Gasum LNG terminal in Lysekil

Sjöbolsvägen 2
S-453 92 Lysekil

Fredrik Hylten-Cavallius

Terminal Manager
+46 313 528 591
fredrik.hylten-cavallius@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Gasum LNG Terminal Lysekil

Gasum AB driver sedan 2014 en terminal för LNG (flytande naturgas) i Lysekils kommun. Terminalen är belägen i direkt anslutning till Preems raffinaderi på Lysehalvön ca 10 km från Lysekils tätort.

Verksamheten omfattar import och lagring av LNG samt leverans av naturgas till Preems raffinaderi. Dessutom sker utlastning till lastbil för distribution av LNG på den svenska marknaden. Anläggningen har tillstånd att hantera upp till 250 000 ton LNG per år.

Anläggningen består av utrustning för lossning av fartyg vid Preems kaj 5, en lagringstank, processutrustning samt en utlastningsplats för tankbilar. Terminalen är i drift dygnet runt, och övervakas konstant av personal.

Verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (199:381), den högre kravnivån. För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Gasum AB har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Kemikaliehantering

Vid terminalen hanteras och lagras stora mängder brandfarliga vätska. I all huvudsak gäller detta flytande naturgas (LNG). LNG består till över 90 % av metan, CH4. Övriga komponenter är etan, propan och kväve. Om LNG kommer ut från sin inneslutna och isolerade miljö sker en snabb förångning till naturgas, och en kraftig nedkylning av den omedelbara omgivningen.

LNG klassas som brandfarlig vara, klass 1. I mindre mängder lagras också andra typ brandfarlig vara klass 1 och klass 3, exempelvis bensin och diesel.

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Stort läckage av LNG från kaj, tanktak, transportledningar eller bilutlastning.

  • Stort läckage av LNG från högtryckssystem.

  • Stor läckage av naturgas från högtryckssystem.

Ett läckage slulle kunna leda till köldskador samt risk för pöl-, jet- eller gasmolnsbrand.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV.

SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

  1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.

  2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.

  3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.

  4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Förebyggande av olyckor

Anläggningen är byggd i enlighet med svenska föreskrifter och internationella tekniska standarder för LNG-anläggningar. Styrningen är helautomatisk och vid felindikation stängs anläggningen ner till ett säkert läge. Utöver att anläggningen är bevakad dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp.

Dessutom bedrivs ett systematiskt arbete för för att förebygga haverier och olyckor samt att identifiera risker och förbättringsmöjligheter. All personal vidareutbildas kontinuerligt inom tekniskt handhavade, nödlägesberedskap, utrymning, miljökunskap samt andra branschspecifika områden.

Gasum AB´s planer för nödlägen finns beskrivna i en Beredskapsplan där roller, varnings- och utrymningsprinciper samt kommunikation under nödlägen finns beskrivet.

Preems räddningstjänst larmas vid nödläge, och Preem samverkar med den kommunala räddningstjänsten som genom kommunens plan för räddningsinsats har ett åtgärdsprogram för att hantera en olycka på terminalen. Övningar med driftpersonal, Preems räddningstjänst och den kommunala räddningstjänsten hålls regelbundet.


Kontaktuppgifter och mer information om planerade och genomförda tillsyn

För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyn kan erhållas via Länsstyrelsen.

Telefon: 010-224 4000
E-post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland