Gasum dotterbolaget Skangas ingår avtal med Gothia Tanker Alliance för att leverera naturgas (LNG) som bränsle till nya fartyg

Gasum dotterbolaget Skangas ingick nyligen ett avtal med delar av Gothia Tanker Alliance för att leverera flytande naturgas (LNG) till bränsle. I det nya avtalet ingår såväl befintliga som kommande nybyggda fartyg med LNG-drift.

De största svenska rederierna som kommer att få fördelar av leveransavtalet med Skangas är Furetank Rederi AB, Erik Thun AB och Rederi AB Älvtank. Dessa rederier har investerat i totalt sex nya LNG-drivna fartyg och tillsammans med befintliga tankfartyget Fure West drivs de gemensamt av Gothia Tanker Alliance.

Föreningen Svensk Sjöfart bidrar aktivt till att minska sjöfartsbranschens negativa miljöpåverkan. Deras mål är en nollgräns för utsläpp 2050.

“Investeringar i LNG-drivna fartyg bidrar till att gå i denna riktning”, förklarar Lars Höglund, VD på Furetank. “Vid nykonstruktion fokuserar vi på energieffektivisering och innovationer. När vi lägger det till vårt val av renare bränsle upplever vi en stor minskning av CO2-utsläppen, inte minst minskningen av partiklar och kväveoxider”, avslutar han.

Bränsletillförsel från land eller off shore

Skangas levererar varhelst ett LNG-fartyg kan behöva bränsle. Leveranskedjan består av lastbilar med släp som i stor utsträckning används för bunkringsverksamhet i hamnar, bunkring från terminaler och från Skangas bunkerfartyg Coralius. Ship-to-ship-bunkringen som görs av Coralius kan ske vid ankring utanför Göteborg, utanför Skaw eller i hamn under lastning.

“Skangas är mycket nöjda med avtalet och att fortsätta samarbetet med Furetank och resten av Gothia Tanker Alliance”, säger Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef på Skangas. “Att vi får förtroendet att leverera LNG även till framtida fartyg är en bekräftelse på att vi uppfyller förväntningarna. Vi kommer dock inte att sluta göra investeringar och förbättringar för att uppfylla rederiernas önskemål och förväntningar på vår LNG-leveranskedja”, försäkrar han.

Flytande naturgas (Liquefied Natural Gas, LNG) är det renaste fartygsbränslet som finns att tillgå idag och det bränsle som snabbt håller på bli ett kostnadseffektivt alternativ. LNG passar för alla typer av fartyg, inklusive färjor, passagerarfartyg, tankers, bulkfartyg, last- och containerfartyg. LNG erbjuder flera fördelar genom att minska lokala och globala utsläpp. Övergången till LNG tar helt bort SOx-utsläpp och partiklar, och minskar NOx-utsläpp med upp till 85 %. Dessutom minskar användningen av LNG CO2-utsläppen med minst 20 %. Användningen av LNG som fartygsbränsle överensstämmer med befintlig och kommande IMO- och EU-lagstiftning. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Lars Höglund, VD på Furetank
T: +46 705 74 96 41, E: lars.hoglund@furetank.se

Tommy Mattila, försäljnings- och marknadsföringschef, Skangas
T: +358405819247, E: tommy.mattila@skangas.com
 

Gothia Tanker Alliace är ett ledande europeiskt tankfartygsnätverk för kusttankfartyg. Våra nio samarbetsföretag erbjuder ett ännu större servicenätverk till våra kunder. Tillsammans kan de erbjuda en betydligt ökad kapacitet i fråga om tonnage och fartygsstorlekar. Vårt mål är att bli erkända såsom industriledande och att bli våra kunders första och bästa val genom att erbjuda säkra och hållbara lasttransporter i kombination med tillförlitlig och smidig service. Vi kan erbjuda fartyg av optimal storlek på rätt position vid efterfrågad tidpunkt. Vår flotta består av femton fartyg mellan 5 000 och 10 000 dwt och ytterligare 4 under leverans, tjugofyra fartyg mellan 10 000 och 40 000 dwt och 8 under leverans. www.gothiatankers.com

Gasum dotterbolaget Skangas är ledande leverantör av LNG till den nordiska marknaden. Förtaget levererar LNG till kunder inom shipping, tillverkning och tunga transporter. Skangas hjälper sina kunder att uppnå sina miljö- och energimål genom att erbjuda effektiva och stabila leveranser av LNG. www.skangas.com.