Säkerhetsinformation Lysekil

Gasum AB driver sedan 2014 en terminal för LNG/LBG (flytande natur- och biogas) i Lysekils kommun. Terminalen är belägen i direkt anslutning till Preems raffinaderi på Lysehalvön ca 10 km från Lysekils tätort.

Verksamheten omfattar import och lagring av LNG/LBG samt leverans av naturgas till Preems raffinaderi. Dessutom sker utlastning till lastbil för distribution av LNG/LBG på den svenska marknaden. Anläggningen har tillstånd att hantera upp till 250 000 ton LNG/LBG per år.

Anläggningen består av utrustning för lossning av fartyg vid Preems kaj 5, en lagringstank, processutrustning samt en utlastningsplats för tankbilar. Terminalen är i drift dygnet runt, och övervakas konstant av personal.

Verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (199:381), den högre kravnivån. För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Gasum AB har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Kemikaliehantering

Vid terminalen hanteras och lagras stora mängder brandfarliga vätska. I all

huvudsak gäller detta flytande natur- och biogas (LNG/LBG). LNG/LBG består till över 90 % av metan, CH4. Övriga komponenter är etan, propan och kväve. Om LNG/LBG kommer ut från sin inneslutna och isolerade miljö sker en snabb förångning till naturgas, och en kraftig nedkylning av den omedelbara omgivningen.

LNG/LBG klassas som brandfarlig vara, klass 1. I mindre mängder lagras också andra typer av brandfarlig vara klass 1 och klass 3 vid terminalen, exempelvis bensin och diesel.

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Stort läckage av LNG/LBG från kaj, tanktak, transportledningar eller bilutlastning.
  • Stort läckage av LNG/LBG från högtryckssystem.
  • Stor läckage av natur/biogas från högtryckssystem.

Ett läckage skulle kunna leda till köldskador samt risk för pöl-, jet- eller gasmolnsbrand.

Förebyggande av olyckor

Anläggningen är byggd i enlighet med svenska föreskrifter och internationella tekniska standarder för LNG/LBG- anläggningar. Styrningen är helautomatisk och vid felindikation stängs anläggningen ner till ett säkert läge. Utöver att anläggningen är bevakad dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp.

Dessutom bedrivs ett systematiskt arbete för att förebygga haverier och olyckor samt att identifiera risker och förbättringsmöjligheter. All personal vidareutbildas kontinuerligt inom tekniskt handhavade, nödlägesberedskap, utrymning, miljökunskap samt andra branschspecifika områden.

Gasum AB´s planer för nödlägen finns beskrivna i en Beredskapsplan där roller, varnings- och utrymningsprinciper samt kommunikation under nödlägen finns beskrivet.

Preems räddningstjänst larmas vid nödläge, och Preem samverkar med den kommunala räddningstjänsten som genom kommunens plan för räddningsinsats har ett åtgärdsprogram för att hantera en olycka på terminalen. Övningar med driftpersonal, Preems räddningstjänst och den kommunala räddningstjänsten hålls regelbundet.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). VMA ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV.

SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

  1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.
  3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
  4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Kontaktuppgifter och mer information om planerad och genomförd tillsyn
För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyn kan erhållas via Länsstyrelsen.

Telefon: 010-224 4000
E-post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Fredrik Hyltén-Cavallius

Terminal Manager

tel. +46 736357962

fredrik.hylten-cavallius@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com