Gasum-koncernens integritetsmeddelande

Gasum-koncernen tar ansvar för säkerheten för sina kunders, anställdas och delägares personuppgifter och uppfyller de nationella reglerna för dataskydd och EU:s allmänna dataskyddsbestämmelser (GDPR).

Inom vår koncern behandlar vi i egenskap av kontrollör personuppgifter i olika syften. Detta integritetsmeddelande beskriver dessa syften, deras lagenlighet och informerar de berörda personerna om deras rättigheter. Våra behandlingsprocedurer är transparenta och vi samlar endast in personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för våra lagenliga behandlingssyften.

Definition av kontrollör inom Gasum-koncernen

Den ansvariga kontrollören inom Gasum-koncernen när det gäller behandling av kund- och marknadsföringsuppgifter är vårt moderföretag Gasum Oy (Finland). Huvudsakliga dotterbolag till Gasum Oy i Finland är Gasum LNG Oy och Gasum Portfolio Services Oy, i Sverige Gasum AB och Gasum Clean Gas Solutions AB, i Norge Gasum AS Gasum Clean Gas Solutions AS och i Estland Gasum Oü. Gasum ABs tysk filial utöver verksahmhet i Tyskland.

Koncernföretagen inom Gasum-koncernen fungerar som gemensamma kontrollörer av kund- och marknadsföringsuppgifter, med undantag av Gasum Portfolio Services Oy som har tillstånd enligt den finländska lagen om värdepappersföretag, som beviljas av den finska finansinspektionen.

Som registrerad person är du antingen vår kund, en potentiell kund, deras kontaktperson, en potentiell anställd eller annan berörd part i anslutning till Gasum-koncernen. Det är extremt viktigt eller obligatoriskt för oss att kunna kontakta ovannämnda grupper av individer inom vår verksamhet.

Ansvarig kontrollör:
Gasum Oy
Affärs-ID: 0969819-3
Besöksadress: Revontulenpuisto 2 C
Postadress: PL 21, 02151 Esbo, Finland
E-post: customerservice@gasum.com
Tel: +358 20 4471

Innehåll

Detta integritetsmeddelande innehåller följande information:

 • Vilka typer av personuppgifter vi behandlar

 • Vad är syftet med behandlingen och den juridiska grunden

 • Hur vi samlar in personuppgifter

 • Hur länge vi lagrar personuppgifter

 • Till vem överför vi personuppgifter – mottagargrupper

 • Överföring av personuppgifter till mottagare i tredjeland

 • Hur vi säkerställer dataskydd

 • Dina rättigheter

 • Cookies

 • Ändringar

 • Kontaktinformation

Vilka typer av personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande datagrupper:

 • Förnamn och efternamn.

 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress).

 • Anställningsuppgifter (din arbetsgivare, ditt yrke, befattning, ditt arbetes omfattning, utbildning, dina representationsrättigheter inom din organisation).

 • Personnummer och födelsedatum.

 • Kopior av pass, körkort eller andra personliga ID-dokument (endast för att känna till dina avsikter som kund enligt finansregleringen).

 • Allergier och kostinformation (för evenemangsplanering).

 • Din användaridentifikation och ditt lösenord när du använd vår online service såsom Gasum Online.

 • Kund- och marknadsundersökningssvar.

 • Kredituppgifter.

 • Teknisk information: Cookies, IP-adresser och enhetsinformation. (Teknisk information kommer inte att förknippas direkt med dig eller ditt namn).

 • Information som vi tillhandahålls för kontaktförfrågningar, som ditt tillhörande meddelande.

 • Bildmaterial (om du besöker våra anläggningar eller påfyllningsstationer eller om du har gett ditt samtycke till att publicera rörliga bilder eller stillbilder i marknadsförings- och kommunikationssyfte).

 • Information angående din yrkeserfarenhet, utbildning och annan tillhörande information som du har försett oss med under rekryteringsprocessen eller när vi förvärvar varor eller tjänster.

 • Din adress och information om dina körvanor om vi har tillhandahållit dig ett marknadsföringspassagerarfordon för personlig användning (gäller inte för vinnare av våra marknadsföringsutlottningar och bilar som ägs av en tredje part).

 • Hur mycket du fyller på vid våra påfyllningsstationer (om du är GasCard-kund hos oss)

Behandlingens syfte och lagenlighet

Vi behandlar endast dina personuppgifter när det betraktas som lagligt enligt gällande lagstiftning. Syftet med vår behandling baseras i huvudsak på följande lagenliga behandlingskriterier:

 • Genomförande av ett avtal

  • Om du representerar en organisation med vilken vi har en avtalsbunden relation kan vi samla in:

   • Namn

   • Kontaktinformation

   • Din anställningsinformation

  • Vi kan behandla uppgifterna i syfte att:

   • Kontakta dig för att genomföra och uppfylla ett avtal och för att upprätthålla relationen i fråga.

   • Förbättra kundrelationen, kundkommunikationen och verkställa kundundersökningar.

  • Om du är en konsumentkund (ansökande eller ägare av vårt GasCardbetalkort), kan vi samla in:

   • Namn

   • Kontaktinformation

   • Ditt personnummer, personliga ID och födelsedatum

  • Vi kan behandla uppgifterna i syfte att:

   • Upprätthålla och förbättra kundrelationen, för kundkommunikation, för utförande av kundundersökningar, fakturering, indrivning av skulder (om detta krävs).

   • Kontrollera din kreditinformation vid inledandet av vår kundrelation eller vid beställning om det finns utestående betalning för varor eller tjänster efter vårt tillhandahållande av dessa.

   • Vi använder ditt personliga ID bara för indrivning av skulder (om detta krävs) och för att kolla dina kredituppgifter.

 • För att uppfylla juridiska skyldigheter

  • Det kan hända att vi är skyldiga att uppfylla lagstadgade juridiska skyldigheter att behandla dina personuppgifter. Till exempel kan dina personuppgifter lagras längre än nödvändigt för att uppfylla särskilda behandlingssyften om rådande lagstiftning kräver detta.

  • Ett av vår koncerns företag i Finland, Gasum Portfolio Services Oy, har tillstånd enligt lagen om värdepappersföretag, som beviljas av den finska finansinspektionen och är enligt rådande lagstiftning skyldiga att identifiera sina kunder och behandla namn, personnummer, adresser och kopior av pass eller andra personliga ID-dokument.

 • Baserat på våra legitima intressen

  • Baserat på våra legitima intressen, kan vi behandla dina uppgifter i följande fall:

  • Direkt marknadsföring, som exempelvis:

   • För utgivning av våra skriftliga publikationer för intressenter

   • För utgivning av nyhetsbrev via e-post om marknadsföringen är nära förknippad med varor eller tjänster som vi redan har försett dig med i enlighet med ett avtal så att vi har tagit emot dina kontaktuppgifter i anslutning till en existerande kundrelation.

   • Profilering. Strikt i marknadsföringssyfte för våra varor och tjänster baserad på uppgifter skaffat från dig eller från offentliga register.

   • Du har rätt att motsätta dig direkt marknadsföring och välja bort detta, vilket vi informerar dig om när vi genomför sådan marknadsföring.

  • Att överföra uppgifter till andra företag inom Gasum-koncernen.

  • För att skydda våra tillgångar, vår verksamhet och egendom när du besöker våra produktionsanläggningar, terminaler, påfyllningsstationer eller kontorslokaler. Vi har lämplig kameraövervakningsutrustning (CCTV) på plats som spelar in videomaterial.

  • Under offentliga eller privata upphandlingsprocedurer, innan uppfyllande av ett avtal, om din organisation har uppmanats att tillhandahålla information angående din anställning och utbildningsbakgrund för att verifiera din kompetensnivå.

 • Ditt samtycke

  • Om du ger ditt frivilliga samtycke till vår behandling av dina uppgifter, kommer vi att förklara det specifika syftet för denna databehandling och varför vi ber om ditt godkännande när vi ber om ditt samtycke.

  • Vi kommer bland annat att be om ditt samtycke i följande situationer:

   • För våra marknadsföringskampanjer och följande kommunikation.

   • För evenemangsplanering (inklusive evenemang för intressenter, utbildningstillfällen, verksamhet och utbildning för räddningspersonal, marknadsföringsevenemang). För att organisera evenemang, kan det hända att vi ber dig att uppge ditt namn, din kontaktinformation, anställningsinformation och kostrelaterad information.

   • Under vår rekryteringsprocess.

   • När du besvarar våra marknadsförings- och kundundersökningar.

   • När vi samlar in din information för att kontakta dig.

   • När vi lämnar ut ett passagerarfordon i marknadsföringssyfte för din användning, samlar vi in information om dina körvanor och platsdata för att skydda vår egendom (gäller inte för fordon som ägs av en utomstående part).

  • Du kan dra tillbaka ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss eller följa anvisningarna du erhöll när du gav ditt samtycke för den specifika behandlingsaktiviteten.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar i huvudsak in personuppgifter direkt från dig.

Om du är kontaktpersonen som är nödvändig för genomförande av ett avtal, kan det hända att vi tar emot dina uppgifter direkt från organisationen du representerar.

Vi kan även samla in information från utomstående parter, som privata och offentliga register, som exempelvis nationella handelsregister, privata företag som tillhandahåller kontaktuppgiftsinformation och folkbokföringen.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

Vi har bestämda tidsgränser för behandling av personuppgifter. Efter att denna tid har löpt ut, förstör vi uppgifterna. Begränsningar i anslutning till detta är inte fasta, de baseras istället på föreliggandet av juridiska behandlingssyften (som varaktigheten för en marknadsföringskampanj, giltighetstiden för ett avtal eller återstoden av en juridisk skyldighet), vilket vi granskar med regelbundna mellanrum. Data som exempelvis tas emot i anslutning till en marknadsföringsutlottning raderas efter att dragningen har slutförts. CCTV-bilder från vår anläggning raderas med jämna mellanrum. Det kan hända att vi lagrar uppgifter under längre tidsperioder i händelse av dispyter, olyckor eller ansvarsrelaterade händelser för att skydda våra rättigheter.

Till vilka vi överför dina uppgifter – mottagargrupper

Vi överför dina personuppgifter inom Gasum-koncernen till andra företag inom koncernen om sådana överföringar uppfyller vårt lagenliga behandlingssyfte. Vårt kund- och kommunikationsregister är gemensamt för alla våra koncernföretag enligt beskrivning i början av detta meddelande.

Vi kan överföra uppgifter till utomstående databehandlare som vi har anlitat som önskade partners (inklusive bland annat IT- och cloudtjänsteföretag, indrivnings- och eventföretag). När vi överför uppgifter till utomstående behandlare, kommer vi att säkerställa dataskydd och efterlevnad av gällande regler genom att ingå ett dataskyddsavtal med behandlaren och tillhandahålla lämpliga anvisningar. När det krävs kommer vi att be om ditt samtycke för överföring av uppgifter.

Det kan även hända att vi enligt gällande lagstiftning är skyldiga ett överföra uppgifter till myndigheter eller myndighetspersoner, som polis-, tull- eller skattemyndigheter.

Överföring av personuppgifter till utomstående länder

Först och främst kommer dina uppgifter inte att överföras till platser eller utomstående behandlare i länder utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I vissa undantagsfall kan det hända att vi överför dina uppgifter till utvalda behandlingspartners eller deras underleverantörer, som lagrar data i sådana utomstående länder. I dessa situationer följer och efterlever vi kraven för EU:s allmänna dataskyddsbestämmelser i anslutning till överföring av data till utomstående länder till fullo:

 • Den europeiska kommissionen har beslutat att det utomstående landet har en lämplig skyddsnivå när det gäller personuppgifter. Inget specialtillstånd eller godkännande krävs för en sådan överföring till ett utomstående land.

 • Annars säkerställer vi en fullständigt godtagbar skyddsnivå för personuppgifter genom att använda de standardmässiga avtalsklausulerna som tillhandahålls av den europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter till utomstående länder.

 • Vi ingår ett dataskyddsavtal med den utomstående behandlaren och förser dem med lämpliga instruktioner.

Hur vi säkerställer dataskydd

Vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa dataskyddet och undvika dataintrång. Vi har infört branschmässiga säkerhetsprogram och har begränsat åtkomsten till uppgifterna till endast de anställda som har behov av att ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (åtkomstkontroll).

Våra systemservrar är placerade i för ändamålet specialiserade, låsta, välskyddade och övervakade datacenter. Personuppgifterna skyddas bland annat från offentlig internetåtkomst med en brandvägg och åtkomst till sådana personuppgifter kräver verifiering via ett användar-ID och ett lösenord. Användar-ID och åtkomsträttigheter hanteras av Gasumkoncernens IT-avdelning.

Dina rättigheter

Som registrerad person, har du följande rättigheter:

 • Åtkomst

  • Du har rätt till åtkomst och granskning av de uppgifter vi behandlar om dig. Efter att vi har bekräftat din identitet, kommer vi att tillhandahålla de personuppgifter vi behandlar om dig och övrig information om de rättigheter du har, i enlighet med rådande lagstiftning.

 • Korrigering

  • Du kan få dina uppgifter korrigerade om de innehåller fel eller är ofullständiga. Vi ber dig att vänligen meddela oss om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

 • Radering ("rätt att bli bortglömd")

  • Du kan begära att vi raderar dina uppgifter under förutsättning att det inte föreligger någon lagenlig behandlingsprincip och behandling inte krävs för annat ändamål i enlighet med rådande lagstiftning eller för att lösa en pågående dispyt.

 • Begränsning av behandling

  • Om det föreligger tvetydighet angående giltigheten för vår lagenliga behandling eller autenticiteten för dina uppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina data tills tvetydigheten har klargjorts.

 • Dataportabilitet

  • Du kan begära att vi överför dina uppgifter till andra kontrollörer om det är tekniskt möjligt och säkert.

 • Invändningar mot vårt legitima intresse

  • Du kan exempelvis välja bort att ta emot vår direkta marknadsföring i enlighet med den information vi förser dig med vid sådan marknadsföring.

 • Klagomål till nationella tillsynsmyndigheter

  • Du kan anmäla ett klagomål till nationella tillsynsmyndigheter i alla de länder där vi bedriver verksamhet.

Begäranden angående utnyttjandet av dina rättigheter till åtkomst och radering ber vi dig vänligen att skicka till oss skriftligen och på lämpligt vis undertecknat, antingen via e-post eller normal post till de officiella adresser vi anger här. Alla förfrågningar bör riktas till de adresser som anges nedan.

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. Cookies är textfiler som återfinns i enheten som används för att surfa på internet. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser och för marknadsanalys. Du kan neka användning av cookies direkt på våra webbplatser eller avlägsna cookies som i viss utsträckning begränsar användningen av våra webbplatser.

Ändringar

Vi har rätt att ändra detta integritetsmeddelande om syftet för vilket vi behandlar data eller de föreliggande omständigheterna ändras. Vi kommer dock inte att ändra behandlingssyftet för dina uppgifter utan att meddela dig detta eller utan ditt samtycke när det gäller vårt lagenliga syfte. Vi strävar alltid efter att efterleva föreliggande och gällande regler för att uppfylla dina rättigheter, även om ändringar kan göras i detta integritetsmeddelande. Uppdaterade integritetsmeddelanden återfinns på vår koncerns webbplatser enligt vad som beskrivs nedan.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss här:

customerservice@gasum.com
Tel. +358204471
www.gasum.com

Du kan även kontakta eller anmäla ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten.

I Finland: Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi)

I Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/)

I Norge: Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

I Estland: Antmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee/et)

16.4.2021