Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

Biogas - 100% förnybar energi

Gasum producerar förnybar biogas av biologiskt nedbrytbart råmaterial av hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. I samband med biogasproduktionen skapas också biogödsel. Biogas används bland annat som bränsle till gasdrivna fordon, som energi vid industriell tillverkning och för produktion av värme. 

Gasum är en av nordens största producenter av biogas. Läs mer om Gasums biogasanläggningar. 

Energi behövs till allt i vår vardag

Samhället behöver ständigt energi, i industrin såväl som i våra vardagsliv. Energi behövs för att driva transporter och för uppvärmning. Samtidigt behöver samhället behöver komma bort från fossila och icke förnybara energikällor som bidrar till växthuseffekten och globala klimatproblem.

Kretsloppet

Biogas ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför låga nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Produktion och användning av biogas ger ett effektivt utnyttjande av resurser och har en minimal miljöpåverkan.

Många mänskliga och industriella aktiviteter genererar en stor mängd biologiskt nedbrytbart avfall som behöver tas om hand på ett effektivt och miljövänligt sätt. 

Gödselmedel

Vid produktion av biogas skapas ytterligare en värdefull produkt - biogödsel. Det är ett lätthanterligt, hygieniskt och näringsrikt gödselmedel för jordbruket. Vid användning återförs näringsämnen till jorden och behovet av energikrävande handelsgödsel minskar.

Biogas - A part of the circular economy