Biogas - 100% förnybar energi

På Gasum har vi som mål att värna miljö genom att leverera förnybar inhemsk energi till våra kunder i Norden.

 

Läs mer

Gasum och Stora Enso visar vägen inom cirkulär ekonomi med nya biogasanläggningen i Nymölla

Gasums nya biogasanläggning byggs just nu vid Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla. Att omvandla brukets spillvatten till förnybar energi är ett bra exempel på hur man nyttjar fördelarnamellan de två branscherna i ett tätt samarbete.

En av nyckelfigurerna som har varit involverad i projektet sedan dess början är Erik Woode, affärsutvecklingschef hos Gasum. Här nämner han några viktiga saker inom ramen för samarbetet.

1. Flexibel och hållbar energikälla

Med en förväntad årlig produktionskapacitet på 75–80 GWh i form av flytande biogas (LBG), kommer Gasums anläggning i Nymölla att tillhandahålla en betydande källa av förnybart bränsle. Vid användning i tunga fordon erbjuder Genom att använda LBG som drivmedel för tunga fordon är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med så mycket som 90 %, jämfört med fossila bränslen som exempelvis diesel.

"Anläggningens produktionsvolym motsvarar årsförbrukningen av bränsle för 170 lastbilar per år. LBG som produceras av spillvatten är ett perfekt exempel på cirkulär ekonomi. Utöver miljöfördelar, erbjuder bränslet ett strategiskt värde och är kostnadseffektivt, eftersom det kan produceras från lokala råmaterial. Därmed är energikällan inte känslig för världsmarknadsrelaterade problem", understryker Woode.

2. Från spillvatten till biogas

Stora Ensos massa- & pappersbruk i Nymölla har en årlig produktionskapacitet på 340 000 ton massa och 450 000 ton träfritt obelagt (WFU) papper för kontors- och postanvändning. Spillvattnet som bilas i produktionsprocessen kommer att hanteras i den nya biogasanläggningen för att utvinna det organiska materialet, som därefter kommer att omvandlas till biogas och avslutningsvis förvätskas.

"Att producera LBG från brukets spillvatten innebär att mängden föroreningar som behöver behandlas i reningsverket i Nymölla kommer att minskas, vilket innebär en omedelbar fördel för Stora Enso. På det stora hela passar samarbetet båda våra företags målsättning - att bekämpa klimatförändringarna genom att ersätta fossilbaserade bränslen med förnybara lösningar”, säger Woode.

3. Att stödja ett växande gasekosystem

Gasum håller för närvarande på att expandera sitt nätverk med tankstationer med flytande gas för tunga fordon i Norden, som ett svar på den ökande efterfrågan på bränslen med lägre koldioxidutsläpp. Biogasen som produceras i Nymölla kommer att kunna användas i den tankstation som i Kristianstad, i närheten av Nymölla.

"I framtiden kommer dessutom Stora Ensos distributionsinfrastruktur – och massa- och pappersindustrin generellt sett - att kunna visa vägen genom att övergå till en förnybar och självförsörjande energikälla. Att använda spillvattnet och andra sidoströmmar från produktionen erbjuder flera möjligheter för ett framtida samarbete", förutspår Woode.

4. Gynnsamt för båda parterna

Enligt Woodes åsikt utgör Stora Enso en perfekt samarbetspartner för Gasum, eftersom de är ett företag som strävar efter utveckling av produkter och teknologi som baseras på förnybara material.

"Vår kompetens kompletterar varandra väldigt bra. Naturfibrer är ett extremt intressant råmaterial och massa- och pappersbruk har bara påbörjat att utforska dess fullständiga potential. Faktumet att industrins aktörer dessutom har börjat att betrakta sig själva som energiproducenter erbjuder intressanta möjligheter och synergier för samarbete med ett företag som Gasum", säger Woode.

5. Att föregå med gott exempel inom industrin

Eftersom massa- och pappersindustrin traditionellt har betraktats som en smula konservativ, anser Woode att biogasanläggningen i Nymölla är ett projekt som andra aktörer kommer att följa noga.

"Eftersom det är det första samarbetet av sitt slag i Sverige, har intresset för vårt gemensamma projekt varit enormt inom den lokala massa- och pappersindustrin. Ämnet har diskuterats flitigt och även studerats tidigare av andra företag, men Stora Enso ligger nu i bräschen som pionjär. Jag är mycket nöjd med att se hur projektet utvecklas och jag ser fram emot en allt snabbare övergång till cirkulär ekonomi", avslutar Woode.

3.1.2020