Utvärdering av logistikens miljöpåverkan – i hur hög grad påverkar bränslet?

Pressen att få ner klimatpåverkan från tunga transporter ökar i samhället. Både lagstiftningen och den allmänheten kräver synliga klimatgärningar. Och logistikköparna vill att försändelserna ska transporteras med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Äntligen får transportföretagen möjlighet att göra en viktig insats för miljön!

Hur kan man beräkna utsläpp från transporter och hur kostnadseffektivt är det att byta till bränslen med mindre klimatpåverkan? Vi ger svar på frågorna samtidigt som vi passar på att berätta hur flytande biogas lever upp till de nya, kraven från logistikköparna.

Inrikes transporter står för 32 procent av koldioxidutsläppen i Sverige

En tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige orsakas av transportsektorn. Målet är att minska dessa utsläpp med 70% fram till 2030.

Den allra största delen av utsläppen uppkommer under körning och beror huvudsakligen på:

  • vilket bränsle som används

  • körsättet och hur fullastat fordonet är

  • fordonens teknik och energieffektivitet

Även framställning och transport av bränslen står för en del av de totala utsläppen. Om du vill ta reda på logistikens koldioxidavtryck räcker det med andra ord inte att jämföra utsläppen under körning.

Hur stor är bränslenas verkliga klimatpåverkan?

De biobränslen som används i trafiken ska enligt EU:s direktiv om förnybar energi uppfylla de så kallade hållbarhetskriterierna. Bränslens hållbarhet mäts bland annat utifrån klimatpåverkan. Klimatpåverkan uppstår i olika faser i produktionskedjan, från anskaffning av råvaror till tillverkning av bränsle och slutanvändning. Beräkningen av klimatpåverkan bygger därför på ett livscykeltänkande. Livscykelanalys är en systematisk och standardiserad metod som är erkänd i hela världen. Flytande biogas är en vinnare. Eftersom man i produktionen av flytande biogas drar nytta av biologiskt nedbrytbart avfall via återvinning, så uppstår inga utsläpp.

Dessutom anses förnybara bränslens beräknade koldioxidutsläpp vara noll under användningen. Beräkningen bygger på antagandet att förnybara bränslen inte frisätter mer koldioxid vid förbränning, än vad som bundits i dem när råvaran uppstod.

Läs mer: Med biogas och naturgas för en hållbar logistik

Med rätt val av bränsle kan man minska utsläppen snabbt och rejält

Förnybara bränslen är det snabbaste sättet att minska koldioxidutsläppen. Men det är också viktigt att utveckla transportkedjor, optimera transporternas laster och rutter samt utbilda personal.

Det kan vara svårt att följa upp körsättets påverkan på utsläppen. Även om transportföretaget kan se den faktiska bränsleförbrukningen, så finns ingen detaljerad information om hur körsättet påverkat den. Förändringarna från en körning till en annan kan också upplevas som ganska små. Om man istället använder tillförlitlig data, så kan man få fram mer precisa och jämförbara uppgifter. Gasum och andra bränsleproducenter tar kontinuerligt fram beräkningar enligt givna ramar från EU-direktiv och svensk lagstiftning. Även beräkningar som genomförts av externa bedömare är pålitliga källor.

Utsläppen från tunga fordon är enkla att minska

Logistiken står för en betydande del av företagens klimatpåverkan. Därför kan även en mindre förändring ha stor betydelse.

Om ett logistikföretag byter ut sina dieselfordon mot fordon som går på flytande biogas, minskar koldioxidutsläppen under bränslets livscykel med upp till 90 procent. Vid ett byte från fossil diesel till flytande naturgas minskar utsläppen under bränslets livscykel med över 20 procent.

Många tror att det blir dyrare med renare transporter, men faktum är att flytande gas visat sig vara ett mycket kostnadseffektivt alternativ för företag som vill göra stor insats för klimatet. Ett exempel är HKScan Sveriges transportpartner Green L Equipment som bytt till gaslastbil och nu kör på flytande biogas. Företaget överraskades tidigt av hur låga driftskostnaderna var.

Vad sägs om att göra en insats för klimatet?

Det är lätt att se hur ett byte från fossil diesel till flytande gas kan minska utsläppen från transportsektorn, utan att det blir särskilt kostsamt. Vi hjälper dig gärna att växla om till flytande gas, kontakta vårt säljteam!