Samråd för ändringstillstånd i Lidköping

Gasum AB har för avsikt att ansöka om en ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för anläggningen i Lidköping och inbjuder härmed till samråd.

Gasum AB har en anläggning för produktion av biogas på fastigheten Kartåsen 1:3 i Lidköpings kommun. Ursprungligt tillstånd är från 2009 och har även ändrats 2012. Tillståndet omfattar dels den produktion av biogas som Gasum bedriver, dels den komprimering alternativt förvätskning samt vidare distribution som utförs av Lidköping Biogas AB, ett dotterbolag till Fordonsgas Sverige AB, på fastigheten Kartåsen 1:4.

Avsikten är nu att ansöka om en ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken. Det primära syftet är att ändra tillståndets begränsning från producerad mängd biogas per år till mottagen mängd råvara per år. Detta för att kunna utnyttja anläggningen effektivt och producera så mycket hållbart bränsle som möjligt av tillgängliga råvaror. Samtidigt vill bolaget även öka den totala mängden råvara som får tas emot något, från 100 000 ton till 105 000 ton per år.

Anläggningen främjar cirkulära flöden i samhället genom att använda olika typer av restprodukter, från t.ex. jordbruk samt livsmedels- och foderproduktion, som råvara i biogasproduktionen. Gasum har för avsikt att även fortsättningsvis använda samma typer av råvaror som idag, men i ansökan görs en uppdatering av tabellen över tillåtna råvaror för att förtydliga vad som avses samt inkludera en del nya restprodukter av liknande karaktär.

Inom ramen för tillståndsprocessen hålls samråd där myndigheter, organisationer, boende i närområdet och andra som är intresserade kan erhålla information och lämna synpunkter. Efter genomförda samråd ska tillståndsansökan upprättas och med den bifogas en miljökonsekvensbeskrivning. De synpunkter som inkommer under samrådet ska redovisas i ansökans samrådsredogörelse och utgör ett viktigt underlag vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen.

För mer information om planerad verksamhet har ett samrådsunderlag upprättats. Du hittar den som nedladdningsbar pdf-fil här.

För mer information, synpunkter eller frågor hänvisas till miljö- och hållbarhetschef Martin Bertilsson. Hör av er om ni inte har möjlighet att själva hämta samrådsunderlaget på hemsidan så kan vi skicka ut en kopia via brev.

Gasum AB
att: Martin Bertilsson
Gjuterigatan 5,
582 73 Linköping.

E-post: martin.bertilsson@gasum.com
Telefon: 0709-272127

Eventuella synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas till Martin Bertilsson, Gasum AB senast 2022-07-08 via e-post eller brev till ovanstående adresser.

Samrådsunderlag 20220613

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv