högst 0,5 procent svavel jämfört med nuvarande 3,5 procent. Det nya svaveldirektivet kommer att påverka den internationella sjötrafiken och men det finns möjligheter för fartyg att uppfylla de nya begränsningarna av svavelutsläpp.

Sjötrafikens betydelse är omfattande, upp till 80 procent av volymen av den internationella handeln är beroende av sjötrafik. Även utsläppen från sjötrafiken är stora: sjöfarten står för cirka 2,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Utöver utsläpp av växthusgaser ger fartygstrafiken upphov till lokala utsläpp som svavelutsläpp, skadliga för människors hälsa och miljön. Svavelutsläppen orsakar exempelvis ett flertal lungsjukdomar. Syftet med det nya direktivet är därför att begränsa utsläppen genom att fastställa en svavelgräns på 0,5 procent för fartygsbränslen, i stället för nuvarande 3,5 procent. Med denna begränsning av utsläppen räknar man med att kunna spara miljoner människoliv globalt under de kommande årtiondena.

”Målet med att begränsa svavelutsläppen globalt är att framförallt förbättra luftkvaliteten och invånarnas hälsa vid kustområden. Det kommer inte att inverka på Östersjötrafiken, eftersom Östersjön redan har begränsningar av svavelutsläpptill 0,1 procent sedan 2015”, säger Jacob Granqvist.

Jacob anser att det största bekymret med svaveldirektivet för aktörer inom sjötrafiken är stigande priser. Det för närvarande populäraste och förmånligaste fartygsbränslet HFO (heavy fuel oil) innehåller 3,5 procent svavel. Jacob tror emellertid att övergången till renare bränslen kommer att kunna ske utan större problem.

”Fartygstrafiken kommer att fortsätta som förut. Övergången till de lägre utsläppsvärdena på Östersjön gick smidigt 2015, och jag tror att allt kommer gå bra också denna gång”, forstätter Jacob.

LNG, scrubbers och hybridbränslen – svavelutsläppen kommer att begränsas med olika metoder

Det finns flera olika alternativ för att begränsa svavelutsläppen. Vissa fartyg använder exempelvis så kallade ”scrubbers”, som tvättar bort svavlet från avgaserna, så att detta inte kommer ut i atmosfären. Det svavel som ”tvättats” bort förstörs genom att till exempel släppa ut det i havet.

”Även om man med scrubbers kan förhindra att svavel läcker ut i atmosfären så försvinner det inte helt. Användning av scrubbers kan för närvarande vara (ekonomiskt mer förmånliga?) förmånligare än svavelfria bränslen, men det är inteen hållbar lösning att släppa ut svavel i havet. Med detta ”tvättvatten” hamnar även en stor mängd tungmetaller och andra skadliga ämnen i havet”, konstaterar Jacob.

Utöver scrubbers i fartyg kommer man inom sjötrafiken sannolikt att börja utnyttja olika slags hybridbränslen, som utvecklas kontinuerligt. Med hybridbränslen kan svavelutsläppen hos fraktfartyg begränsas till 0,5 procent, men för exempelvis utsläpp av växthusgaser förblir dessa desamma. Kimmo Rahkamo, direktör för LNG- och naturgasverksamheten på Gasum hoppas därför att man vid bränsleval inom sjötrafiken kommer beakta, utöver svavelutsläpp. även andra miljöeffekter.

”Flytande naturgas (LNG) producerar inga svavelutsläpp och kan därför användas i Östersjöområdet, som har de strängaste utsläppsgränserna. Dessutom kan man med LNG minska på utsläppen av växthusgaser med upp till 20 procent jämfört med traditionella bränslen”, förklarar Kimmo. ”Vidare är priset på LNG mycket konkurrenskraftigt jämfört med andra alternativ.”

Utveckling av gasinfrastrukturen är en miljögärning

Gasum utvecklar målmedvetet den nordiska gasinfrastrukturen för att öka produktionen och distributionen av energi med låga utsläpp. Med gas kan man, utöver att minska på utsläppen av svavel och växthusgaser, även minska utsläppen av kvävedioxider inom sjötrafiken med upp till 85 procent. Samt helt undvika utsläpp av småpartiklar, vilket avsevärt förbättrar luftkvaliteten vid kustområden och i hamnstäder. Dessutom kan den distributionsinfrastruktur som byggts för LNG i framtiden även utnyttjas vid användning av helt förnybar och miljövänlig flytande biogas (LBG). Biogas produceras av nedbrytningsbart bioavfall som exempelvis hushållsavfall eller avloppsslam från hela samhället. Genom användning av biogas kan utsläpp av växthusgaser minska med upp till 85 procent jämfört med traditionella bränslen.

”Vi är den största LNG-distributören i Norden och vi vill erbjuda vår kompetens till alla aktörer inom sjötrafiken som funderar på mer miljövänliga lösningar. Vårt mål är att växa genom att lösa kundernas problem och därigenom expandera till den nordeuropeiska kontinenten”, avslutar Jacob Granqvist.

Mer information:

Kimmo Rahkamo, direktör, naturgas- och LNG-verksamhet, Gasum 

tfn +358 40 749 3069, fornamn.efternamn(a)gasum.com

Jacob Granqvist, direktör, försäljning, Gasum

tfn +358 40 483 9129, fornamn.efternamn(a)gasum.com