Nynäshamn säkerhetsinformation

Gasum driver en terminal för LNG (flytande naturgas) på Brunnsviksholmen i Nynäshamns kommun. Terminalen är belägen i anslutning till Nynäs raffinaderi, norr om Nynäshamn tätort.

Verksamheten omfattar import och lagring av LNG samt leverans av naturgas till Nynäs raffinaderi. Dessutom sker utlastning till lastbil för distribution av LNG på den svenska marknaden. Anläggningen består av kaj samt utrustning för lossning av fartyg, en lagringstank, processutrustning samt en utlastningsplats för tankbilar. Terminalen är i drift dygnet runt, och övervakas konstant av personal.

Verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (199:381), den högre kravnivån. För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete.

Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Gasum har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Kemikaliehantering

Vid terminalen hanteras och lagras stora mängder brandfarliga vätska. I all huvudsak gäller detta flytande naturgas (LNG). LNG består till över 90 % av metan, CH4. Övriga komponenter är etan, propan och kväve.

Om LNG kommer ut från sin inneslutna och isolerade miljö sker en snabb förångning till naturgas, och en kraftig nedkylning av den omedelbara omgivningen. LNG klassas som brandfarlig vara, klass 1. I mindre mängder lagras också andra typ brandfarlig vara klass 1 och klass 3, exempelvis bensin och diesel.

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Stort LNG-läckage i samband med lossning av fartyg
  • Stort naturgasläckage på grund av ”roll over"
  • Stort läckage från en av förångarna
  • Fullt rörbrott från naturgasledning
  • Stort LNG-läckage vid bilutlastningen

Ett läckage skulle kunna leda till köldskador samt risk för pöl-, jet- eller gasmolnsbrand.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV.

SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

  1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.
  3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
  4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Förebyggande av olyckor

Anläggningen är byggd i enlighet med svenska föreskrifter och internationella tekniska standarder för LNG-anläggningar. Styrningen är helautomatisk och vid felindikation stängs anläggningen ner till ett säkert läge.

Utöver att anläggningen är bevakad dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp.

Dessutom bedrivs ett systematiskt arbete för att förebygga haverier och olyckor samt att identifiera risker och förbättringsmöjligheter. All personal vidareutbildas kontinuerligt inom tekniskt handhavade, nödlägesberedskap, utrymning, miljökunskap samt andra branschspecifika områden.

Bolagets planer för nödlägen finns beskrivna i en Beredskapsplan där roller, varnings- och utrymningsprinciper samt kommunikation under nödlägen finns beskrivet.

Den kommunala räddningstjänsten har, genom kommunens plan för räddningsinsats, ett åtgärdsprogram för att hantera en olycka på terminalen. Övningar med driftpersonal och den kommunala räddningstjänsten hålls regelbundet.

Kontaktuppgifter och mer information om planerade och genomförda tillsyn

För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyn kan erhållas via Länsstyrelsen.

Telefon: 010-223 1000
E-post: stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tobias Knebel

Terminal Manager

tel. +46 7386 83437

tobias.knebel@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com