Kontaktuppgifter

Värmevägen 10
533 97 Götene

Senior Project Manager
Cecilia Dahlskog
Tel. +4670-577 39 74
cecilia.dahlskog@gasum.com

Gasum investerar i en ny biogasanläggning för att öka tillgången av biogas. Anläggningen kommer att producera 120 gigawattimmar (GWh) flytande biogas (LBG) per år. Detta motsvarar årsförbrukningen av 300 lastbilar, eller cirka 15 000 personbilar som kör 1500 mil per år. Biogasen kan användas som bränsle för vägtransporter, sjöfart samt inom industrin.

Biogas produceras från gödsel i närområdet

Biogas är ett helt förnybart och klimatvänligt bränsle eftersom det produceras av olika typer av organiskt avfall. Anläggningen i Götene kommer till största delen vara gödselbaserad och ta emot cirka 350 000 ton gödsel årligen från ett hundratal lantbrukare i närområdet. Totalt kommer anläggningen att bearbeta cirka 400 000 ton råmaterial årligen, varav övrigt organiskt material kan bestå av rester från spannmåls- och livsmedelsindustrin. Förutom med lantbrukarna sker samarbeten med ett flertal andra aktörer i närområdet. Exempelvis kommer värmeförsörjning ske från det närliggande värmeverket samt försörjning av sjövatten från Vänern genom Götene kommun.

Klimatnytta

Biogas har en stor klimatnytta med en reduktion av koldioxid mellan 95-100 procent. Genom att använda gödsel som råmaterial kan man undvika traditionell spridning av rågödsel på åkrar vilken annars skulle avge växthusgaser till atmosfären.

Gödningsmedel tillbaka till jordbruket

Utöver energi kommer anläggningen att producera 350 000 ton högkvalitativt miljövänligt återvunnet gödningsmedel, som levereras tillbaka till lantbruket.  Jämfört med fossila gödningsmedel innehåller återvunna gödningsmedel organiskt material som är viktigt för att bibehålla jordbruksmarkernas odlingsförhållanden. Dessutom har det återvunna gödningsmedlet väsentligt mindre luktpåverkan vid spridning.

Tidplan

Anläggningen förväntas stå färdig sommaren 2024 varefter driftsättning tar vid. Anläggningen beräknas vara i full kommersiell drift under första kvartalet 2025.

Driftstart:
2025

Behandlad mängd substrat:
400 000 ton/år

Producerad mängd biometan: 
120 GWh/år

Produktion av biogödsel:
Cirka 350 000 ton/år