Ett resurseffektivt, förnybart och lokalt bränsle – biogas är ett föredöme för samhället som helhet

Biogas är ett bränsle som möjliggör cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet. Men fördelarna slutar inte där. Som ett lokalt producerat bränsle ökar det självförsörjningen och försörjningstryggheten, samtidigt som det minskar det ytterligare behovet av logistik.

Produktionsprocessen för biogas är föredömlig eftersom det inte blir något avfall samt att behov av naturliga råvaror skulle vara betydligt lägre än idag.

Biogasproduktion tar resurseffektivitet till nästa nivå. Den utnyttjar industrins sidoströmmar – organiskt avfall från hushåll, företag och jordbruk, och till och med avloppsslam – och omvandlar dem alla till ett förnybart bränsle med låga utsläpp: biogas.

I produktionen av biogas bildas  även fossilfritt gödselmedel för jordbruket, och näringsämnena i produktionen kan också bearbetas ytterligare. Till exempel används en stark ammoniaklösning från Gasum för att rena rökgaser i kraftverk och industrier.

”Det mesta av den organiska massa som används för biogasproduktion kommer från odling, produktion och konsumtion av livsmedel. När det som har odlats i jord återvinns tillbaka till jorden i slutet av sin livscykel fortsätter näringsämnena att cirkulera och inget går till spillo”, förklarar Ari Suomilammi, Head of Production på Gasum.

När samhället står inför stora utmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är återvinning och cirkulär ekonomi angreppssätt som bör anpassas globalt.

Lokal produktion minskar utsläpp och logistikkostnader

Eftersom biogas består av vårt avfall kan den produceras där avfallet hanteras. Avfallshanteringsanläggningar arbetar lokalt, och biogas är ett av de få bränslen som kan produceras lokalt.

Bränsle som produceras av lokala råvaror och levereras till lokal trafik, industri och hushåll kräver inte en komplex logistikkedja, vilket resulterar i lägre utsläpp och lägre kostnader.

”Gasums Big Five – de fem kommande biogasanläggningarna i södra Sverige – är planerade enligt denna princip. Anläggningarna använder gödsel från de omgivande gårdarna och förser lokala kunder med biogas och gödselmedel”, förklarar Suomilammi.

Götene biogas plant
Götene anläggningen förväntas stå färdig sommaren 2024 varefter driftsättning tar vid.

Lokal produktion har också betydelse för försörjningstryggheten för biogas. Det är ett helt inhemskt bränsle som består av råmaterial – till stor del organiskt avfall – som samhället inte kan undvika att producera.

”Nästa stora steg skulle vara att få in allt organiskt avfall i kretsloppet. Det är något som var och en av oss kan bidra till genom att sortera sitt bioavfall på rätt sätt. Idag är det upp till 60% organiskt avfall som istället förbränns, vilket är onödigt.”

Cirkulär ekonomi gör avfall till en tillgång

Gasums mål är att förse energimarknaden med 7 TWh biogas vid utgången av 2027.

”Till exempel kan lantbrukare producera biogas från sitt eget avfall för sina egna behov ganska effektivt. Detta ökar deras självförsörjning, eftersom de kan producera sin egen värme och el med biogas. Det utnyttjar också deras organiska avfall, såsom gödsel, som biogas också kan produceras från”, betonar Suomilammi.

Biogödsel spreds

Om gödsel spreds direkt på åkrarna skulle metanet från gödseln gå rakt ut i atmosfären. När metanet används i biogasproduktion samlas det in och används som energi, vilket gör att de direkta metan utsläppen försvinner.

De slutliga rötresterna återförs till gårdarna som ett biogödselmedel som är färdigt att användas. Gödsel används för biogasproduktion tillsammans med andra råvaror som berikar rötresterna med ytterligare näringsämnen. På så sätt har de slutliga rötresterna en högre näringsnivå än den ursprungliga gödseln.

I framtiden kan gödsel och massproducerat organiskt avfall till och med omvandlas till en tillgång, eftersom användningen av organiska sidoströmmar som råmaterial på den europeiska marknaden i allt högre grad skapar värde för producenterna.