24/7 energy desk specialists and screens

Balanshanteringstjänster på elmarknaden

På den fysiska elmarknaden är balanshantering processen att förutse, planera och justera tillgång och efterfrågan på el för att minimera kostnaderna och maximera intäkterna från elhandeln.

Vårt dygnet-runt-kontrollrum erbjuder skräddarsydda balanshanteringstjänster till aktörer på de fysiska elmarknaderna. Detta innebär prognoser för förbrukning och/eller produktion, handel på dagen före-marknader (spot), rapportering och tjänster relaterade till vår verksamhet som balansansvarig part, såsom öppen tillgång, balansavräkning och meddelandetjänster. Med hjälp av våra experter kan du minska riskerna i händelse av störningar men också ta till vara på de möjligheter som marknaderna erbjuder.  

Gasums tjänster för balanshantering

 • Hantering av produktions- och konsumtionsprognoser 
 • Handel på dagen före- och intradagsmarknaden 
 • Balanseringstjänster Ansvarig part 
 • Kundrapportering och informationssystem för elhandel 

Hantering av produktions- och konsumtionsprognoser 

Våra specialister på kontrollrum gör kundspecifika förbruknings- och produktionsprognoser baserat på historiska data, väder- och marknadsdata samt kundavtal och uppdaterar dessa. Förbrukningsprognosen innefattar exempelvis elbelastning på nätet, fastigheter och industrier och produktionen kan ge prognoser för exempelvis kraftvärme och vindkraft. Fasta handelstransaktioner och produktionsandelar beaktas i prognosen. Alternativt kan du göra en prognos över din egen produktion och förbrukning med vårt rapporteringssystem Feria.  

Handel på dagen före- och intradagsmarknader 

Baserat på produktions- och förbrukningsprognoserna agerar våra energimarknadsexperter på Nord Pools dagen före-marknad (Elspot) på uppdrag av våra kunder. Dagen före-marknaden är en stängd auktion där kunder kan sälja eller köpa energi för de kommande 24 timmarna. Spotpriserna bestäms utifrån tillgång och efterfrågan.  På Nord Pool finns mer än 300 köpare och säljare som handlar i 15 olika länder i 21 budgivningsområden. 

På dagen före-marknaden lägger medlemmarna order före den specifika brytpunkten, varefter marknaden beräknar elpriset för varje timme under nästa dag. Resultatet används som referens för planeringen av de kommande 24 timmarnas elförbrukning och elproduktion. Justeringar av prognoserna och kapitalisering av nya möjligheter kan ske inom Nord Pools intradagsmarknad, som är en kontinuerlig handelsmiljö fram till en timme före leverans. Denna marknad är också avgörande när oväntade förändringar i konsumtion och produktion inträffar.  

Läs mer om intradagshandel

Gasum som balansansvarig part 

Alla aktörer på elmarknaden måste se till att deras kraftbalans alltid upprätthålls. Det innebär att hålla elproduktion, inköp, förbrukning och försäljning i kontinuerlig kraftbalans. I praktiken förlitar sig elkonsumenter och producenter på balansansvariga parter (BRP) för att hantera detta ansvar.  

Gasum verkar som balansansvarig part (BRP) på elmarknaderna i Finland och Sverige och har en viktig roll i att säkerställa att produktionen och förbrukningen av el balanseras i realtid. Fingrid och Svenska Kraftnät är de öppna leverantörer som justerar deltagarnas kraftbalans. Om den faktiska produktionen eller förbrukningen avviker från den planerade, säljs överskottsenergin eller så köps mer energi.  

 • Kundanpassade balanshanteringstjänster på fysiska elmarknader, anpassade för att minimera kostnader och maximera intäkter 
 • Förbruknings- och produktionsprognoser utförs av en specialiserad kontrollrum dygnet runt
 • Underlättande av handel både på dagen före- och intradagsmarknaderna för kundernas räkning 
 • Fungerar som balansansvarig part (BRP) och säkerställer en balanserad elproduktion och förbrukning i realtid 
 • Tillhandahåller kundspecifika rapporter och informationssystem för elhandel 
 • Hantering av balansavräkningar och meddelandetjänster 
 • Möjlighet för kunderna att göra sina prognoser via vårt rapporteringssystem Feria 
 • Hantera justeringar av kraftbalansen när den faktiska produktionen eller förbrukningen avviker från planen. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tommy Sundin

Sales Manager

tel. +46 73 530 4639

tommy.sundin@gasum.com