Ekologiskt gödsel och biogas av huvudstadsregionens bioavfall – den kommersiella användningen av biogasanläggningen i Lojo inleddes

Huvudstadsregionens bioavfall ska omvandlas till förnybar biogas för trafik och industri på Gasums biogasanläggning som ligger i området för Munka avfallcentral i Lojo. Det kommer även produceras ekologiskt gödsel för jordbruk. Anläggningen behandlar 60 000 ton biologiskt nedbrytbara råmaterial som används för att producera 40 GWh biogas och 50 000 ton ekologiskt gödsel om året. Biogas matas in direkt i gasnätet från anläggningen. Anläggningen började användas kommersiellt i januari 2021.

Gasum strävar efter att aktivt utöka produktionskapaciteten för biogas genom att bygga nya biogasanläggningar och utöka anskaffningen av biogas från samarbetspartner. I produktionen på biogasanläggningen i Lojo används biologiskt nedbrytbart avfall från huvudstadsregionen, vilket innebär att biogasproduktionen som en del av de förädlade återvunna näringsämnena uppfyller kriterierna för ekologisk gödsel.

”Det är fint att vår biogasanläggning i Lojo färdigställdes enligt planen. Vår anläggning representerar förverkligandet av en cirkulär ekonomi i huvudstadsregionen. Efterfrågan på biogas ökar inom alla segment och vi söker ständigt efter nya möjligheter att utöka produktionskapaciteten. Även efterfrågan på återvunna näringsämnen och ekologiskt gödsel utvecklas på olika områden inom industrin. Vi behöver ständigt mer biologiskt nedbrytbart avfall till vår produktion och hoppas också att aktörerna i huvudstadsregionen ska ansluta sig och främja en cirkulär ekonomi genom att vara med i kedjan” säger Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum.

På anläggningen hanteras årligen cirka 60 000 ton biomassor och det produceras 40 GWh förnybar biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för 100 tunga fordon eller 4 000 personbilar. På anläggningen produceras även cirka 50 000 ton ekologiskt gödsel till jordbruket. 

”Vi önskar Gasum välkomna till Munka avfallcentral, Lohja. Det goda samarbetet inom bioavfall får nu en fortsättning i form av ett samarbete genom markanvändning. Vi på Rosk’n Roll strävar efter att skapa center för en cirkulär ekonomi så att aktörer i branschen har lätt att investera i anläggningar som främjar materialåtervinning och återvinning av näringsämnen. Gasums anläggning är ett utmärkt exempel på det”, säger Rosk’n Roll Oy Ab:s verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Lojo biogasanläggning har beviljats 7,83 miljoner euro i stöd inom ramen för Arbets- och näringsministeriets (ANM) spetsprojekt Bioekonomi och rena lösningar. Målet med projektet är att på ett hållbart sätt utöka andelen förnybar energi av den energi som används i Finland särskilt genom att utöka utbudet.

Biogas är en helt förnybar energikälla som kan produceras av många typer av biologiskt nedbrytbara avfall. Användningen av biogas som trafikbränsle kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 90 procent jämfört med fossila bränslen. Gasum har nu 16 biogasanläggningar i Finland och Sverige och bolaget är en av de största producenterna av i Norden. Fram till år 2024 kommer Gasum tillgängliggöra 4 TWh biogas från sin egen och samarbetspartnernas produktion till marknaden.

Ytterligare information:
Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
tfn +358 40 546 41 86, johan.grön@gasum.com

Vesa Heikkonen, VD, Rosk’n Roll Oy Ab
tfn +358 40 834 5016, vesa.heikkonen@rosknroll.fiBilder Gasums biogasanläggningar >

Rosk’n Roll i korthet: Rosk’n Roll Oy Ab är ett avfallshanteringsbolag som ägs av 12 kommuner, som dagligen tar hand om 230 000 nylänningars avfall – på ett modernt sätt och på miljöns villkor.  www.rosknroll.fi/