Arla's delivery vehicle running on renewable biogas

Arlas mjölkprodukter transporteras från gårdarna till mejeriet och från mejeriet till butikerna med hjälp av biogas

Sedan 2019 har biogasbilar använts vid distributionen av Arlas produkter i Finland. Nu har också mjölkuppsamlingen gått in i biogaseran, när den första gasdrivna mjölkbilen har tagits i bruk.

”Det finns enbart fördelar med gasbilar. Utsläppen minskar och biogas är ett billigare bränsle än diesel", säger Otto Ahola, teamledare för distributionen hos Arla.

När det gäller distribution av produkter har Arla fyra bilar som drivs med förnybar biogas, och fler kommer att skaffas allteftersom leasingavtalen för dieselbilar löper ut.

Distributionsrutterna för gasbilarna går från mejeriet i Sibbo till grossister och butiker i Nyland. Det finns flera gastankningsstationer längs rutterna, så tankningen medför inga omvägar.

”Även om distributionsbilar förbrukar mycket bränsle, kan vi med en tank köra över 400 kilometer. Distributionsbilarna kör 100–150 kilometer dagligen, så det räcker med att tanka varannan eller var tredje dag”, säger Ahola.

Otto Ahola, teamledare för distributionen hos Arla

Foto: Teamledare för distributionen, Otto Ahola, kör med biogas även privat.

Gasbilens tysta gång lämpar sig för nattdistribution

Otto Ahola säger att förarna har reagerat positivt på gasbilarna.

”Gasbilarna fungerar precis som andra lastbilar, men de är tystare. Det är bra, eftersom distributionen sker på natten och morgonen.”

Skillnaden i anskaffningspris för gasdrivna distributionsbilar jämfört med dieselbilar är marginell, säger Ahola.

”En gasbil är bara några procent dyrare än en dieselbil. Vid upphandlingen har vi utnyttjat statens upphandlingsstöd.”

Mjölkbil som drivs med biogas föregår med gott exempel

Vid uppsamlingen av mjölk tog Arla i bruk den första bilen som drivs med flytande biogas i november 2022. Den samlar upp mjölk från gårdarna i södra Finland.

Robert Sandström, mjölkanskaffnings- och logistikchef, hos Arla, ser med intresse fram emot de första erfarenheterna av biogasbilen.

”Den genomsnittliga körsträcka som uppgetts för bilen är mer än tusen kilometer, men på mjölkgårdarna förekommer tomgång som förkortar körsträckan. Också lastmängden inverkar. När man kör med full last är förbrukningen högre. Hur långt vi kommer med en tank får vi se i praktiken. Vi är nöjda med 700 kilometer", säger Sandström.

Arlas övriga mjölkuppsamlingsbilar ägs av trafikföretagen. Bolaget förutsätter att deras partner är beredda att i mån av möjlighet övergå till icke-fossila bränslen.

”Gasbilar är en del av vår framtida strategi. Vi vill med vårt eget exempel bana väg också för trafikföretagen", säger Sandström.

Robert Sandström och Otto Ahola, Arla Finland.

Foto: Användningen av biogas är en konkurrensfördel och en enkel lösning för att uppnå utsläppsmålen, säger Robert Sandström, mjölkanskaffnings- och logistikchef.

Betydande utsläppsminskningar med biogas

Arlas mål är att minska växthusgasutsläppen från bolagets egen verksamhet med 63 procent och de indirekta utsläppen med 30 procent fram till 2030.

Biogas spelar en viktig roll när det gäller att minska utsläppen från logistiken, eftersom utsläppen av växthusgaser från en bil som använder biogas är upp till 90 procent lägre än från en bil som använder fossila bränslen.

Det finns alltså en vilja att övergå till biogas. Långa körsträckor och tunga laster ställer dock fortfarande sina begränsningar.

”Vi har gårdar runtom i Finland, så avstånden är långa. Tankstationer finns ännu inte överallt i Finland, så det är den faktor som begränsar mest ", säger Sandström. Han hoppas därför att nätverket av tankstationer kommer att utvidgas ytterligare.

Tunga laster ställer också sina egna krav.

”De gasbilar som för närvarande finns tillgängliga är ännu inte tillräckligt effektiva för den största viktklassen, så man kan inte ta så stora laster i bilen som man vill.”

Lastbilstillverkarna kommer dock inom en snar framtid att få tillstånd att köra gasbilar med ännu mer effektiva motorer, vilket kommer att göra det möjligt att transportera allt tyngre laster.

Biogas från egna gårdar i framtiden

Inom en nära framtid kan Arlas mjölk och färdiga produkter eventuellt transporteras med hjälp av biogas som produceras på egna gårdar. Bakom detta ligger idén om att återvinna all energi som uppkommer på gårdarna och utnyttja den.

”På gårdarna uppkommer mycket biomassa som kan användas för produktion av biogas. Detta kan till och med bli en inkomstkälla för gårdarna”, säger Robert Sandström.

På Arlas mjölkgårdar pågår därför projekt för att inrätta egna biogasanläggningar.

”På en gård befinner sig projektet redan i tillståndsfasen. Där kan det finnas en egen gasreaktor och tankstation redan inom ett år”, säger Sandström.

Söker ditt företag också en väg mot en renare framtid? 

Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med gaslogistik.

Kontakta oss