Olga Väisänen gasum

Olga Väisänen

Vice President Communication
tel. +358 40 554 0578
olga.vaisanen@gasum.com
Twitter: @OlgaVaisanen

Content image

Erik Sjölin

Marketing & Communications Manager
tel. +46 70 857 9879
erik.sjolin@gasum.com

Media- och presskontakter

Share:

För att förenkla kontaken med media har vi samlat alla kontaktuppgifter, praktiska länkar och bilder på den här sidan. Här kan ni bland annat hitta:

Följ oss i sociala medier för de allra senaste nyheterna.

Gasum i korthet

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. 

Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

 

26.05.2020

Gasum ingår ett samarbete med leverantören av hållbara transportlösningar Samskip

Gasum har ingått ett samarbete med Samskip, ett shippingföretag baserat i Rotterdam. Företaget äger två fartyg med enbränslemotor, Samskip Kvitbjorn och Samskip Kvitnos, som helt drivs av flytande naturgas (LNG).

Partnerskapet med Gasum gör att Samskip kan bunkra LNG i Risavika, Norge. Eftersom Gasums LNG-anläggning ligger endast 200 meter från kajen kan fräsch och kall LNG bunkras snabbt och säkert direkt från anläggningen via en lastarm. Gasum stöder också Samskips dörr-till-dörr-logistik på land och till havs.

”Bunkring av LNG i Risavika är en utmärkt tillgång för oss och ett betydande tillskott till vårt bunkringsnätverk. Vi ser fram emot att utveckla vårt förhållande för att uppnå ytterligare fördelar med Gasums produkter och tjänster”, säger Samskips vd Kari-Pekka Laaksonen.

Samskip Kvitbjorn och Samskip Kvitnos bedriver linjesjöfart mellan Rotterdam och Norge och reser hela vägen till Europas nordligaste stad, Hammerfest. De är oceangående högkapacitetsfartyg och går en regelbunden rutt med fasta tidtabeller.

Fartygen är utrustade med enbränslemotorer för LNG från Rolls Royce. Att använda enbränslemotorer är fortfarande relativt ovanligt, och tack vare den progressiva tekniken har fartygen nominerats till flera utmärkelser, närmare bestämt Next Generation Ship Award och GREEN4SEA Technology Award.

”Partnerskapet med Samskip är goda nyheter för oss! Vi är stolta över att vara en del av en större förändring inom sjöfartsindustrin och över att dessa högpresterande fartyg tankar LNG precis utanför Gasums kontorsfönster”, säger Gasums Jacob Granqvist, försäljningschef för Maritime. ”Jag gläder mig också över att lastningen i Norge bekräftar vår konkurrenskraft i den nordeuropeiska LNG-miljön”.

Genom att använda flytande naturgas som marint bränsle minskar man utsläppen betydligt jämfört med konventionella bränslen, som exempelvis tung eldningsolja. Användning av LNG förbättrar den lokala luftkvaliteten och minskar växthusgasutsläppen (GHG) med upp till 20 procent jämfört med konventionella bränslen. LNG är det mest miljövänliga fossila fartygsbränslet och uppfyller både nuvarande och långsiktiga miljökrav som satts upp av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Telefon: +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Läs mer
19.05.2020

Cirkulär ekonomi – hållbar konsumtion och nya affärsmöjligheter genom effektivt utnyttjande av resurser

Samtidigt som konsumtionen och produktionsefterfrågan fortsätter att öka är cirkulär ekonomi en lösning för hållbar tillväxt och ekonomisk lönsamhet. Fokus ligger på ett mer hållbart utnyttjande av naturresurser genom effektiv återanvändning och återvinning. Inom en cirkulär ekonomi är den enes produktavfall den andres råmaterial, och i slutändan är målet att minimera eller till och med eliminera avfall i produktionsprocesser.

Konceptet cirkulär ekonomi har kommit att utmana den gamla linjära ekonomiska modellen, som har byggt på antagandet att naturresurserna är oändliga och på att produkterna kasseras när de inte längre behövs. Enligt EU-kommissionens definition är cirkulär ekonomi ett ekonomiskt system i vilket ”…värdet på produkterna och materialen bibehålls så länge som möjligt, uppkomsten av avfall minimeras och när en produkt når slutet på sin livscykel används den igen och för att skapa ytterligare värde.”

Principer för en cirkulär ekonomi

Trots namnet handlar cirkulär ekonomi om mer än bara återvinning. Förutom materialen är det viktigt att även möjliggöra användning och återcirkulation av produkter. Koncept som exempelvis product-as-a-service är också nödvändiga för att säkerställa att produkten fortsätter att användas under ett längre tidsspann.

Den brittiska stiftelsen Ellen MacArthur foundation, som fokuserar på att främja cirkulär ekonomi, delar in konceptet i tre huvudsakliga principer:

 • Designa bort avfall och föroreningar

 • Hålla kvar produkter och material i användning

 • Återskapa naturliga system.

Syftet med en cirkulär ekonomi är att designa bort negativa effekter av ekonomisk verksamhet, som exempelvis växthusgaser och föroreningar, vilka skadar människors hälsa och naturliga system. En cirkulär ekonomi främjar också aktiviteter som bevarar energi, arbetskraft och material, samt undviker användning av icke-förnybara resurser.

Vad innebär en cirkulär ekonomi för konsumenterna och företagen?

Konsumenterna är allt mer intresserade av en mer hållbar livsstil. Det kan innebära att köpa miljövänliga produkter, återvinna, minimera hushållsavfallet och använda transporter med låga utsläpp. Att använda tjänster istället för att äga saker är också en viktig del av en cirkulär ekonomi. Digitala delningsplattformar för att hyra, sälja och återanvända blir mer populära och ökar livslängden på varor och resurser.

Cirkulär ekonomi är både en nödvändighet och en fantastisk affärsmöjlighet, vilket kan ses i företagens förändrade verksamhets- och vinstmodeller. I synnerhet de snabba tekniska framstegen och kundernas efterfrågan på hållbara produkter och tjänster har gjort det vanligt med cirkulära affärsmodeller bland företagen. Inom en cirkulär ekonomi skapas värde genom att maximera produkternas prestanda och kundvärde. Fördelarna för företagen är bland annat starkare kundrelationer och minskade kostnader tack vare lägre krav på ursprungliga råvaror.

Sitra, jubileumsfonden för Finlands självständighet, räknar upp fem olika affärsmodeller för en cirkulär ekonomi:

 • Product-as-a-service: tillhandahåller tjänster istället för produkter

 • Förnybart: använda förnybara och återvinningsbara material liksom förnybar energi inom produktdesign och -tillverkning.

 • Delningsplattformar: maximera användningen av varor och resurser och förlänga deras livscykler genom att använda digitala plattformar för att exempelvis hyra, sälja, dela och återanvända

 • Öka produkters livslängd: använda produkter enligt deras ursprungliga syfte så länge som möjligt eller möjliggöra återanvändning många gånger om genom underhåll, reparationer och renovering

 • Resurseffektivitet och återvinning: material- och energieffektiva lösningar samt insamling och återvinning av produkter och råvaror som har nått slutet av sin livscykel.

Få ut maximalt av råvaror

Biogasproduktion är ett bra exempel på hur man får ut det mesta av råvaror och främjar en cirkulär ekonomi. Biogas kan produceras av exempelvis hushålls-, jordbruks- och industriavfall. Återanvändning av biologiskt material från exempelvis avloppsvatten från pappersbruk minskar energiförlusten, partikelutsläppen från avfallsförbränning och användningen av kemikalier.

Kretsloppet främjas ytterligare av det faktum att rester av näringsämnen som är en biprodukt av biogasproduktionen kan återföras till livsmedelskedjan som gödsel eller som ersättning för mineraliska eller fossila näringsämnen och gödselmedel för industriella ändamål. Produktionsprocessen i bioraffinaderierna (biogasanläggningarna?) gör det möjligt att få ut det mesta av råvarorna. Exempelvis kan vattnet från produktionen av gödselmedel återanvändas i biogasproduktion. Det minskar mängden rent vatten som behövs.

Förnybar biogas kan användas som bränsle i bilar, bussar och lastbilar liksom inom sjöfarten. Det kan ge en minskning av utsläppen på hela 85 procent jämfört med fossila bränslen.

För en koldioxidneutral framtid

Cirkulär ekonomi bidrar starkt till att uppnå de globala klimatmålen. EU-kommissionens första paket för en cirkulär ekonomi lanserades 2015, och många nya åtgärder relaterattill det har följt. Enligt direktivet måste exempelvis andelen återvunnet kommunalt avfall öka med 65 procent fram till 2035, jämfört med närvarande nivå. 2018 kom också EU:s plaststrategi, enligt vilken alla plastförpackningar på EU:s inre marknad ska vara återanvändbara eller återvinningsbara 2030.

Cirkulär ekonomi är högprioriterat även inom det nya Europaparlamentet och kommissionens agenda samt målet om koldioxidneutralitet har fastställts för 2050. För att uppnå målet måste det göras förändringar inom alla områden i samhället. Efterfrågan på lösningar inom cirkulär ekonomi verkar öka både bland konsumenter och företag. Global och nationell lagstiftning kommer ytterligare att stärka denna utveckling.

Läs mer
30.04.2020

Gasum stärker sin kapacitet att leverera gaslösningar för transporter och industrier i Norden – Förvärvet av Linde AG:s LNG- och biogasverksamhet, Nauticors Marine Bunkering-verksamhet är genomfört

Det nordiska energibolaget Gasum slutförde förvärvet av Linde AG:s LNG- och biogasverksamhet i Sverige och Norge samt Nauticors Marine Bunkering-verksamhet i Tyskland den 30 april 2020. Förvärvet är i linje med Gasums strategi att öka tillväxten inom renare transportlösningar i Norden. I och med förvärvet stärker företaget ytterligare sin kapacitet att tillhandahålla ett brett utbud av gaslösningar för olika kundsegment på flera olika geografiska platser.

Gasum förvärvade vid transaktionen Lindes LNG- och biogasverksamhet, Nauticors Marine Bunkering-verksamhet, cirka 35 anställda, en kundbas och flera tillgångar. Verksamheterna har sammanlagt en årlig omsättning på över 100 miljoner euro. Affären stärker Gasums strategi genom att utveckla den nordiska gasmarknaden och skapa en plattform för ett bredare utbud till kunderna inom sjöfart, industri och vägtransporter. Förvärvet främjar också Gasums tillväxtstrategi för renare transportlösningar på den nordiska marknaden för tunga fordon.

”Vi är väldigt nöjda med affären, som är ett viktigt steg för Gasum i uppbyggnaden av det nordiska gasekosystemet och i att svara på kundernas efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp. Förvärvet är en del av genomförandet av vår strategi och stärker ytterligare företagets kapacitet att tillhandahålla gaslösningar för olika kundsegment på flera olika geografiska platser. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgången till en konkurrenskraftig energiform som ger låga utsläpp för att möta behoven hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

”Vi är säkra på att Gasum kommer att bli en stark ägare som på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklar verksamheterna för renare energi, och bunkring inom sjöfarten,” säger Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North.

I och med affären överfördes åtskilliga tillgångar till Gasum:

 • LNG-terminaler i Sverige och Norge
 • Bunkerfartyget Seagas
 • Bunkerfartyget Kairos
 • 48 tankstationer för gas i Sverige och Norge

För yterligare information, kontakta:

Johanna Lamminen, Chief Executive Officer, Gasum Oy
(Henna Walker, ledningsassistant, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, Vice President, Communications, Gasum Oy
Telefon. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden.  Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 350 anställda i Finland, Norge och Sverige. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten.

Läs mer

Information kopplat till virusutbrottet (COVID-19)

Läs mer Stäng