Inbjudan till samråd för ny biogasanläggning i Kalmar kommun

Gasum AB har för avsikt att uppföra en ny biogasanläggning inom fastigheten Ölvingstorp 9:25 i Kalmar kommun och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för verksamheten.

Planerad verksamhet omfattar produktion av flytande biogas (LBG) och biogödsel. Den förnyelsebara biogasen kan ersätta fossilt bränsle inom flera områden. Anläggningens kapacitet planeras för mottagning och behandling av upp till 500 000 ton biologiskt nedbrytbara råvaror per år. Dessutom planeras anläggningen för mottagning av ca 11 000 ton externt producerad komprimerad biogas (CBG) för att förvätskiga denna till LBG. Total produktion motsvarar ca 250 GWh/år. På anläggningen planerad dessutom den koldioxid som avskiljs i uppgraderingsprocessen att tas tillvara, förvätskigas samt lagras kortsiktigt innan vidare logistikhantering.

För värmeproduktion planeras biobränslepannor och för vattenförsörjning planeras en egen brunn för uttag av upp till 25 000 m3 grundvatten/år. Verksamheten omfattas av den s.k. Sevesolagstiftning, där planerad verksamhet klassas i den högre kravnivån.

Anläggningen utgör en tillståndspliktig verksamhet och Gasum AB har därför för avsikt att ansöka om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken.  

Inom ramen för tillståndsprocessen hålls samråd, där myndigheter, organisationer, samt boende och verksamhetsutövare i närområdet och andra som är intresserade kan erhålla information och lämna synpunkter. Efter genomförda samråd ska tillståndsansökan upprättas och med den bifogas en miljökonsekvensbeskrivning. De synpunkter som inkommer under samråden ska ingå och beaktas i ansökan, samt redovisas i ansökans samrådsredogörelse.

Samråden hålls tidigt i ansökningsprocessen, innan alla utredningar har gjorts. Vid det samrådsmöte via Teams som ni inbjuds till nedan kommer Gasum således inte att ha svar på alla detaljfrågor, utan mötets syfte är i huvudsak att fånga upp sådana frågor och synpunkter som behöver beaktas och utredas till ansökan.  
 

Mer information

För mer information om planerad verksamhet har två olika samrådsunderlag upprättats. Du hittar dem bägge här som nedladdningsbara pdf-filer:

Stort och formellt samrådsunderlag (samma som myndigheterna fått)

Förenklat samrådsunderlag, utan laghänvisningar och annan formalia

Inbjudan till samrådsmöte

Som en del av samrådsprocessen bjuder Gasum in den som är intresserad till ett webbaserat samrådsmöte.   

Tid: Torsdag den 4 april 2024, med start kl. 19:00
Plats: Videokonferens på distans genom Microsoft Teams. Klicka här för att komma till mötet.

Ni är även välkomna att skicka frågor till oss i förväg till nedanstående kontakt, så att vi kan besvara dem under webbsändningen.

Att lämna synpunkter

För att lämna synpunkter på planerad verksamhet hänvisas till Gasums Kalmarbaserade projektansvarig tillhörande Gasums Linköpingskontor:

Gasum AB
att: Johan Friis
Gjuterigatan 5, 582 73 Linköping.

E-post: johan.friis@gasum.com
Telefon: 070-170 59 31

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas till ovanstående senast 2024-04-26 och måste vara skriftliga (epost alternativt brev). Lämnade synpunkter ingår sedan i ansökans samrådsredogörelse som är en offentlig handling.