Electric power transmission in the field in the winter against the blue sky

En komplex värld av energistrategier

I dagens snabbrörliga omvärld har det blivit alltmer riskabelt att enbart förlita sig på en enda energikälla. Energidiversifiering växer fram som en kostnadseffektiv metod för att optimera bränsleanvändningen. Gasum hjälper sina kunder att skapa en säker energiportfölj på den volatila marknaden.

Den globala energimarknaden har blivit allt mer volatil på grund av pågående kriser, övergången till grönare energi och geopolitiska osäkerheter. Till exempel kan elpriserna fluktuera kraftigt timme för timme.

Aktörerna på energimarknaden utsätts därför för mångfacetterade risker som innefattar prissättning, tillgänglighet, ursprung och geopolitiska faktorer för olika energiråvaror. Dessutom kräver både slutanvändare och tillsynsmyndigheter betydande minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Ur riskhanteringssynpunkt kan möjligheten att använda två olika energikällor för samma process vara mycket värdefullt. Till exempel kan värmeproduktion använda både gas och elektricitet. Denna flexibilitet gör det möjligt att välja det mest ekonomiska, tillgängliga eller miljömässigt önskvärda alternativet, vilket ökar motståndskraften mot utrustningsfel.

”För att utnyttja fördelarna med denna flexibilitet måste man införa en systematisk metod för att avgöra när och hur man ska använda varje energikälla. Att uppnå optimal prestanda är inte alltid enkelt, det kräver noggrann planering”, säger Atte Pekkala, Solution Lead, Industry Solutions på Gasum.

Övergång till andra energikällor kan bidra till att optimera bränsleanvändningen

Gasum underlättar bränsleoptimering för sina kunder på olika sätt. Det innefattar att identifiera och dra nytta av prisfluktuationer på el- och gasmarknaden. Gasum hjälper till med portföljhanteringsbeslut, till exempel prissäkring av el eller gas för kommande vintersäsonger. 

I den dagliga verksamheten stöder Gasum anpassningen av produktionsplaner baserat på marknadsdynamik. Även när kunderna har prissäkrat gas hjälper Gasum dem att göra välgrundade val om el blir det mer kostnadseffektiva alternativet. Dessutom erbjuder Gasum hjälp med handel inom gas- och elmarknaden genom att tillhandahålla beslutssignaler i realtid och anpassningsbara servicealternativ.

”Att diversifiera bränsleportföljen är en vanlig strategi, som kan omfatta elpannor, elbatterier, värmepumpar och gaspannor. Vi ser ofta att kunder börjar undersöka el som ett alternativ när gaspriserna stiger kraftigt. I sådana fall är det lämpligt att behålla den befintliga lösningen samtidigt som man introducerar ett alternativ för att öka flexibiliteten”, säger Atte Pekkala.

Flexibilitet i energiportföljen är en del av den gröna omställningen

Flexibiliteten i energiportföljen ligger i linje med Gasums strategi att stödja kunderna i deras övergång till en koldioxidneutral framtid. Denna flexibilitet visar sig vara avgörande för att anpassa sig till de utmaningar som den gröna energiomställningen innebär.

Wind turbines in forest

Till exempel är den kraftiga ökningen av vindkraft under den gröna omställningen anmärkningsvärd, men vindkraft är inte kontinuerlig och är beroende av väderförhållanden. Eftersom effektiv lagring av el fortfarande är en utmaning, stöder flexibel elproduktion vindkraft och bredare hållbarhetsmål.

”Flexibel energianvändning ger en betydande positiv inverkan på det övergripande systemet. Renare energi är ett gemensamt mål för alla intressenter. Följaktligen kräver den komplexa och oförutsägbara optimeringen av el nya system och funktioner. Gasum är den partner som kan ta sig an denna utmaning i samarbete med våra kunder”, avslutar Atte Pekkala.