Gasums ledningsgrupp och styrelse

Styrelse

Gasums styrelse ska bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter.  Styrelseledamöterna väljs för ett år i taget på årsstämman för en period på ett år i taget, som löper fram till slutet av nästa årsstämma.  Årsstämman beslutar om antalet ledamöter i styrelsen.  Årsstämman beslutade den 22:e April 2022 att antalet styrelseledamöter för nuvarande period är sju.

Årsstämman väljer ledamöter bland aktieägarnas representanter och bland utomstående oberoende experter som har erfarenhet av näringslivet och branschen. Styrelsens sammansättning ska stödja genomförandet av bolagets strategi och man strävar efter en mångsidig sammansättning med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Årsstämman väljer en ordförande och vid behov en vice ordförande. 

Styrelseordförande är Elina Engman. Vice ordförande är Stein Dale. Styrelsens sekreterare är Maaret Stepanoff, Legal Counsel, Gasum. 

Styrelsens uppgifter:

  • Stärka Gasums strategi och följa upp den och se till att den genomförs.

  • Se till att bolagets styrning och verksamhet sker enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

  • Utse Gasums verkställande direktör och besluta om villkoren för tjänsteförhållandet.

  • Besluta om grunderna för koncernens ersättningssystem.

  • Se till att övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning sker på ett ändamålsenligt sätt.

  • Godkänna boksluten.

  • Besluta om betydande lån, bolagsaffärer och investeringar samt godkänna budgetar och riskhanteringsprinciper.

  • Stärka målen i koncernens personalplan och kontrollera att de uppnås.

Egenutvärdering

Styrelsen har fastställt den skriftliga arbetsordning i vilken styrelsens uppgifter och verksamhetsprinciper anges. Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina arbetssätt genom intern egenutvärdering.

Kommittéer

Styrelsen har bildat två kommittéer för att förbättra effektiviteten för styrelsens arbete: Gransknings och risk kommittén och HR-kommittén. Styrelsen utser medlemmar och ordförande för kommittéerna från sina medlemmar och bekräftar kommittéernas stadgar. Kommittéerna får endast utöva självständigt beslutsfattande i frågor som har godkänts separat av styrelsen och ska i andra frågor fungerar som förberedande organ och deras lösningsförslag ska läggas fram separat för styrelsen för beslutsfattande.