Varför använda gas som bränsle? 

Om du vill minska logistikutsläppen kostnadseffektivt, bör ditt företag byta till gas. Nu får du också statligt investeringsstöd för inköp av en ny gaslastbil. Dessa och andra fördelar med gas hittar du i vår nya guide. 

 

Ladda ner guide 

Rena transporter med LNG och LBG

Flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) är rena och prisstabila bränslen för lastbilar som används vid tunga vägtransporter.


Läs mer

Ny studie: Upp till 32 % av de nordiska transportföretagen är intresserade av att använda biogas i framtiden.

En nyligen genomförd studie visar på positiva resultat gällande nordiska transportföretags attityder till hållbarhetsfrågor. Upp till hela 74% av de tillfrågade beslutsfattarna inom tunga fordon hävdar att miljöaspekten finns med i deras verksamhet. Vikten av att använda klimatvänliga logistiklösningar ökar och intresset av lågutsläppsbränslen med den. En tredjedel av transportföretagen säger sig idag vara intresserade av att använda biogas i framtiden.

Det kommer förmodligen inte som en överraskning att transportsektorn ligger i framkant när det gäller att sänka koldioxidutsläppen för att uppnå nationella klimatmål. Resultatet från en nyligen genomförd studie på uppdrag av Gasum pekar på följande positiva framsteg: upp till 74 % av beslutsfattarna för tunga fordon (HDV, heavy duty vehicle) svarade att de arbetade med miljöfrågor i sin verksamhet och att 45 % av deras kunder också är miljömedvetna. Studien genomfördes av Value Clinic som intervjuade 367 beslutsfattare inom HDV i Finland, Sverige och Norge från november 2020 till februari 2021.

Ökad miljömedvetenhet bland nordiska transportföretag återspeglas i deras intresse för bränslen med låga utsläpp. Cirka en tredjedel av beslutsfattarna inom transportföretagen är öppna för att använda biogas i framtiden och lika många tycker också att naturgas är ett potentiellt alternativ. För närvarande ses övergången till gas mer sannolik än övergången till vätgas.

”EU:s förordning och nationella regelverk sätter mål för reducering av växthusgasutsläpp. Den ökade efterfrågan på biogas som drivmedel drivs starkt av användarna. Företagen vill ha lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser idag – inte om fem, tio år. Det är väldigt uppmuntrande att se ett sådant bra utfall från Norden”, säger Jukka Metsälä, Vice President Traffic, Gasum.

Utsläppsmålen för både EU och de enskilda länderna påverkar industrin och uppmuntrar företag att göra miljövänliga val. Koldioxidutsläpp från nytillverkade fordon (HDV) måste minskas med 15 % till 2025 och 30 % till 2030. Sett ur ett livscykelperspektiv kan användningen av flytande biogas (LBG) minska utsläppen av växthusgaser med upp till 90 % jämför med diesel. Med flytande naturgas (LNG) är utsläppen av växthusgas mer än 20 % lägre än för fossil diesel.

Subventioner som incitament för att byta till gasdrivna lastbilar

I transportsektorn har bränslet en betydande inverkan på företagets miljömål och att välja bränsle med lågt utsläpp blir viktigt för att man ska uppnå målen. För att påskynda övergången till renare transporter på vägarna främjar nordiska länder gasdrivna drivmedel på olika sätt, som exempelvis genom att ge transportföretag subventioner och stöd för att ersätta dieselfordon med en mer hållbar lösning.

Studien visar att subventioner har en betydande inverkan på resultatet. Mer än 50 % av de tillfrågade beslutsfattarna ser bidraget som ett betydande incitament för att ersätta dieseldrivna fordon med gasdrivna. Men trots att den övergripande inställningen till subventioner är positiv har informationen inte nått hela branschen.

”Det finns fortfarande ett arbete kvar att göra för att öka kännedomen om gas som alternativt drivmedel, dess konkurrenskraft och de olika stödsystem för logistikaktörer som finns att få idag. Nya förvärv och investeringar har alltid stor inverkan på aktörerna, så subventioner kan fungera som en drivkraft för att ersätta sina fordon med mer miljövänliga alternativ”, fortsätter Metsälä.

Gasum strävar efter att utöka sitt stationsnät

En faktor som de intervjuade angav som ett hinder för att ersätta dieseldrivna lastbilar med gasdrivna var den nuvarande situationen med stationsnätet. Just nu har Gasum totalt cirka 100 tankstationer i Norden varav 30 är avsedda för tunga transportfordon. I Europa finns det redan omkring 400 stationer som tillgodoser behovet för tunga transporter (NGVA).

Gasum vill stödja de nordiska ländernas klimatinsatser genom att utöka nätet för gastankstationer i Sverige, Finland och Norge. Genom att förbättra tillgängligheten av det miljövänliga alternativet strävar Gasum efter att hjälpa sina kunder att uppnå sina utsläppsmål.

”En ökning av gasanvändningen är en förutsättning för att uppnå de ambitiösa utsläppsmålen som är satta inom transportsektorn. Detta betyder en fullständig övergång till ren energi vid vägtransporter. Och inte minst vid sjötransporter på Östersjön. Även där är gas en utmärkt bränslelösning” avslutar Metsälä.

11.6.2021

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Flytande biogas vinner offentliga upphandlingar

Gunnar Knutsen AS i Oslo har sedan länge förstått fördelen med att köra hållbara transporter. Idag är 50 av 81 lastbilar biogasdrivna. Lastbilar som hjälper...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Orklas choklad och chips transporteras utsläppssnålt med biogas

Måttliga kostnader och låga utsläpp lockar företag att använda biogas i trafiken. Även Orklas godsaker transporteras nu med gas. I många bolag funderar man...

Läs mer