Energibolaget Gasum lanserar nya mål för ansvarsfullt företagande

Det nordiska energibolaget Gasums mål inom företagsansvar och hållbar utveckling är en del av bolagets strategi. I arbetet för ansvarfullt företagande beaktas flera parametrar som anses viktiga för Gasums intressegrupper. En kartläggning av intressegruppernas uppfattningar kring företagsansvar genomfördes genom dialog. I dialogen involverades kunder, samarbetspartner och personal. Resultaten användes sedan för att identifiera de mest väsentliga delarna för ansvarsfullt företagande, samt för att utveckla rapportering och kommunikation inom området. Nu har Gasum fastställt de uppdaterade målen för ansvarsfullt företagande inom koncernen.

Gasum är ett nordisk energibolag som investerar i utvecklingen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Det ansvarsfulla företagandet utgör en viktig del av koncernstrategin och ska se till att Gasum målmedvetet arbetar för en hållbar utveckling enligt den cirkulära ekonomins principer samt erbjuder renare energilösningar i Norden.

Som svar på den föränderliga energibranschen genomförde Gasum i slutet av 2018 en omfattande uppdatering av företagets mål inom området för ansvarsfullt företagande och involverade därför kunder, samarbetspartners och personal i arbetet. I en webbdialog deltog över 1 000 representanter för de olika intressegrupperna. Dialogen resulterade i över tusen idéer som senare skulle ligga till grund för utvecklandet av Gasums ansvarsfulla företagande.

Målet var att få en övergripande uppfattning om vad kunder och andra intressegrupper förväntar sig av bolaget samt vilka områden inom Gasums verksamhet som har de viktigaste ekonomiska, sociala och miljörelaterade konsekvenserna. 

”Genom intressentdialogen har vi fått mycket nyttig information om vårt arbete för ansvarsfullt företagande. Det är viktigt att vi lyssnar på våra intressegrupper och förankrar ansvarstagandet i ett större sammanhang samt att vi skapar ramar för hur vi ska vidareutveckla detta. All respons är värdefull och vi kommer att fortsätta med dialogen även i framtiden. Det positiva betyg som våra intressegrupper gett oss visar att vi fokuserat på rätt saker samt att Gasum uppfattas som ett ansvarstagande bolag”, säger Elina Saarivuori, Sustainability Manager vid Gasum.

Sex delar ur Gasums strategi bildar tillsammans med de nya ingångsvärdena från intressentdialogen en ny grund för bolagets nya program för ansvarsfullt företagande: säkerhet, begränsandet av klimatförändring, cirkulär ekonomi, tillgång på gas, hållbar affärsverksamhet och personal. Programmet har även länkats till FN:s centrala mål för hållbar utveckling, som Gasum anpassar sin verksamhet till. 

”Vi har målsättningar för alla delområden inom hållbar utveckling. Vår strävan är en säker och hälsosam arbetsmiljö och en välmående personal. Vi bidrar till en renare morgondag med koldioxidsnåla energiprodukter och energieffektivitet i hela verksamheten. Vi är en ledande aktör inom den cirkulära ekonomin och genom vårt arbete utvecklar vi marknaden för återvinning av näringsmedel samt trafik och energi. Nöjda kunder, störningsfria gasleveranser och ett utvidgat distributionsnät är även en del av våra mål. Vi säkerställer samtidigt att vi uppfyller verksamhetskraven, vilket vi även förväntar oss att våra leverantörer gör”, säger Saarivuori.

Gasum har i sitt nya program för ansvarsfullt företagande även satt långsiktiga mål. De följs upp och rapporteras årligen genom en rapport för ansvarfullt företagande som följer GRI:s (Global Report Initiative) riktlinjer. Rapporten för 2018 publiceras i mars.

Mer information:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Tfn 050 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com
www.gasum.fi

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och energi marknaden, som tillsammans med sina samarbetspartners bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss. Bolaget importerar naturgas till Finland, främjar cirkulär ekonomi genom att hantera avfall och producera biogas samt återvunna näringsmedel i Finland och Sverige. Bolaget levererar energi för el- och värmeproduktion till industrin samt land- och sjötransporter. Gasum är den ledande leverantören av biogas i de nordiska länderna. Bolaget har gastankstationer som betjänar tung transport. Gasum är också den ledande aktören på den nordiska marknaden inom flytande naturgas (LNG). Bolaget fortsätter att stärka positionen och infrastrukturen för LNG samt levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge. www.gasum.com/sv