Den cirkulära ekonomin växlar upp med biogasrevolutionen

Betydelsen av cirkulär ekonomi kommer att fortsätta öka både globalt och på lokal nivå. Fler företag ser en möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser och bli mer konkurrenskraftiga genom att ansluta sig till biogascykeln.

Kärnan i den cirkulära ekonomin är omvandlingen av avfall till värdefulla resurser som biogas och biogödsel. Gasum är ett av de få bolagen som kan erbjuda biogasproduktion och tillgång till biogas på industriell nivå i Norden. Företagets mål är att kunna erbjuda marknaden 7 terawattimmar (Twh) förnybar biogas årligen vid slutet av 2027.

Genom att omvandla organiskt avfall, gödsel eller industriella sidoströmmar till biogas genererar Gasum inte bara förnybar energi, utan producerar också värdefulla biprodukter som biogödsel för användning inom hållbart jordbruk. Genom att ta tillvara näringsämnen som kväve, fosfor och kalium från biogasproduktionsprocessen kan vi få värdefulla resurser för jordbruket. Detta slutna kretslopp maximerar resurseffektiviteten samtidigt som avfallet minimeras.

Gasum fertilizers

”Det kommer att bli ett allt större fokus på att maximera den effektiva användningen av alla resurser, sträva efter att eliminera slöseri och utnyttja allt. Detta bör vara ett globalt mål, eftersom klimat och miljö är globala frågor. Vi förväntar oss att se betydande framsteg – särskilt i Europa – med de nordiska länderna som ledande inom biogasområdet”, säger Ari Suomilammi, Head of Production på Gasum.

En omfattande process för cirkulär ekonomi

En heltäckande värdekedja för cirkulär ekonomi omfattar flera steg och processer. Gasums kunder spelar en avgörande roll genom att leverera biprodukter som råmaterial för biogasproduktion. Gasum levererar sedan biogas till kunden som återför näringsämnena till jordbrukssektorn.

I finska Uleåborg levererar det lokala avfallsbolaget bioavfall till Gasum. Det tas emot och omvandlas sedan till förnybar biogas, som  avfallsbolaget kan använda som bränsle i sina fordon. Ett annat exempel från Finland är Åbo, där det lokala avloppsreningsverket levererar råvara till Gasum, som producerar som bränsle.

”Resurseffektivitet säkerställer att alla biprodukter utnyttjas effektivt och inte går till spillo. Bioavfall är ett bra exempel, eftersom det kan användas för produktion av energi och gödselmedel. Om det skickas till kompostering släpps metan ut i atmosfären. Vid biogasproduktion fångas energin upp effektivt och cirkulerar”, säger Ari Suomilammi.

Att ansluta sig till biogascykeln ger många fördelar

Genom att byta till biogas kan företag få betydande fördelar jämfört med naturgasanvändning. 

Även om biogas just nu har ett högre pris än naturgas, främjas produktionen eller användningen av biogas ofta genom olika subventioner eller lägre skattetryck. Biogas är utsläppsfritt i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), vilket gör att industrianläggningar kan spara in på kostnader för handel med utsläppsrätter. Dessutom är det enkelt att byta till biogas med nuvarande naturgasdrivna enheter och annan utrustning som drivs med gas utan att behöva göra nya investeringar.

Industrianläggningar kan också dra nytta av kostnadseffektiv logistik genom att använda biogas via rörledningar eller i form av flytande biogas (LBG). Användningen av lokalt producerad energi förbättrar också luftkvaliteten. Att minska utsläppen genom processer för cirkulär ekonomi ger också företagen möjlighet att uppfylla sina hållbarhetsmål.

”Genom att satsa på biogas kan företag marknadsföra sina produkter som miljömässigt ansvarsfulla, vilket tilltalar hållbarhetsmedvetna konsumenter. Oron för miljöns tillstånd är mycket stor, och människor är villiga att betala mer för produkter som överensstämmer med deras miljövärderingar”, avslutar Ari Suomilammi.

Läs mer: Passar biogas för min industri?