Inbjudan till samråd i Götene

Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning norr om värmeverket i Götene kommun och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för ny biogasanläggning.

I Götene planerar Gasum att producera flytande biogas (LBG) och biogödsel, främst ur organiska restprodukter och avfall från det lokala lantbruket i form av stallgödsel, spannmålsavrens, ensilage och stärk samt till mindre omfattning organiska avfall och restprodukter från hushåll- och verksamheter med en total maximal mängd motsvarande 350 000 ton per kalenderår.

Inledande samråd har hållits med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Detta samråd den 25 mars syftar till dialog med allmänheten och är ett tillfälle att inhämta synpunkter och information som vi bör känna till.

Tid: Onsdagen den 25 mars 2020, kl 17-20
Plats: Råbäck, Centrumhuset, Götene
Observera att dörrarna till Centrumhuset stänger kl 19

Samrådsinbjudan och underlag

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta:

Martin Bertilsson 0709-272127, martin.bertilsson@gasum.com eller Liselott Roth, 073-2018783, liselott.roth@sweco.se eller lämna dessa muntligen vid samrådstillfället.

Du är också välkommen att på samma sätt lämna allmänna upplysningar om sådant vi bör känna till i vår fortsatta planering.
Skriftliga synpunkter tas emot fram till 2020-04-15.


Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Vi erbjuder renare energi för kombinerad värme- och elproduktion för industrin, såväl som renare bränslelösningar för sjö- och landtransporter. Användning av gas minskar våra kunders eget koldioxidavtryck och i sin tur koldioxidavtrycket för deras kunder. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. Gasum främjar samarbete inom cirkulär ekonomi och är en ledande biogasleverantör. Vi är även den ledande aktören inom flytande naturgas (LNG) på den nordiska marknaden.

Gasumkoncernen har runt 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företagets omsättning 2018 uppgick till totalt 1 177 miljoner euro. Gasum ägs av finska staten.