Wind turbines in forest during sunset mist

Minska riskerna på de volatila energimarknaderna

Det globala energilandskapet genomgår djupgående förändringar, som drivs på av den gröna omställningen och energikrisen, vilket skapar risker och osäkerhet. Gasum minskar dessa risker med tjänster som exempelvis portföljtjänster inom energi, energiköpsavtal, marknadskontrollrum dygnet runt och portföljtjänster inom gas.

Det nordiska energibolaget Gasum har gedigen erfarenhet av att hjälpa kunder på den alltmer komplexa och volatila europeiska energimarknaden. Riskerna handlar nu om pris, tillgänglighet, ursprung och politiska faktorer för olika energiråvaror, inklusive naturgas, olja och elektricitet.

Prisrisken beror på utbudschocker, svängningar i efterfrågan och förändringar i lagstiftningen. Tillgänglighetsrisken är kopplad till försörjningstrygghet och val av energikälla. Ursprungsrisken tar hänsyn till energiproducenternas pålitlighet och miljövänlighet. Politisk risk uppstår på grund av energipolitikens oförutsägbarhet och inflytande, vilket kräver effektiv ledning och beredskap.

”Tidigare rådde stabilitet på energimarknaden och efterfrågan på riskhanteringstjänster var relativt låg. Det har dock ändrats. Prisvolatiliteten har ökat kraftigt och förutsägbarheten när det gäller priset har minskat. Beredskap ger stora fördelar när man optimerar verksamheten på energimarknaden, särskilt i och med att sektorsintegrationen går framåt”, säger Atte Pekkala, Solutions Lead, Industry Solutions på Gasum

Gasums tjänster bygger på en djup förståelse för kundens verksamhet

Gasums tjänster bygger på en djup förståelse för kundernas verksamhet. Portföljtjänster hjälper kunder som kämpar med affärsprognoser, inte kan göra långsiktiga åtaganden eller behöver marknadsanpassade justeringar. Elköpsavtal ger kunderna långsiktiga leveranser av förnybar el till fast pris, vilket minskar prisvolatiliteten och ökar hållbarheten. Portföljtjänster inom gas blir allt viktigare när gaspriserna fluktuerar på grund av energikrisen.

Gasum backar upp sina riskhanteringstjänster med ett marknadskontrollrum dygnet runt för energimarknaden, som reagerar på marknadsdynamik i realtid. Det ger kunderna möjlighet att arbeta effektivt, ta vara på möjligheter, avvärja hot och optimera energiförbrukningen.

”Gasums riskhanteringstjänster bygger på en djupgående förståelse för kundernas verksamhet och deras exponering för risker på energimarknaden. Vi har alltid ett nära samarbete med kunderna för att skapa riskhanteringspolicyer och operativa modeller som är anpassade till deras behov och mål”, säger Atte Pekkala.

Gasums kontrollrum övervakar energimarknaden dygnet runt

Foto: Gasums kontrollrum övervakar energimarknaden dygnet runt.

Omfattande energimarknadsanalyser ligger till grund för Gasums riskhanteringstjänster

Gasums riskhanteringstjänster har gjort det möjligt för kunderna att blomstra på den komplexa och volatila energimarknaden samt förbättra sin verksamhet och bidra till att de uppnår sina hållbarhetsmål.

Tjänsterna bygger på omfattande analyser av energimarknaden, som drivs av marknadsinsikter och prognoser baserade på olika datakällor och analyser. Gasum tillhandahåller prognoser för olika tidshorisonter, från år till dagar, och tillhandahåller dem separat eller som standardiserade marknadsöversikter. Gasum erbjuder också engångskonsultationer för kunder som behöver specifik rådgivning om marknadsrelaterad påverkan på deras verksamhet.

”Såväl vanliga människor som företag efterfrågar energiprisprognoser. De är dock medvetna om att prognoser inte alltid är korrekta. Den viktigaste frågan är om man ska agera utifrån prognoserna eller använda dem för att informera om skyddsåtgärder genom riskhantering. Besluten bör vägledas av riskhantering, inte enbart av prognoser, eftersom det är de åtgärder som vidtas för att hantera risker som ger skydd, inte att man förlitar sig på prognoser”, avslutar Atte Pekkala.