Inbjudan till samråd i Sjöbo

Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning vid Röddinge i Sjöbo kommun och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för verksamheten.

Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning inom fastigheten Ekeröd 2:1 nära Röddinge inom Sjöbo kommun. Planerad verksamhet omfattar produktion av flytande biogas (Liquefied Biogas, LBG) och biogödsel. Anläggningens kapacitet planeras för mottagning och behandling av upp till 500 000 ton biologiskt nedbrytbara råvaror per år. För värmeproduktion planeras en biobränslepanna och för vattenförsörjning planeras en egen brunn. Sanitärt spillvatten planeras att avledas till enskild avloppsanordning. Verksamheten omfattas av den s.k. Sevesolagstiftning, i den högre kravnivån. Anläggningen utgör en tillståndspliktig verksamhet och Gasum AB har därför för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken.

Inom ramen för tillståndsprocessen hålls samråd, där myndigheter, organisationer, boende i närområdet och andra som är intresserade kan erhålla information och lämna synpunkter. Efter genomförda samråd ska tillståndsansökan upprättas och med den bifogas en miljökonsekvensbeskrivning. De synpunkter som inkommer under samrådet ska då ingå i miljökonsekvensbeskrivningen, samt redovisas i ansökans samrådsredogörelse.

För mer information om planerad verksamhet har samrådsunderlag upprättats. Du hittar dem här som nedladdningsbara pdf-filer:

Samrådsunderlag

Förenklat samrådsunderlag

 

Inbjudan till informationsmöte

Som en del av samrådsprocessen bjuder Gasum och WSP in den som är intresserad till ett webbaserat samrådsmöte.

Tid: Onsdag den 1 juni 2022, kl. 19:00
Plats: Videokonferens på distans genom Microsoft Teams. Klicka HÄR för att komma till mötet.

Ni är även välkomna att skicka frågor till oss i förväg så att vi kan besvara dem under webbsändningen.

För mer information, synpunkter eller frågor till informationsmötet hänvisas till projektets miljökonsult:

WSP Sverige AB
att: Anna Schabbauer
601 86 Norrköping.

E-post: anna.schabbauer@wsp.com
Telefon:010-722 58 84

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas till ovanstående senast 2022-06-23 och måste vara skriftliga (e-post eller brev).

För frågor riktade till Gasum hänvisas till projektets projektledare:

Nicklas Levinson
E-post: nicklas.levinson@gasum.com
Telefon: 076–116 81 78

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv