Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning inom fastigheten Östenstorp 6:3 i Hörby kommun och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för verksamheten.

Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning inom fastigheten Östenstorp 6:3 i Hörby kommun. Planerad verksamhet omfattar produktion av flytande biogas (LBG) och biogödsel. Anläggningens kapacitet planeras för mottagning och behandling av upp till 500 000 ton biologiskt nedbrytbara råvaror per år. Dessutom planeras anläggningen för förvätskande av externt producerad komprimerad biogas (CBG) till LBG. Total produktion motsvarar ca 180 GWh/år.  

För värmeproduktion planeras en biobränslepanna och för vattenförsörjning planeras en egen brunn. Sanitärt spillvatten planeras att avledas till enskild avloppsanordning. Verksamheten omfattas av den s.k. Sevesolagstiftning, i den högre kravnivån. Anläggningen utgör en tillståndspliktig verksamhet och Gasum AB har därför för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken.

Inom ramen för tillståndsprocessen hålls samråd, där myndigheter, organisationer, boende och verksamhetsutövare i närområdet och andra som är intresserade kan erhålla information och lämna synpunkter. Efter genomförda samråd ska tillståndsansökan upprättas och med den bifogas en miljökonsekvensbeskrivning. De synpunkter som inkommer under samrådet ska då ingå i miljökonsekvensbeskrivningen, samt redovisas i ansökans samrådsredogörelse. Samråden hålls tidigt i ansökningsprocessen, innan alla utredningar har gjorts. Vid det samrådsmöte via Teams som ni inbjuds till kommer Gasum således inte att ha svar på alla detaljfrågor, utan mötets syfte är i huvudsak att fånga upp sådana frågor och synpunkter som behöver utredas till ansökan.  

För mer information om planerad verksamhet har samrådsunderlag upprättats. Du hittar dem bägge här som nedladdningsbara pdf-filer:

Formellt samrådsunderlag (samma som myndigheterna fått)

Förenklat samrådsunderlag, utan laghänvisningar och annan formalia

Inbjudan till informationsmöte

Som en del av samrådsprocessen bjuder Gasum in den som är intresserad till ett webbaserat samrådsmöte.

Tid: Tisdag den 24 oktober 2023 kl 19.00-21.00   
Plats: Videokonferens på distans genom Microsoft Teams. Klicka här för att komma till mötet.

Ni är även välkomna att skicka frågor till oss i förväg så att vi kan besvara dem under webbsändningen.

För mer information, synpunkter eller frågor till informationsmötet hänvisas till Gasums projektansvarig:

Gasum AB
att: Ylva Ek
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping

E-post: ylva.ek@gasum.com
Telefon: 076 – 273 82 03

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas till ovanstående senast 2023-11-14 och måste vara skriftliga (epost alternativt brev).