Gasum planerar storskalig biogasanläggning i Hörby – användning av gödsel ger imponerande utsläppsminskningar

Planeringsarbetet för Gasums biogasanläggning i Hörby kommun går framåt i full takt och i gott samarbete med de lokala myndigheterna. Gasum planerar fem moderna storskaliga biogasanläggningar i Sverige som ska byggas under de kommande åren. Genom att använda biogas som energikälla uppnås betydande utsläppsminskningar inom transport och industri.

Gasum har en ambitiös plan att bygga fem storskaliga moderna biogasanläggningar i Sverige under de kommande åren. Dessa ”Big Five” är en viktig del av företagets plan för att avsevärt öka tillgången på förnybar gas i de nordiska länderna.

Två av de planerade stora anläggningarna håller redan på att byggas. Den första anläggningen i Götene kommer att börja med kommersiell produktion i slutet av 2024. Den andra anläggningen i Borlänge fick ett slutgiltigt investeringsbeslut i början av 2024 och arbetet på platsen har påbörjats.

Nästa anläggning kommer att ligga i Hörby. Planeringen går framåt i snabb takt, eftersom de flesta designlösningar redan prövas och testas i projekten i Götene och Borlänge. Varje plats är naturligtvis unik när det gäller förutsättningar och regionala särdrag, påminner Tor Husebø, Vice President, Projects & Biogas Production på Gasum.

”Hörby ligger i Skåne, som kännetecknas av att det är tätt med jordbruk och gårdar med djuruppfödning. Det innebär att det finns gott om gödsel och andra restprodukter från jordbruket som kan användas för att producera biogas, och på motsvarande sätt kan biogasproduktionen minska jordbrukets klimatpåverkan i regionen. Vi har en mycket bra relation med Hörby kommun, som ser positivt på Gasums planerade projekt – vårt samarbete när det gäller att utveckla markanvändningsplanen fungerar väldigt bra”, säger Husebø.

Foto: Visualisering av anläggningen i Hörby.

Att använda biogas är ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen idag

Biogas som framställs från avfallsströmmar är ett bränsle som i genomsnitt ger 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln jämfört med konventionella fossila bränslen, som diesel. När man använder gödsel som råmaterial kan minskningen till och med bli mer än 100 procent eftersom man undviker utsläpp från traditionell gödselhantering.

Därför är ökad användning av biogas ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från transporter och industri. Dessutom är det en välbeprövad lösning som redan finns tillgänglig.

Den planerade biogasanläggning i Hörby är precis intill motorvägen E22, vilket gör platsen idealisk när det gäller transportinfrastruktur. Anläggningen kan ta emot upp till 500 000 ton av ett brett spektrum av råvaror per år.

Huvudparten av råvarorna kommer att bestå av restprodukter och avfall från jordbrukssektorn. Det innebär fast och flytande gödsel från boskap, spannmål och ensilage. Förutom biogas kommer anläggningen årligen att producera upp till 480 000 ton återvunnen biogödsel av hög kvalitet som kommer att återföras till de det lokala jordbruket för odling av grödor.

Gasum har ännu inte fattat det slutliga investeringsbeslutet, men planeringsprocessen fortsätter med full kraft för att säkra alla nödvändiga tillstånd och markanvändningsplanen med kommunen. Hörbyprojektet har, liksom de övriga Big Five-anläggningarna, beviljats medel från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet.

”Om allt går som planerat kommer anläggningen att börja producera 133 GWh biogas per år från och med slutet av 2026. Det innebär en imponerande minskning av koldioxidutsläppen, vilket möjliggörs genom att använda biogas istället för fossila bränslen”, lovar Tor Husebø.

Gasums strategiska mål är att tillgängliggöra sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas per år på marknaden vid 2027. Det är fyra gånger mer än idag och skulle innebära en sammanlagd årlig minskning av koldioxidutsläppen på 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

Läs mer om Gasums utveckling av biogasanläggningar

För mer information:
Tor Husebø, Vice President, Projects & Biogas Production, Gasum
+47 970 44 181, tor.husebo@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv