Att öka tillgången på biogas är ett sätt att omedelbart minska utsläppen

Att använda förnybar biogas och andra metanbaserade bränslen med låga eller inga utsläpp är en avgörande faktor för att minska koldioxidutsläppen. Gasum har som mål att lansera 7 TWh förnybar biogas på marknaden fram till slutet av 2027. Biogas är en lösning som redan finns tillgänglig, som kan bidra till att minska livscykelutsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med användning av fossila bränslen.

Produktion och användning av biogas är en del av den cirkulära ekonomin. När avfall används som råmaterial till biogas blir det en resurs för ett förnybart bränsle. Genom att använda organiskt avfall från deponier och ta tillvara den biogas som det genererar kan samhällena avsevärt minska utsläppen av växthusgaser.

Biogas underlättar också en cirkulär ekonomi genom att använda avfallsmaterial såsom jordbruksrester, matavfall och avloppsslam, vilket ytterligare minskar beroendet av fossila bränslen.

”Vi är glada över att Gasum erbjuder en tillförlitlig helhetslösning för kunder som vill minska sina koldioxidutsläpp. Vårt engagemang för hållbarhet innebär att kunderna kan lita på oss för en tillförlitlig och konsekvent tillgång till biogas. Vi erbjuder en heltäckande lösning som främjar våra kunders mål när det gäller utsläppsminskning och säkerställer en sömlös övergång till renare energi”, säger Ari Suomilammi, Head of Production på Gasum.

Biogas och syntetisk metan kompletterar varandra i utsläppsminskningarna

Förutom biogas finns andra metanbaserade bränslen med låga eller inga utsläpp, exempelvis naturgas och syntetisk metan. Syntetisk metan, även känt som e-bränsle eller e-metan, kan spela en avgörande roll i framtidens energiproduktion. Syntetisk metan framställs genom att kombinera väte med koldioxid, som kommer från exempelvis biogasproduktion.

Medan biogasproduktionen i Finland för närvarande uppgår till 1 terawattimme (TWh), kan produktionspotentialen för syntetiskt metan snabbt uppgå till flera TWh, beroende på förnybar elproduktion. Användning av vindkraft för vätgasproduktion utökar produktionsmöjligheterna ytterligare och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Norden när den används istället för fossila bränslen.

”I tider då elpriserna fluktuerar, och till och med når negativa värden, erbjuder e-metan möjligheten att lagra överskottsel i form av metan inom det befintliga gasnätet och lagringssystemet. Detta ger ytterligare flexibilitet när det gäller att balansera elförbrukning och elproduktion. Syntetisk metan kan också användas som transportbränsle, och det öppnar nya möjligheter inom flera andra sektorer”, säger Ari Suomilammi.

Biogasanläggning

Gasums mål är att erbjuda 7 TWh förnybar biogas till marknaden vid slutet av 2027

Att använda 7 TWh förnybar gas i stället för fossila bränslen skulle innebära en kumulativ årlig minskning av koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton. Gasum köper också biogas från sina samarbetspartner, vilket säkerställer konsekventa och säkra leveranser av energi med låga utsläpp vidare i värdekedjan.

EU:s mål är att öka biogasproduktionen till en imponerande nivå på 350 TWh, vilket är 11 gånger så mycket nuvarande nivå. Gasums mål i Norden är att uppnå 4 TWh 2023 – fyra gånger den nuvarande nivån – inklusive syntetiskt metan.

”När det gäller att öka biogasproduktionen är tillgången på råmaterial fortfarande en begränsande faktor. Bioavfall, gödsel och odlad biomassa har betydande potential. I framtiden kan exempelvis alger bli en odlad biomassa med stor potential. Gasum undersöker för närvarande möjligheterna att producera syntetisk metan och att utnyttja koldioxid från biogasproduktion”, säger Ari Suomilammi.

Läs mer: Gasums mål är att leverera 7 TWh förnybar gas årligen på marknaden från 2027