Biogödsel bidrar till en cirkulär ekonomi

Gasum producerar biogas av organiskt avfall, bland annat av restprodukter och gödsel. I samband med att biogasen produceras så bildas även biogödsel.

 

Läs mer

Återvunna gödselmedel och näringsämnen främjar cirkulär ekonomi

Vid sidan av produktion av biogas är omvandling av bioavfall till ekologiska gödselmedel ytterligare ett konkret exempel på Gasums ansträngningar för att främja en cirkulär ekonomi. I Sverige ligger fokus särskilt på att utveckla produkter för ekologiskt jordbruk.

Utöver biogas producerar Gasums nätverk av biogasanläggningar i Finland och Sverige näringsämnen och gödselmedel av hög kvalitet för användning inom jordbruket och industrin. 2019 producerade våra biogasanläggningar totalt 740 000 ton näringsämnesprodukter. Användningen av återvunna näringsämnen och gödselmedel minskar användningen av fossila mineraliska näringsämnen, som exempelvis den knappa tillgången på fosfor. Det bidrar också till att minska utsläppen vid framställningen av just fossila näringsämnen.

Användningen av rötrest från biogasproduktion i form av biokompost (avvattnad biogödsel), förbättrar också markens mikroliv som ger en mer levande jord. Biokompost baserad på rötrest innehåller också kolföreningar som gör marken bördigare för livsmedelsproduktion.

Gasum utvecklar aktivt nya produkter, tekniker och partnerskap inom området. Enligt Bertil Hult, affärsutvecklare biogödsel på Gasum i Sverige, ligger fokus på utvecklingsarbetet på vilka typer av anpassningar som kan göras i råmaterialet för att förbättra kvaliteten, i synnerhet när det gäller högre kvävehalt och bra fiberkvalitet.

”Vi fokuserar nu på två segment: biokompost och en ny sorts flytande biogödsel av hög kvalitet. Biokomposten riktar sig till jordproducenter och produkter med högt värde, som exempelvis ekologiska konsumentprodukter. Den nya flytande biogödseln har ett väldigt låg torrsubstanshalt och kan därför användas i droppbevattningssystem både på åkrar och inom växthusproduktion. Båda dessa marknader har stor potential,” säger Bertil.

Produkter av hög kvalitet, lokal service

Alla Gasums näringsämnesprodukter har hög hygienisk kvalitet. I Sverige certifieras alla gödselmedel via SPCR 120 och huvudparten av volymen certifieras också för ekologisk användning.

Med tanke på konkurrensfördelarna berättar Bertil att vissa biogasanläggningar använder växtbaserat råmaterial, vilket gör Gasum unika och öppnar för möjligheten att nå marknaden för vegetariska produkter, där det finns en ökad efterfrågan på ekologiska gödselmedel.

”Vi har också produktion som är inriktad på olika kvaliteter på flera platser i Sverige, som uppfyller behoven hos exempelvis vår främsta samarbetspartner och kund Hasselfors Garden. Lokal produktion underlättar tillverkningen och gör den mer kostnadseffektiv,” säger Bertil.

Gasum strävar efter att arbeta nära lantbrukarna som möjligt och att finna flexibla men rationella lösningar. Produktion och leveranser ska fungera året om så kunniga medarbetare i samarbete med bra åkerier är nyckeln till ett bra resultat.

”På vissa platser erbjuder vi också möjligheten att beställa en komplett tjänst, inklusive spridning av gödselmedel. På så sätt kan jordbrukare utan lagringsmöjligheter använda biogödsel som vanligtvis används på våren.”

Cirkulär ekonomi i centrum för FoU

För att göra framsteg inom ekologiska gödselmedel i Sverige krävs både kunskap om regionala marknader och att man hittar rätt samarbetspartner för att skapa nya produkter för hela sektorn, betonar Bertil.

”För närvarande pågår flera försök med olika samarbetspartner och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, där vi fokuserar på att utveckla biokompostprodukter och flytande biogödselprodukter. Ett exempel på en produkt som redan finns på konsumentmarknaden är en tomat- och chilijord av Hasselfors Garden AB som innehåller biokompostmaterial. Vi har också producerat en vätska för vår kund Spisa Smaker AB som blivit en delkomponent i deras gödsel för produktion av färska kryddor, säger Bertil.

Gasum kommer att fortsätta med produktutvecklingen av cirkulära gödselmedel och näringsämnen i samarbete med sina partners. I Sverige kan man genom att bidra till projekt inom cirkulär ekonomi även främja den ekologiska livsmedelsproduktionen i landet. I bästa fall har nya framsteg inom biogasproduktion potentialen att förändra marknaden för näringsämnen och gödselmedel på samma sätt som biogas förändrar transportsektorn.

18.8.2020