Rutinkontroller och åtgärder mot salmonella

Förekomst av Salmonella

Gasum har konstaterat att smittspridning av salmonella i Sverige nu är vanligare jämfört med hur det historiskt har sett ut. Gasum följer Jordbruksverkets processer för hantering av smitta och informationsspridning. Salmonella är en ganska vanligt förekommande tarmbakterie som finns i vår omgivning i naturen på flera platser. Bakterien är främst allvarligt i samband med djurhållning eller i kontakt med människor.

Gasums rutinkontroller och åtgärder mot Salmonella

 • Regelbunden provtagning av vår produkt, biogödsel, enligt reglerna för biogödselcertifiering (SPCR 120).
 • Egenkontroll av våra rötkammare och produktionsmiljö.
 • Hygienisering av allt animaliskt material. Det är en säkerställd metod för avdödning av ex. Salmonella.
 • Tvätt av transportbilen vid gårdsbyte (invändigt).
 • Städ- och renhållningsrutiner på anläggningen.
 • Vid påträffande av salmonella på anläggningen sker förutom ovanstående även:
  • Kontakt med och information till relevanta leverantörer.
  • Införande av extra städ- och renhållningsrutiner på anläggningen.
  • Kalkning av valda delar utomhus.
  • Utökad provtagning på exempelvis biogödsel, rötkammare och produktionsmiljö.

Gasums uppdaterade förebyggande åtgärder mot Salmonella

 • Separation om möjligt av anläggningsdelar inom produktionsanläggningen (i olika zoner).
 • Implementering av nya arbetsmetoder inklusive utbildning av personal.
 • Utökad uppföljning av samtliga biogasanläggningars verksamhet.
 • Utökade rutiner för rondering och egenkontroll.
 • Utvärdering av risker vid långtidsförvaring av råvara, samt möjligheter till rotation av råvara.
 • Implementering av separata åtgärdsplaner beroende på var salmonella upptäcks; i biogödsel, på anläggningen, eller när biogödsel levererats till kunder.

Vanligt förekommande åtgärder vid upptäckt smitta

 • Informera internt.
 • Information till berörda, såsom lantbrukare och samarbetspartners.
 • Samarbete med berörda myndigheter och kontrollorgan.
 • Utökad renhållning av körytor.
 • Utökad tvättrutiner av anläggningsdelar inklusive processutrustning.
 • Kalkning av körvägar.

Aktuella utbrott av salmonella

Lidköping

 

Kontakt:

Robert Kinnander (Feedstock and Fertilizer manager) tel. 070-528 84 07

Mariana Fridfjell (HSEQ manager) tel. 070-569 81 95

Frågor och svar:

Vad är salmonella?

Salmonella är en tarmbakterie. Salmonellainfektioner är vanligt över hela världen och kan infektera både människor och djur. Infektionsdosen för salmonella är relativt hög (ca 100 000 bakterier) hos människor men vissa grupper t.ex. små barn, äldre och immunsvaga, kan vara mer mottagliga. Salmonella sprids genom att man får i sig bakterierna från något som förorenats med avföring från smittade individer.

Har Gasum haft salmonellautbrott tidigare?

Ja, Gasum har haft några salmonellautbrott under de senaste åren. Inga människor eller djur har rapporterats bli smittade vid dessa utbrott.

Kan förbipasserande människor och djur smittas? Exempelvis om min hund springer ut på en åker med smittad biogödsel?

Salmonella sprids huvudsakligen via avföring från smittade individer och infekterar nya individer via munnen. Oftast krävs en större infektionsdos för att orsaka kliniska symptom. Hundar kan smittas via kontaminerade livsmedel och kontaminerat vatten. Gasums bedömning är att smittorisken till husdjur på en åker är mycket liten.

Hur länge överlever bakterien?

Risken för smittspridning från miljön till djur och människor beror bland annat på hur länge bakterien överlever och hur den sprids i miljön, något som påverkas av en mängd olika omgivningsfaktorer, som temperatur, solljus, konkurrens från andra mikroorganismer, nederbörd, vattenflöden och markstruktur. Därför är det svårt att förutsäga hur länge bakterien överlever. Generellt sett mellan 25–200 dagar. Men när bakterien plöjs ned i jorden minskar risken för spridning.

Under hur lång tid riskerar arbetstagaren att utsättas för smittämnen i arbetet?

Under hela tiden arbete pågår där man kan komma i fysisk kontakt med smittbärande material. Om detta material i sin tur har kommit i kontakt med kläder, händer etc. som sedan rör något man för in i munnen (mat, snus, tuggummi etc.) utan noggrann handtvätt innan.

Vilken risk finns det för anställda och besökare på anläggningen?

Gasums personal följer en rad smittskyddsråd. God hygien är avgörande för att minska smitta. På Gasums anläggningar har hygien sedan utbrottet av Covid-19 varit en extra prioriterad fråga. Gasum begränsar besök på anläggningen sedan utbrottet av Covid-19.

Vilka åtgärder tas för att minska vidare spridning?

Gasum följer en rad åtgärder enligt ett åtgärdsprogram. Utöver en utredning om smittans uppkomst och spridning genomförs informationsinsatser, utökad testning, avbrutna utleveranser och hygienåtgärder.

Vad händer om människor eller djur blir smittade?

För att läsa mer om hur salmonella drabbar människor, läs mer på 1177.se.

De flesta människor får lindriga besvär som snabbt går över. Diarré och feber förekommer hos de smittade. Ofta krävs en större infektionsdos for att djur ska bli smittade. Behandling av sjukdomen är inte alltid nödvändig. Om du är orolig bör du kontakta läkare eller veterinär.

Vem är det egentligen som ser till att Gasum sköter sig och inte slarvar så att smitta kommer till anläggningen?

Salmonella är ganska vanligt förekommande och det är svårt att helt förhindra att det kommer in på anläggningen. Gasum genomför regelbunden egenkontroll för att upptäcka eventuell smitta och begränsa effekterna. Lokala tillsynsmyndigheter följer Gasums biogasanläggningars verksamhet.

Gasum samråder även med Jordbruksverket och SVA, som är rådgivande expertmyndigheter inom området, för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas utifrån aktuella riktlinjer rörande hantering av salmonella.

Vad har Jordbruksverket för roll?

Jordbruksverkets är central behörig myndighet i frågor som rör animaliska biprodukter. En biogasanläggning som är godkänd i enlighet med den EU-lagstiftning som reglerar animaliska biprodukter ligger under Jordbruksverkets kontrollansvar.

Anläggningar som inte kräver godkännande av Jordbruksverket genom att de bara rötar t.ex. vegetabilier eller avloppsslam omfattas inte av lagstiftningen om animaliska biprodukter och ligger inte inom Jordbruksverkets ansvarsområde. De omfattas inte heller av Jordbruksverkets kontrollansvar.

Vad har SVA för roll?

Statens veterinärmedicinska anstalts roll är en expertmyndighet/riskvärderande myndighet, inte en riskhanterande myndighet och har därmed inte ansvar för hantering när salmonella påvisas i en biogasanläggning.